Zlecenie 8661514 - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich...

   
Zamówienie 8661514 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-19
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie nowych technologii i ICT, smart city poprzez pełnienie fu
nkcji Eksperta (A,B,C,D) na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego objętych wsparciem w ramach programu GovTech by Unicorn Hub. 1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług eksperckich w zakresie nowych technologii i ICT, smart city poprzez pełnienie funkcji Eksperta (A,B,C,D) na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego w okresie od lutego 2022r. do maksymalnie, końca maja 2023r., łącznie razem maksymalnie 3575 godzin zegarowych na 4 ekspertów, średnio 100h na 1 JST. 2. Program dla JST trwa do 8 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach czas trwania programu może zostać wydłużony) i składa się z etapów: a) Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania (w tym Współpraca z JST) – ok. 4 m-ce b) Dialog techniczny – ok. 2 mc-y c) Organizacja konkursu w trybie PZP – ok. 2 m-ce 3. Zamawiający zaplanował realizację 3 rund programu. Rundy programu będą w wybranych czasookresach pokrywać się. Zamawiający zastrzega możliwość przesuwania poszczególnych rund zgodnie z potrzebami Zamawiającego i JST. 4. Zamawiający celem zapewnienia wysokiej jakości wsparcia zaplanował wybór min. 4 osób pełniących funkcję Eksperta w zakresie nowych technologii i ICT, smart city (A,B,C,D) w projekcie GovTech by Unicorn Hub. 5. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach: a) Część 1 – Ekspert A: pełnienie funkcji Eksperta w zakresie nowych technologii i ICT, smart city w okresie od lutego 2022r. do maksymalnie końca maja 2023r., łącznie 125 godzin zegarowych. Ekspert A obejmie wsparciem szacunkowo 36 JST. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia o 50% lub zmniejszenia o 50% liczby godzin w zależności od potrzeb JST. Liczba JST objętych wsparciem będzie zależna od ich indywidualnych potrzeb. Zakres obowiązków: - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu grupowego oraz indywidualnych szkoleń/doradztwa dla 36 JST w 3 turach po średnio 12 JST w każdej, w ramach dwudniowego spotkania typu Kick-Off- inaugurującego program (spotkanie 2 dniowe, którego celem jest podniesienie kompetencji pracowników JST w zakresie zwinnych metodyk zarządzania projektami oraz zbudowanie zespołu JST) - warsztat/szkolenia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym, w formule on-line w programie Webex lub inne narzędzie zaproponowane przez Wykonawcę - warsztat/szkolenie zostanie powtórzone 3 razy dla 3 grup po średnio 12 JST - planowane terminy: luty 2022r., czerwiec 2022r., październik 2022r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu, o czym powiadomi minimum na 7 dni przed planowanym terminem kick-off; - zakres tematyczny warsztatu/ szkolenia indywidualnego powinien zawierać co najmniej takie kwestie jak: • Projekt, produkt, czy usługa – współczesne podejście do dostarczania wartości? • Różnice pomiędzy metodykami zwinnymi a tradycyjnymi metodykami zarządzania projektami • Kiedy wybrać zwinne metodyki zarządzania, a jeśli tak to jakie? (Agile, Kanban, Scrum, Lean Development, Kaizen) • Agile / Zwinność • SCRUM, w tym budowa zespołu i symulacja pracy, role, artefakty etc. - ekspert przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu program warsztatu wraz z uwzględnieniem jakie narzędzia zostaną wykorzystane w pracy - Zamawiający przewiduje na realizację zamówienia:, tj. warsztat grupowy oraz szkolenia indywidualne łącznie 125 godzin zegarowych w 3 rundach programuPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie nowych technologii i ICT, smart city poprzez pełnienie funkcji Eksperta (A,B,C,D) na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego objętych wsparciem w ramach programu GovTech by Unicorn Hub. 1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług eksperckich w zakresie nowych technologii