Zlecenie 7382912 - Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa...

   
Analizuj Zamówienie 7382912 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-12
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 398 Uczestnik
ów w podziale na 6 miast/powiatów przez 18 doradców z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej (Kod CPV: 85.31.23.20-8. Usługi doradztwa) w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z utworzeniem Indywidualnych Planów Działania dla 398 Uczestników w podziale na 6 miast/powiatów przez 18 doradców z zapewnieniem miejsca przeprowadzenia usługi doradczej w ramach projektu pt. „Śląskie. Zawodowcy” (UDA-RPSL.11.02.03-24—01GG/19-01).

Zamówienie podzielone jest na 6 części. Oferenci mogą składać 1 ofertę odpowiadającą 1 części z 6 wskazanych w zapytaniu, zapewniając odpowiednią liczbę doradców adekwatną do liczby szkół objętych zamówieniem z zastrzeżeniem, iż Oferent powinien spełniać warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Za Oferenta uważa się osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła ofertę. Cel zamówienia 1. Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego jest identyfikacja i analiza potrzeb, możliwości doskonalenia edukacyjnego i zawodowego, postaw samooceny, zainteresowań, celów, umiejętności, kwalifikacji, planowania kariery zawodowej.

Rozmowy doradcze będą dotyczyły m.in.:
zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia/uczennicy zgodnie z jego potencjałem i predyspozycjami zawodowymi,
wybór najodpowiedniejszego miejsca i programu stażowego, pomoc w wyborze szkolenia/kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe,
wiedzy o własnej osobie – zdolnościach, zainteresowaniach, predyspozycjach, osobowości, mocnych i słabych stronach.
wiedzy na temat zawodów – wymagań psychofizycznych, warunków pracy, przeciwwskazaniach zdrowotnych, szansy na zatrudnienie,
wiedzy na temat możliwości dalszego kształcenia/edukacji, tendencjach na rynku pracy i szansy uzyskania pracy w zawodzie,
postaw – motywacji do nauki, świadomości konieczności ustawicznego uczenia się, poczucia własnej wartości, pracowitości i rzetelności, elastycznego dostosowywania się do zmian, samodzielności i aktywności oraz inicjatywy w działaniu, otwartości na potrzeby innych, wrażliwości na sprawy równości szans K i M, w tym zwalczania dyskryminacji na rynku pracy a także godzenia życia zawodowego z prywatnym.
umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się i własnej pracy, poszukiwania rozwiązań, radzenia sobie z nietypowością i złożonością problemu, samooceny i świadomości własnego potencjału, sztuki kompromisu, negocjacji, konstruowania celów życiowych, podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe zakończy się stworzeniem 22/23 IPD na szkołę (wzór dokumentu jest zgodny z regulaminem uczestnictwa w projekcie i stanowi załącznik Nr 7 do Oferty) dla każdego UP zawierającego szczegółowy opis predyspozycji i oczekiwań UP, wskazujący adekwatne do jego potrzeb i możliwości formy wsparcia, dostępne w ramach Projektu (rekomendacje doradcy zawodowego, będą stanowiły jedną z podstawowych przesłanek do zakwalifikowania do poszczególnych, możliwych form wsparcia). IPD będą tworzone w oparciu o rozmowy z UP i kadrą pedagogiczną szkoły, Szkolnym specjalistą ds. jakości staży lub/i Szkolnym specjalistą ds. jakości kursów i szkoleń.

