Zlecenie 7224485 - Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inteligentnego...

   
Zamówienie 7224485 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-11
przedmiot zlecenia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inteligentnego sterownika stanowiska do resuscytacji noworodków z multimedialnym interfe
jsem użytkownika. Cel zamówienia Celem zamówienia jest opracowanie inteligentnego sterownika stanowiska do resuscytacji noworodków z multimedialnym interfejsem użytkownika. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie inteligentnego sterownika stanowiska do resuscytacji noworodków z multimedialnym interfejsem użytkownika. Sterownik powinien posiadać następujące funkcjonalności:
• zwiększenie bezpieczeństwa noworodka poprzez implementację inteligentnych alarmów o adaptacyjnych progach wyzwalania i integrację ich źródeł,
• jednoczesna prezentacja wielu parametrów pracy na ekranie,
• możliwość jednoczesnego stosowania różnych timerów do wspomagania zabiegów terapeutycznych i pielęgnacyjnych,
• emitowanie przez urządzenie komunikatów głosowych,
• rejestrowanie zdarzeń i parametrów pracy,
• interfejsy do komunikacji zewnętrznej, w tym interfejsy do innych urządzeń medycznych
• możliwość przyszłej rozbudowy funkcjonalności - elastyczność funkcjonalna.

Założenia projektowe:
1. Opracowanie projektu inteligentnego sterownika stanowiska do resuscytacji noworodków z multimedialnym interfejsem użytkownika
2. Sporządzenie dokumentacji technicznej

Wynikiem realizacji zamówienia będzie dokumentacja techniczna.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, szczególnie w przypadku, nieotrzymania dofinansowania w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw
w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
2. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia
w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
5. Wszelkie zmiany w umowie będą wymagały zgody obu stron, formy pisemnej i dla ich wprowadzenia może być konieczne uzyskanie zgody instytucji dotującej.
6. Szczegóły dotyczące umowy zostaną uzgodnione po wyborze Wykonawcy.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
8. Jeżeli w niniejszej dokumentacji występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, wówczas należy założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych lub równoważnych do wskazanego
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się