i ICT, smart city poprzez pełnienie funkcji Eksperta (A,B,C,D) na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego w okresie od lutego 2022r. do maksymalnie, końca maja 2023r., łącznie razem maksymalnie 3575 godzin zegarowych na 4 ekspertów, średnio 100h na 1 JST. 2. Program dla JST trwa do 8 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach czas trwania programu może zostać wydłużony) i składa się z etapów: a) Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania (w tym Współpraca z JST) – ok. 4 m-ce b) Dialog techniczny – ok. 2 mc-y c) Organizacja konkursu w trybie PZP – ok. 2 m-ce 3. Zamawiający zaplanował realizację 3 rund programu. Rundy programu będą w wybranych czasookresach pokrywać się. Zamawiający zastrzega możliwość przesuwania poszczególnych rund zgodnie z potrzebami Zamawiającego i JST. 4. Zamawiający celem zapewnienia wysokiej jakości wsparcia zaplanował wybór min. 4 osób pełniących funkcję Eksperta w zakresie nowych technologii i ICT, smart city (A,B,C,D) w projekcie GovTech by Unicorn Hub. 5. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach: b) Część 2 – Ekspert B: pełnienie funkcji Eksperta w zakresie nowych technologii i ICT, smart city w okresie od lutego 2022r. do maksymalnie, końca maja 2023r., łącznie szacunkowo 640 godzin zegarowych. Ekspert B obejmie wsparciem szacunkowo 36 JST. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin w zależności od potrzeb JST. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia o 50% lub zmniejszenia o 50% liczby godzin w zależności od potrzeb JST. Liczba JST objętych wsparciem będzie zależna od ich indywidualnych potrzeb. Zakres obowiązków: - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu/szkoleń grupowych i indywidualnych dotyczącego nowoczesnych technologii, konsultacji rynkowych i dialogu technicznego w kontekście funkcjonalności rozwiązań cyfrowych oraz pokazania dobrych praktyk dla 36 JST w 3 turach po średnio 12 JST w każdej; - dokonanie analizy wymagań i oczekiwanych funkcjonalności, wsparcie w procesie redefinicji Wyzwania oraz weryfikacja systemowa pod kątem możliwych rozwiązań i ich wykonalności dla JST wskazanych przez Zamawiającego, o najwyższej skomplikowalności rozwiązania, min. 9 JST w 3 rundach wsparcia - Zamawiający przewiduje na realizację zamówienia:, tj. warsztat grupowy oraz szkolenia indywidualne łącznie 640 godzin zegarowych w 3 rundach programuPrzedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie nowych technologii i ICT, smart city poprzez pełnienie funkcji Eksperta (A,B,C,D) na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego objętych wsparciem w ramach programu GovTech by Unicorn Hub. 1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług eksperckich w zakresie nowych technologii i ICT, smart city poprzez pełnienie funkcji Eksperta (A,B,C,D) na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego w okresie od lutego 2022r. do maksymalnie, końca maja 2023r., łącznie razem maksymalnie 3575 godzin zegarowych na 4 ekspertów, średnio 100h na 1 JST. 2. Program dla JST trwa do 8 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach czas trwania programu może zostać wydłużony) i składa się z etapów: a) Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania (w tym Współpraca z JST) – ok. 4 m-ce b) Dialog techniczny – ok. 2 mc-y c) Organizacja konkursu w trybie PZP – ok. 2 m-ce 3. Zamawiający zaplanował realizację 3 rund programu. Rundy programu będą w wybranych czasookresach pokrywać się. Zamawiający zastrzega możliwość przesuwania poszczególnych rund zgodnie z potrzebami Zamawiającego i JST. 4. Zamawiający celem zapewnienia wysokiej jakości wsparcia zaplanował wybór min. 4 osób pełniących funkcję Eksperta w zakresie nowych technologii i ICT, smart city (A,B,C,D) w projekcie GovTech by Unicorn Hub. 5. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach: c) Część 3 – Ekspert C: pełnienie funkcji Eksperta w zakresie nowych technologii i ICT, smart city w okresie od lutego 2022r. do maksymalnie, końca maja 2023r., łącznie szacunkowo 1405 godzin zegarowych. Ekspert C obejmie wsparciem średnio 18 JST w ramach 3 rund, tj. średnio 6 JST w ramach 1 rundy programu wsparcie dla JST, szacunkowo po 78 godzin na 1 JST. