Zlecenie 7146090 - Przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości...

   
Zamówienie 7146090 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-11-08
przedmiot zlecenia
Przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości użytkowych pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B zakresie budowlanym
.

Usługa badawcza prętów ze stali B600B Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości użytkowych pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B zakresie budowlanym w etapie III, projektu nr POIR.01.02.00-00-0223/17, pt. „Wytworzenie innowacyjnych wyrobów w postaci prętów oraz kręgów żebrowanych do zbrojenia betonu wykonywanych w nowej klasie stali B600B w wyniku implementacji autorsko opracowanego demonstratora technologii.”, który otrzymał dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac BR przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.2 Sektorowe programy BR” Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań i weryfikacji właściwości użytkowych pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B zakresie budowlanym

1. Badania przyczepności pręta zbrojeniowego wykonanego ze stali B600B do betonu według wytycznych normy PN-EN 10080: 2007 (Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.) Dla trzech średnic: 10, 16 i 32 mm.
Cel badań:
Określenie średniej wartości naprężenia τm oraz naprężenia utraty przyczepności τr . Dla każdej średnicy należy wykonać po 15 powtórzeń.
2.Badania porównawcze wpływu zastosowania stali B600B na redukcję ilości zbrojenia podłużnego w słupach.
Badanie polega na wykonaniu szeregu modeli badawczych zbrojonych(2 gatunki stali, 2 stopnie zbrojenia, 2 rodzaje betonu) w identyczny sposób na dwóch modelach dla każdego przypadku. Następnie modele umieszcza się w prasie hydraulicznej i obciąża osiowo lub mimośrodowo. Zakończenie badań następuje w sytuacji gdy nastąpi zniszczenie modeli badawczych.

Cel badań:
Porównanie efektów stosowania stali B600 w stosunku do stali B500 w słupach wraz z określeniem zakresu dopuszczalnego zakresu stosowania stali B600.
3. Badania wpływu prętów zbrojeniowych wykonanych ze stali B600B na rozwój katastrofy postępującej wywołanej usunięciem podpory krawędziowej w stropie płytowo-słupowym” stosowanego w słupach krępych poddanych ściskaniu.
Badanie polega na wykonaniu jednego, kwadratowego modelu badawczego płyty żelbetowej o szesnastu polach podpartej w 25 punktach. Na krawędziach modelu będzie wykonane zbrojenie z jednego gatunku stali – 600B, ale o zróżnicowanym układzie. Badanie polega na kolejnym usunięciu wewnętrznego słupa krawędziowego i obciążaniu badanego fragmentu stropu aż do jego zniszczenia. Płyta o wymiarach 12 000 x 12 000 mm

Cel badań:
Sprawdzenie skuteczności zbrojenia stalą 600B wieńców w sytuacji katastrofy postępującej ustroju płytowo-słupowego oraz obserwacja zmian w sposobie zniszczenia badanych fragmentów w zależności od stopnia zbrojenia stalą 600
4.Badania wpływu zastosowanego rodzaju stali na nośność wąskich płyt żelbetowych poddanych zginaniu przy uniemożliwieniu przesuwu podpór.
Badanie polega na wykonaniu szeregu wąskich taśm żelbetowych zbrojonych stalą 600 (16 elementów o różnym stopniu uzbrojenia i różnych wymiarach geometrycznych przekroju poprzecznego) przy różnej intensywności tego zbrojenia. Elementy badawcze są układane na dwóch podporach, a następnie obciążane do zniszczenia z jednoczesnym uniemożliwieniem przesunięcia podpór co wywołuje siły rozciągające w taśmach.

Cel badań:
Sprawdzenie skuteczności zbrojenia stalą 600B wszelkiego rodzaju ściągów w tym na terenach górniczych. Czyli głównie analiza rozciągania i zarysowania z tego tytułu przy ograniczonym zginaniu, Taśmy traktowane jako element zginany byłyby traktowane jako elementy odniesienia
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert całościowych na cały zakres badań lub na część zakresu badań z wyceną dla każdej części osobno,

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
• Prowadzenie prac musi odbywać się zgodnie ze standardami CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. (Dokumenty dotyczące ww. standardów udostępniane będą na prośbę Wykonawcy).
• Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie zleconych prac badawczych oraz osiągnięcie ich rezultatów.
• Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego jest przekazanie przez Wykonawcę raportów z badań, sporządzonych dla wszystkich trzech przekazanych do badań profili prętów żebrowanych (o średnicach 10 mm, 16 mm, 32 mm)
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Świętokrzyskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się