Przetarg 7665397 - Przeniesienie klimatyzatora celem dostosowania do...

   
Analizuj Zamówienie 7665397 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-08-28
przedmiot ogłoszenia
Przeniesienie klimatyzatora celem dostosowania do obowiązujących przepisów
Numer referencyjny: Zp89/2020

1. Przedmiot zamó
wienia stanowi wykonanie prac w zakresie klimatyzacji zawiązanych z przeniesieniem jednostki wewnętrznej w budynku nr 518 w Nowej Dębie.
2. Zakres prac obejmuje przede wszystkim wykonanie czynności demontażowych
i montażowych tj. demontaż jednostki wewnętrznej typu ściennego i jej montaż
w nowej lokalizacji, w tym m. in.:

1) odpompowywanie czynnika roboczego z układu,
2) demontaż jednostki wewnętrznej typu ściennego ASYA12L,
3) demontaż linii zasilania i sterowania do jednostki wewnętrznej
4) demontaż przewodów freonowych miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych z miedzi w izolacji typu ARMAFLEX,
5) demontaż systemu odprowadzania skroplin,
6) uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi, pomalowanie ściany,
7) zamontowanie w nowej lokalizacji (zdemontowanej wcześniej) jednostki wewnętrznej typu ściennego ASYA12L,
8) wykonanie nowej linii freonowej z rur miedzianych dla instalacji chłodniczych łącząc z istniejącą instalacją metodą lutowania,
9) wykonanie dwóch przejść poziomych przez przegrody dla instalacji freonowej, zasilania, sterowania i skroplin,
10) wykonanie zasilania dla jednostki wewnętrznej,
11) wpięcie do istniejącego zasilania zdemontowanej jednostki wewnętrznej,
12) wykonanie odpływu skroplin i zamontowanie uprzednio zdemontowanej pompy skroplin,
13) oczyszczenie przewodów chłodniczych poprzez wykonanie próżni w instalacji.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540164085-N-2020 z dnia: 2020-09-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający nie stosuje procedury odwróconej w niniejszym postępowaniu dlatego dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz przedłożenia: 1) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ wraz kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje SEP potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 2) Kserokopię certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie instalowania, konserwacji, serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający nie stosuje procedury odwróconej w niniejszym postępowaniu dlatego dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz przedłożenia: 1) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ wraz kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje SEP potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 2) Kserokopię certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie instalowania, konserwacji, serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540165146-N-2020 z dnia: 2020-09-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data:14-09-2020, godzina: 08:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data:16-09-2020, godzina: 08:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540168656-N-2020 z dnia: 2020-09-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający nie stosuje procedury odwróconej w niniejszym
postępowaniu dlatego dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający
żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz przedłożenia: 1) Wykazu osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia - Załącznik nr 7 do
SIWZ wraz kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje SEP potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego
posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń. 2) Kserokopię certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia
działalności w zakresie instalowania, konserwacji, serwisowania, naprawy lub likwidacji
stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń
będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy
cieplarniane.
W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający nie stosuje procedury odwróconej w niniejszym
postępowaniu dlatego dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający
żąda przedłożenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz przedłożenia: 1) Wykazu osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia - Załącznik nr 7 do
SIWZ wraz kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje SEP potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz kserokopią dokumentu potwierdzającego
posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń. 2) Kserokopię certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia
działalności w zakresie instalowania, konserwacji, serwisowania, naprawy lub likwidacji
stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń
będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej zawierającymi fluorowane gazy
cieplarniane.
branża Wentylacja i klimatyzacja
podbranża urządzenia
kody CPV 45000000, 45331220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się