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia o 50% lub zmniejszenia o 50% liczby godzin w zależności od potrzeb JST. Liczba JST objętych wsparciem będzie zależna od ich indywidualnych potrzeb. Zakres obowiązków: I. prowadzenie analizy wymagań biznesowych w celu zdefiniowania wymagań dla rozwiązania cyfrowego oraz ich weryfikacja systemowa pod kątem możliwych rozwiązań i ich wykonalności; II. analiza dostępnych rozwiązań cyfrowych o zbliżonych cechach i/lub cechach do danego Wyzwania; III. współtworzenie dokumentacji analitycznej rozwiązania cyfrowego; IV. doradztwo i mentoring z zakresu nowych technologii i ICT oraz smart city w odniesieniu do proponowanego przez JST rozwiązania cyfrowego; V. opracowywanie konceptów biznesowo-technicznych funkcjonalności rozwiązań cyfrowych, podlegających weryfikacji i konfrontacji z rynkiem, VI. sporządzanie specyfikacji analitycznej rozwiązań oraz tworzenie dokumentacji z zakresu IT/funkcjonalności do dialogu technicznego i konkursu w ramach realizowanego projektu VII. uczestnictwo w spotkaniach z Innowatorami podczas dialogu technicznego VIII. współuczestniczenie w przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup dedykowanej usługi cyfrowej i innych usług niezbędnych na potrzeby wdrożenia produktu w JST (w tym: opisów przedmiotów zamówień i specyfikacji technicznych, funkcjonalnych), odpowiedzi na zapytania dostawców/wykonawców, uczestnictwo w komisjach/sądzie konkursowym. IX. weryfikacja odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców na etapie Dialogu Technicznego – dopracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w aspekcie biznesowym i technologicznym. X. wspieranie Managera Innowacji w tworzeniu procesu: dialogu i redefinicji Wyzwania, dialogu technicznego oraz etap konkursowy. XI. koordynowanie procesu wytwarzania dokumentacji technicznej XII. koordynowanie procesu kształtowania funkcjonalności architektury systemu IT dedykowanych rozwiązań dla JST objętych wsparciem XIII. praca w oparciu o zwinne metodyki mająca na celu edukację przedstawicieli JST i zaadaptowania metodyk i narzędzi do codziennej pracy JST. XIV. weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez JST, w tym zależnie od charakteru projektu, m.in.: - projektu technicznego, - dokumentacji analitycznej, - dokumentacji technicznej (architektura logiczna, projekt interfejsów, projekt infrastruktury systemowo-narzędziowej, projekt struktur baz danych, szablony prezentacji), - dokumentacji testów, - dokumentacji powykonawczej (dokumentacja techniczna, dokumentacja administratora, dokumentacja użytkownika); XV. ocena i sformułowanie wniosków, rekomendacji w odniesieniu do projektowanych rozwiązań, pod kątem, ich funkcjonalności, kompleksowości i spójności rozwiązania, zgodności z istniejącymi technologiami; XVI. udział w pracach zespołu projektowego w zakresie wytwarzania produktów i usług w oparciu o potrzeby użytkowników zidentyfikowanych na podstawie badań (np. warsztaty, ankiety, wywiady) jakościowych i ilościowych użytkowników; XVII. weryfikacja dostępności nowych wersji oprogramowania i rekomendowaniu procedury jego instalacji w środowisku Zamawiającego, np. w aspekcie bezpieczeństwa cyfrowego i organizacyjnego (minimalizowanie zakłóceń); XVIII. opiniowanie planów testów, udział w testach i opiniowanie wyników i raportów z testów wdrażanego rozwiązania, a także przygotowanie propozycji rozwiązań mających na celu poprawę jakości wyników cząstkowych i końcowych zadania; XIX. identyfikacja czynników ryzyka i zagrożeń w obszarze wykorzystywanych technologii oraz przygotowywanie propozycji w zakresie zarządzania ryzykiem;Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich w zakresie nowych technologii i ICT, smart city poprzez pełnienie funkcji Eksperta (A,B,C,D) na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego objętych wsparciem w ramach programu GovTech by Unicorn Hub. 1. