Przetarg 7903033 - przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego...

   
Analizuj Zamówienie 7903033 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Numer referencyjny: A.ZP-271-27/20

1. Przedmiotem zamówienia jest św
iadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem, z dopuszczeniem ofert częściowych. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej objętej przedmiotową usługą znajduje się w zał. nr 1 do niniejszej siwz- kalkulacji cenowej.
2. Przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności:
- wykonanie: planowanych czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych ( m.in. żarówka, bateria, bezpiecznik, uszczelka itp.), wykonywanie bieżących napraw,
- nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem,
- wystawienie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzętu ( paszportu technicznego) wykonanych czynności,
- legalizację, kalibrację, walidację ( jeżeli dotyczy)
- sprawdzenie instalacji (bezpieczeństwa mechanicznego, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem skuteczności zerowania lub uziemienia),
- ustawienie ( regulację) wymaganych przez producenta parametrów,
- sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy,
- zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa,
- w ramach prowadzenia przeglądów okresowych przygotowywanie bieżących zaleceń eksploatacyjnych.
3. Zakończenie usługi przeglądu powinno nastąpić w terminie max 14 dni roboczych od uzgodnionego terminu z Zamawiającym.
4. W przypadku wyłączenia aparatu/ urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie/ urządzeniu czytelnej informacji: urządzenie niesprawne- nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy- nie używać.
5. W cenie za przegląd techniczny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd lub koszty przesyłki.
6. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta aparatury, sprzętu, obowiązującymi Normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania usługi serwisowej w siedzibie Wykonawcy, ewentualny transport ( m.in. koszt przesyłki) aparatów i sprzętu ma być wkalkulowany w cenę usługi i Zamawiający nie ponosi kosztów tego transportu.
7. Usługi serwisowe Wykonawca wykonywać będzie na mocy pisemnego, drogą mailową lub telefonicznego zlecenia Zamawiającego- zgodnie z zaleceniami producenta aparatury i sprzętu. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności konserwacyjnych i przeglądowych zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu/ aparatury, obowiązującymi instrukcjami, standardami, normą.
9.Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Działem Administracji Zamawiającego z podaniem przewidywanych kosztów. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Kierownika Zamawiającego z uwzględnieniem kosztów roboczogodziny i dojazdu lub kosztów wysyłki podanych w ofercie.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji- Respirator do wentylacji o wysokiej czestotliwości MISTRAL

Część nr: 2 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 3 pozycji -mediastinoskopy

Część nr: 3 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 5 pozycji: diatermie elektrochirurgiczne, lampa operacyjna M5/M3 LED

Część nr: 4 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji: skaner preparatów mikroskopowych- Aperio ScanScope CS 2012

Część nr: 5 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji: zgrzewarka rotacyjna

Część nr: 6 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 7 pozycji: mikrotomy, procesory tkankowe, barwiarka, łaźnia wodna, dygestorium

Część nr: 7 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 5 pozycji: urządzenie do monitorowania funkcji życiowych

Część nr: 8 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 8 pozycji: videobronchoskopy, bronchoskopy

Część nr: 9 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 5 pozycji: aparat do podciśnieniowego leczenia ran

Część nr: 10 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 12 pozycji: materace przeciwodleżynowe

Część nr: 11 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 6 pozycji: defibrylatory

Część nr: 12 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji: zestaw endoskopowy Viking System 3 D

Część nr: 13 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 2 pozycji: Nikon Eclipse50i, nasadka asystencka

Część nr: 14 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 2 pozycji: piła STERNOTOM, wiertarka ACCULAN

Część nr: 15 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 3 pozycji: mikroskopy

Część nr: 16 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
rzedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 2 pozycji: spirometr MASTERCOPE, kabina do badań czynnościowych

Część nr: 17 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji: platforma elektrochirurgiczna FORCETRIAD

Część nr: 18 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji: aparat do hemofiltracji Prismaflex

Część nr: 19 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji: urządzenia do suchego rozmrażania składników krwi- Barkey Plasmatherm

Część nr: 20 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji: Przenośne usg Logiq e

Część nr: 21 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z pozycji: Chłodziarka BAN 10

Część nr: 22 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji: Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO

Część nr: 23 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 1 pozycji: Aparat Dream Station Auto CPAP

Część nr: 24 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 5 pozycji: respiratory transportowe OXYLOG 1000

Część nr: 25 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 11 pozycji: respiratory

Część nr: 26 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 4 pozycji: aparaty do znieczulenia

Część nr: 27 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 4 pozycji: łóżka wielofunkcyjne

Część nr: 28 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 5 pozycji: kardiomonitory, centrala monitorująca

Część nr: 29 Nazwa: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem. Pakiet składa się z 4 pozycji: pompy infuzyjne
branża Medyczna
podbranża serwis, naprawa
kody CPV 50400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się