Na realizację całego zadania przewidziano łącznie 2388 godzin dla 398 uczniów w ciągu trzech lat, po 6 godzin z jednym uczniem. W przeliczeniu na 6 części odpowiadającej łącznie 18 szkołom, średnio po 138 godzin (22/23 uczniów) na szkołę, z zastrzeżeniem możliwości dokonania przesunięć liczby uczniów między szkołami w przypadku zgłaszanych problemów z osiągnięciem wskaźnika globalnego 398 uczniów w przeliczeniu na 2388 godzin.
Doradztwo indywidualne będzie realizowane w wymiarze 4 godzin dydaktycznych z Uczestnikiem Projektu oraz 2 godziny dydaktyczne na skompletowanie pełnej dokumentacji IPD. Łącznie dla wszystkich Uczestników Projektu przewidziano max 2388 godzin/138 na 1 szkołę.
oferent zobowiązany będzie do:
a) udziału w doraźnych spotkaniach organizacyjno–merytorycznych w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
b) zapewnienia Uczestnikom/Uczestniczkom projektu niezbędnych materiałów dydaktycznych (testy, ćwiczenia) i oznaczenia ich zgodnie z zasadami RPO.
c) dostarczeniu dokumentacji doradztwa edukacyjno-zawodowego i informacji o jego przebiegu na wezwanie Zamawiającego w formie przez niego określonej (oryginały IPD, karty doradztwa, skany dokumentów, sprawozdania)
d) informowania Uczestników/Uczestniczek projektu o współfinansowaniu usługi doradztwa edukacyjno – zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia I Część. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z IPD dla uczniów Bytomia przez 1 doradcę:
1. Zespół Szkół Usługowo - Bytom
Przy założeniu 22 uczniów
Razem: 132 godz./22 uczniów z zapewnieniem 88 godzin miejsca/Sali na 22 uczniów.
Przy założeniu 23 uczniów
Razem: 138 godz./23 uczniów z zapewnieniem 92 godzin miejsca/Sali na 23 uczniów.

II Część. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z IPD dla uczniów Katowice przez 5 doradców:
1. Zespół Szkół Nr 1 im. Gen Katowice Jerzego Ziętka w Katowicach
2. Katowickie Centrum Edukacji Katowice Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach
3. Zespół Szkół Gastronomicznych Katowice im G. Morcinka w Katowicach
4. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera Katowice I Wojewody Śląskiego
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Katowice im Adama Kocura
Przy założeniu 22 uczniów
Razem: 660 godz./110 uczniów z zapewnieniem 440 godzin miejsca/Sali na 110 uczniów.
Przy założeniu 23 uczniów
Razem: 690 godz./115 uczniów z zapewnieniem 460 godzin miejsca/Sali na 115 uczniów.

III Część. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z IPD dla uczniów Siemianowice Śląskie przez 2 doradców:
1. Zespół Szkół COGITO w Siemianowice Śląskie
2. Branżowa Szkoła I Stopnia Siemianowice Śląskie Nr 2 im. Św. Jana Pawła II
Przy założeniu 22 uczniów
Razem: 264 godz./44 uczniów z zapewnieniem 176 godzin miejsca/Sali na 44 uczniów.
Przy założeniu 23 uczniów
Razem: 276 godz./46 uczniów z zapewnieniem 184 godzin miejsca/Sali na 46 uczniów.

IV Część. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z IPD dla uczniów Zabrza przez 2 doradców:

1. Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu
2. Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu
Przy założeniu 22 uczniów
Razem: 264 godz./44 uczniów z zapewnieniem 176 godzin miejsca/Sali na 44 uczniów.
Przy założeniu 23 uczniów
Razem: 276 godz./46 uczniów z zapewnieniem 184 godzin miejsca/Sali na 46 uczniów.

V Część. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno–zawodowego z IPD dla uczniów powiatu raciborskiego przez 2 doradców:
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2„Mechanik”
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
Przy założeniu 22 uczniów
Razem: 264 godz./44 uczniów z zapewnieniem 176 godzin miejsca/Sali na 44 uczniów.
Przy założeniu 23 uczniów
Razem: 276 godz./46 uczniów z zapewnieniem 184 godzin miejsca/Sali na 46 uczniów.

VI Część. Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego z IPD dla uczniów powiatu wodzisławskiego przez 6 doradców:
1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
2. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim
4. Zespół Szkół Pszów Ponadpodstawowych w Pszowie
5. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie
6. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach

Przy założeniu 22 uczniów
Razem: 792 godz./132 uczniów z zapewnieniem 528 godzin miejsca/Sali na 132 uczniów.
Przy założeniu 23 uczniów
Razem: 828 godz./138 uczniów z zapewnieniem 552 godzin miejsca/Sali na 138 uczniów.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się