Przetarg 8964520 - Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu...

   
Analizuj Zamówienie 8964520 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-08
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ciągu drogowego w miejscowościach Palik
ije Pierwsze i Palikije Drugie”. Droga usytuowana na trudnym, podmokłym terenie, z nawierzchnią szutrową, licznymi wybojami i przełomami. W ramach zadania przewidziano: podbudowę z materiałów kamiennych, nawierzchnie bitumiczną o szer. 3,00 m, odwodnienie korpusu drogi poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych, zabezpieczenie krawędzi jezdni gruntem rodzimym i ustawienie oznakowania pionowego.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności: przebudowa ciągu drogowego w miejscowościach Palikije Pierwsze i Palikije Drugie (drogi wewnętrzne) swoim zakresem obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - wycinkę drzew i krzaków kolidujących z inwestycją, - wykonanie robót ziemnych, w tym wykopów i nasypów związanych z formowaniem korpusu drogowego, - przebudowę nawierzchni dróg wewnętrznych w technologii warstw asfaltowych, - wzmocnienie krawędzi jezdni drogi powiatowej siatką z włókien szklanych, - wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie grubości 15 cm, - ustawienie nowych krawężników, oporników i obrzeży betonowych, - regulacja wysokościowa istniejących nawierzchni z kostki betonowej, - przestawienie istniejącego ogrodzenia przy szkole podstawowej poza zakres robót, - wykonanie nowego przepustu z rur PP pod zjazdem z drogi powiatowej, - odtworzenie rowu lewostronnego w pasie drogi powiatowej (rów szczelny), - remont istniejącego przepustu pod koroną drogi wewnętrznej DGW2 i DGW3, - umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw, - umocnienie skarpy rowu przy DGW2 płytami ażurowymi wraz z regulacją wysokościową dna rowu z płytek chodnikowych, - uszczelnienie lewostronnego rowu w pasie drogi powiatowej płytkami chodnikowymi, - wykonanie nowego oznakowania pionowego, - regulacja wysokościowa pokryw studni kablowych sieci teletechnicznej. Zamawiający informuje, że dokumentacja techniczna (projekt) obejmuje większy zakres tj. od km 0000 do km 3199,50 km. Przedmiotem zamówienia jest zakres prac obejmujący kilometraż od km 0000 do km 2425,64.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca:1) wykona roboty budowlane w zakresie przebudowy ciągu drogowego w miejscowości Palikije Pierwsze i Palikije Drugie (drogi wewnętrzne),2) dostarczy materiały i urządzenia niezbędne do wykonania robót,3) będzie uczestniczyć w czynnościach odbiorowych inwestycji,4) przygotuje obiekt do eksploatacji – roboty porządkowe5) zapewni obsługę geodezyjną inwestycji w tym dokona inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,6) przygotuje wymagane dokumenty odbiorowe.

INR.271.09.2022
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111000, 45111100, 45112000, 45112210, 45232000, 45233000, 45233141, 45233290
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8964316 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA NOWE MIASTO LUBAWSKIE 5.1. Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim, obejmująca w szczególności następujący zakres robót budowlanych:a) wykonanie robót ro...
9008365 2022-07-15
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁOWIEC „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec”. 1. Przedmiotem zamówienia jest:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec na odcink...
9006930 2022-07-15
godz. 11:55
URZĄD GMINY WEJHEROWO Budowa pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino w Gminie Wejherowo etap I 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu pętli autobusowej na dz. nr 678 obr. Kąpino w Gminie Wejherow...
9009468 2022-07-18
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W LUBACZOWIE Wykonanie w systemie "zaprojektuj – wybuduj" zadania: "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpieczn...
9003967 2022-07-21
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LĘBORKU Przebudowa drogi powiatowej nr 1322G od m. Kębłowo Nowowiejskie do granicy powiatu Przebudowa obejmuje drogę powiatową nr 1322G na długości 0, 995 km od km 4+505 do km 5+500, klasy Z,...
9011261 2022-07-22
godz. 09:30
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU Przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu budowy przystanków wiedeńskich – przystanek „Bzowa – Centrum Zajezdnia”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlan...
8953601 2022-07-27
godz. 10:00
OPERA NOVA W BYDGOSZCZY Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową Numer referencyjny: ZP-331-4/2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano instalacyjnych: rozb...
8999043 2022-07-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECIN Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Zdroje, rozbudowa ulic Walecznych wraz z infrastrukturą techniczną Numer referencyjny: SIM/ZP/P/28/2022 Wykonanie infrastruktury Przystanku Szc...
8955439 2022-08-02
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** ukladanie kostki Zlecę ulozenie kostki ok.40m2, taras w ogrodku i poszerzenie podjazdu
9010533 2022-08-05
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH ROBOTY BUDOWLANE DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z REMONTEM NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 946 W GMINIE ŚLEMIEŃ SOŁECTWA KOCOŃ I LAS DO GRANICY WOJEWÓDZTWA (...) ...