Zlecenie 7334320 - Przeprowadzenie dwóch szkoleń pt. Ustawowe narzędzia...

   
Analizuj Zamówienie 7334320 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-13
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie dwóch szkoleń pt. Ustawowe narzędzia rewitalizacji, każde po 6 godzin lekcyjnych (45 min), łącznie 12 godzin
lekcyjnych (45 min), bez uwzględnienia przerw) dla przedstawicieli samorządów województwa wielkopolskiego.
2) Wykonawca może zgłosić kilku Wykładowców.
3) Szkolenia organizowane będą w Poznaniu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań w godzinach 9.00-15.30, w terminach:
• 24.03.2020 r.
• 06.04.2020 r.
W uzasadnionych przypadkach terminy mogą ulec zmianie.
4) Salę szkoleniową i catering zapewnia Zamawiający.
5) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie Wykładowcy/Wykładowców, którzy poprowadzą dwa szkolenia pt. Ustawowe narzędzia rewitalizacji i posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia. Do obowiązków Wykładowcy/Wykładowców należy przygotowanie jednej prezentacji multimedialnej, która zostanie zaprezentowana na dwóch szkoleniach, w terminach o których mowa w pkt.1 ppkt. 3).
6) Wykonawca przeprowadzi rozmowy z przedstawicielami Zamawiającego w celu omówienia prezentacji multimedialnej oraz doprecyzowania proponowanego zakresu tematycznego i harmonogramu szkoleń do potrzeb uczestników szkoleń. Wykonawca uwzględni w prezentacji odpowiedzi na pytania uczestników szkoleń w zakresie tematyki szkoleń. Pytania będą przekazane Wykładowcy/Wykładowcom przez Zamawiającego.
7) Termin realizacji usługi obejmuje okres od daty podpisania umowy do 30.04.2020 r.
8) Szczegółowy program szkolenia przygotuje Wykonawca, do akceptacji Zamawiającego.
2. Zakres tematyczny:
W ramach świadczenia usługi do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
- Przygotowanie merytoryczne i przedstawienie wystąpienia uwzględniającego ustawowe narzędzia rewitalizacji, w szczególności:
1) Wstęp do ustawy o rewitalizacji-informacje podstawowe, porządkujące, definicja rewitalizacji i jej interesariuszy, podstawowe informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR),
2) GPR jako podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji na obszarach zdegradowanych:
a. podstawowe informacje dotyczące GPR,
b. struktura GPR,
c. etapy procedowania i przygotowania GPR, konsultacji społecznych, uchwalania i wdrażania programu rewitalizacji, aktualizacji GPR
d. partycypacja społeczna w procesie przygotowania GPR: konsultacje społeczne, Komitet Rewitalizacji,
3) Dokumenty wymagające zmiany na skutek opracowania GPR,
4) Narzędzia ustawowe:
a. Uchwała delimitacyjna (prawo pierwokupu i zakaz wydawania decyzji
o Warunkach Zabudowy),
b. Specjalna Strefa Rewitalizacji (procedura ustanowienia SSR, szczegółowe rozwiązania prawne obowiązujące w SSR, przykłady zastosowań)
c. Instrumenty ułatwiające planowanie przestrzenne w gminie: Miejscowy Plan Rewitalizacji (MPR) - kiedy warto wykorzystywać, procedura, porównanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z MPR;
- Odnoszenie się do uwag, sugestii, stanowisk zgłoszonych w trakcie spotkań, w tym po spotkaniu jeśli wystąpi taka potrzeba.
Szkolenia mają na celu podniesienie świadomości przedstawicieli administracji samorządowej oraz wzmocnienie zdolności gmin do stosowania ustawowych narzędzi rewitalizacyjnych (m. in. Gminny Program Rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji, Specjalna Strefa Rewitalizacji, Miejscowy Plan Rewitalizacji).
W prezentacji powinny znaleźć się również informacje podstawowe, porządkujące-tak, by w miarę możliwości wyrównać wśród uczestników poziom wiedzy w zakresie ustawy o rewitalizacji.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się