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług eksperckich w zakresie nowych technologii i ICT, smart city poprzez pełnienie funkcji Eksperta (A,B,C,D) na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego w okresie od lutego 2022r. do maksymalnie, końca maja 2023r., łącznie razem maksymalnie 3575 godzin zegarowych na 4 ekspertów, średnio 100h na 1 JST. 2. Program dla JST trwa do 8 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach czas trwania programu może zostać wydłużony) i składa się z etapów: a) Diagnoza potrzeb technologicznych i redefinicja wyzwania (w tym Współpraca z JST) – ok. 4 m-ce b) Dialog techniczny – ok. 2 mc-y c) Organizacja konkursu w trybie PZP – ok. 2 m-ce 3. Zamawiający zaplanował realizację 3 rund programu. Rundy programu będą w wybranych czasookresach pokrywać się. Zamawiający zastrzega możliwość przesuwania poszczególnych rund zgodnie z potrzebami Zamawiającego i JST. 4. Zamawiający celem zapewnienia wysokiej jakości wsparcia zaplanował wybór min. 4 osób pełniących funkcję Eksperta w zakresie nowych technologii i ICT, smart city (A,B,C,D) w projekcie GovTech by Unicorn Hub. 5. Zamawiający udziela zamówienia w następujących częściach: d) Część 4 – Ekspert D: pełnienie funkcji Eksperta w zakresie nowych technologii i ICT, smart city w okresie od lutego 2022r. do maksymalnie końca maja 2023r., łącznie szacunkowo 1405 godzin zegarowych. Ekspert C obejmie wsparciem średnio 18 JST w ramach 3 rund, tj. średnio 6 JST w ramach 1 rundy programu wsparcie dla JST, szacunkowo po 78 godzin na 1 JST. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia o 50% lub zmniejszenia o 50% liczby godzin w zależności od potrzeb JST. Liczba JST objętych wsparciem będzie zależna od ich indywidualnych potrzeb Zakres obowiązków: I. prowadzenie analizy wymagań biznesowych w celu zdefiniowania wymagań dla rozwiązania cyfrowego oraz ich weryfikacja systemowa pod kątem możliwych rozwiązań i ich wykonalności; II. analiza dostępnych rozwiązań cyfrowych o zbliżonych cechach i/lub cechach do danego Wyzwania; III. współtworzenie dokumentacji analitycznej rozwiązania cyfrowego; IV. doradztwo i mentoring z zakresu nowych technologii i ICT oraz smart city w odniesieniu do proponowanego przez JST rozwiązania cyfrowego; V. opracowywanie konceptów biznesowo-technicznych funkcjonalności rozwiązań cyfrowych, podlegających weryfikacji i konfrontacji z rynkiem, VI. sporządzanie specyfikacji analitycznej rozwiązań oraz tworzenie dokumentacji z zakresu IT/funkcjonalności do dialogu technicznego i konkursu w ramach realizowanego projektu VII. uczestnictwo w spotkaniach z Innowatorami podczas dialogu technicznego VIII. współuczestniczenie w przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup dedykowanej usługi cyfrowej i innych usług niezbędnych na potrzeby wdrożenia produktu w JST (w tym: opisów przedmiotów zamówień i specyfikacji technicznych, funkcjonalnych), odpowiedzi na zapytania dostawców/wykonawców, uczestnictwo w komisjach/sądzie konkursowym. IX. weryfikacja odpowiedzi na pytania od potencjalnych Wykonawców na etapie Dialogu Technicznego – dopracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w aspekcie biznesowym i technologicznym. X. wspieranie Managera Innowacji w tworzeniu procesu : dialogu i redefinicji Wyzwania, dialogu technicznego oraz etap konkursowy. XI. koordynowanie procesu wytwarzania dokumentacji technicznej XII. koordynowanie procesu kształtowania funkcjonalności architektury systemu IT dedykowanych rozwiązań dla JST objętych wsparciem XIII. praca w oparciu o zwinne metodyki mająca na celu edukację przedstawicieli JST i zaadaptowania metodyk i narzędzi do codziennej pracy JST. XIV. Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez JST, w tym zależnie od charakteru projektu, m.in.: - projektu technicznego, - dokumentacji analitycznej, - dokumentacji technicznej (architektura logiczna, projekt interfejsów, projekt infrastruktury systemowo-narzędziowej, projekt struktur baz danych, szablony prezentacji), - dokumentacji testów, - dokumentacji powykonawczej (dokumentacja techniczna, dokumentacja administratora, dokumentacja użytkownika); XV. ocena i sformułowanie wniosków, rekomendacji w odniesieniu do projektowanych rozwiązań, pod kątem, ich funkcjonalności, kompleksowości i spójności rozwiązania, zgodności z istniejącymi technologiami; XVI. udział w pracach zespołu projektowego w zakresie wytwarzania produktów i usług w oparciu o potrzeby użytkowników zidentyfikowanych na podstawie badań (np. warsztaty, ankiety, wywiady) jakościowych i ilościowych użytkowników; XVII. weryfikacja dostępności nowych wersji oprogramowania i rekomendowaniu procedury jego instalacji w środowisku Zamawiającego, np. w aspekcie bezpieczeństwa cyfrowego i organizacyjnego (minimalizowanie zakłóceń); XVIII. opiniowanie planów testów, udział w testach i opiniowanie wyników i raportów z testów wdrażanego rozwiązania, a także przygotowanie propozycji rozwiązań mających na celu poprawę jakości wyników cząstkowych i końcowych zadania; XIX. identyfikacja czynników ryzyka i zagrożeń w obszarze wykorzystywanych technologii oraz przygotowywanie propozycji w zakresie zarządzania ryzykiem;
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża usługi informatyczne
kody CPV 80500000, 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi informatyczne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8848770 2022-05-16
godz. 09:00
URZĄD MIASTA UJAZD Cyfryzacja usług komunalnych poprzez zastosowanie w Gminie Ujazd ultradźwiękowych wodomierzy wraz z systemem wraz z systemem zdalnego odczytu i platformy internetowej. Numer referencyjny: GT...
8900936 2022-05-20
godz. 12:00
BIURO DO SPRAW SUBSTANCJI CHEMICZNYCH Usługa hostingu dedykowanego wraz z łączem telekomunikacyjnym podłączonym do sieci Internet, odpowiednim oprogramowaniem systemowym oraz usługą serwisową, konserwacyjną i administracyjną ser...
8876728 2022-05-23
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakup i wdrożenie nowego Portalu Intranetowego w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Celem realizacji zamówienia jest stworzenie nowego i funkcjonalnego Intranetu w oparciu o najnowsze tec...
8915414 2022-05-23
godz. 14:00
ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI W USTRONIU Świadczenie usług w zakresie obsługi sieci informatycznej w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w siedzibie w Ustroniu oraz Oddziału zamiejscowego w Istebnej.
8907678 2022-05-24
godz. 09:00
FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY W WARSZAWIE Centrum Wsparcia Doradczego Plus SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: I. Część 1: opracowanie identyfikacji wizualnej. Termin realizacji: do 2 czerwca 2022 r. W ramach części 1 opracowan...
8869599 2022-05-26
godz. 12:00
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Kompleksowa obsługa kampanii informacyjno-edukacyjnych, działań promocyjno-marketingowych, działań medialnych i działań z zakresu PR Funduszu Sprawiedliwości Numer referencyjny: BF-II.3710.6...
8913928 2022-05-26
godz. 13:00
URZĄD GMINY LICHNOWY Cyfrowa Gmina Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz usług: Serwer – 2 komplety Stacje robocze – 17 sztuk Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka Usługa in...
8912564 2022-05-27
godz. 14:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PIASTOWIE kompleksowa obsługa informatyczna Walnego Zgromadzenia w dniu 11.06.2022 r.
8875068 2022-05-30
godz. 23:59
REALITY GAMES POLSKA SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/POIR/2022 Nabór ofert na wykonanie prac badawczo - rozwojowych w ramach projektu pn. „Big Dots - globalna, wielowymiarowa bazy punktów zainteresowania na potrzeby pl...
8897114 2022-06-13
godz. 15:00
WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Kompetencje, Wiedza, Innowacje - zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie - etap II Przedmiotem postępowania jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu Systemu Ewalua...