Przetarg 9700515 - Przedmiotem zamówienia jest budowa wielopokoleniowego placu...

   
Analizuj Zamówienie 9700515 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-25
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Siera
dzu.Zamówienie obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych w zakresie małej architektury, ogrodzenia, wyposażenia boiska, sieci kanalizacyjnej, nawierzchni oraz wykonania robót budowlanych w zakresie boiska z ogrodzeniem i wyposażeniem, placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem, fontanny z niezbędną infrastrukturą, nawierzchni ciągów komunikacyjnych i utwardzeń terenu, małej architektury, oświetlenia terenu, monitoringu, zieleni.W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi:a) wykonanie robót rozbiórkowych obiektów małej architektury, ogrodzenia, wyposażenia boiska, sieci kanalizacyjnej, nawierzchni,b) wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami i wyposażeniem,c) wykonanie placu zabaw i siłowni plenerowej wraz z ogrodzeniem,d) wykonanie fontanny wraz z maszynownią oraz niezbędną infrastrukturą,e) wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i utwardzeń terenu,f) wykonanie obiektów małej architektury (ławki parkowe, stoliki parkowe, kosze, tablice informacyjne, budki dla ptaków),g) wykonanie oświetlenia terenu, monitoringu,h) wykonanie wycinki drzew oraz nasadzeń drzew, krzewów, wykonanie rabat oraz łąki kwietnej

WOR-Z.271.08.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00249844/01 z dnia: 2023-06-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. od dnia złożenia oferty do dnia: 11.07.2023 r.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami) – dalej u.p.a.r.p.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna:
a) musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą,
b) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, musi zabezpieczać działania i zaniechania wszystkich Wykonawców, tj. jednoznacznie wskazywać, że obejmuje swoim zakresem podmiotowym wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Po zmianie:
Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. od dnia złożenia oferty do dnia: 18.07.2023 r.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami) – dalej u.p.a.r.p.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna:
a) musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą,
b) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, musi zabezpieczać działania i zaniechania wszystkich Wykonawców, tj. jednoznacznie wskazywać, że obejmuje swoim zakresem podmiotowym wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-12 10:00
Po zmianie:
2023-06-19 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-12 10:30
Po zmianie:
2023-06-19 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-07-11
Po zmianie:
2023-07-18


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00257610/01 z dnia: 2023-06-13
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. od dnia złożenia oferty do dnia: 18.07.2023 r.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami) – dalej u.p.a.r.p.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna:
a) musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą,
b) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, musi zabezpieczać działania i zaniechania wszystkich Wykonawców, tj. jednoznacznie wskazywać, że obejmuje swoim zakresem podmiotowym wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
Po zmianie:
Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. od dnia złożenia oferty do dnia: 25.07.2023 r.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami) – dalej u.p.a.r.p.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680 z podaniem tytułu: wadium w postępowaniu: Budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna:
a) musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą,
b) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, musi zabezpieczać działania i zaniechania wszystkich Wykonawców, tj. jednoznacznie wskazywać, że obejmuje swoim zakresem podmiotowym wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie.
8. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-06-19 10:00
Po zmianie:
2023-06-26 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-06-19 10:30
Po zmianie:
2023-06-26 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-07-18
Po zmianie:
2023-07-25


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00269390/01 z dnia: 2023-06-21
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:

Po zmianie:
1.Zamawiający wymaga złożenia wraz ofertą wykazu wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych wraz z dokumentami, które potwierdzają, że oferowane przez Wykonawcę równoważne wyroby budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania – w przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym, że wykona przedmiot zamówienia z zastosowaniem równoważnych wyrobów budowlanych i urządzeń.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:

Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu Przed zmianą:

Po zmianie:
Wykazu wyrobów budowlanych i urządzeń równoważnych
branża Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża boiska, zieleń, place zabaw, mała architektura
kody CPV 45111291, 45111300, 45112710, 45231300, 45233161, 45233200, 45311200, 45316000, 77211400, 77211600
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: boiska , zieleń , place zabaw , mała architektura

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10677366 2024-07-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Nowe życie dla boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Krasińskiego 45/47 w Toruniu. 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Nowe życie dla boiska przy Szkole Podst...
10674581 2024-07-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Modernizacja boiska sportowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie, w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edyc...
10680565 2024-07-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury rekreacyjnej (sportowej) wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion.Zadanie dofinansowane jest z Rządow...
10679227 2024-07-26
godz. 12:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn.: „Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów”. Przedmiot zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Programu Rz...
10681263 2024-07-29
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry od 9m x 18m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Gnieszowice” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rob...
10681061 2024-08-01
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Rogóźno. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiskapiłkarskiego oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych w miejscowośc...
10636269 2024-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i modernizacja infrastruktury na obszarze popegeerowskim - Etap I Część 1: 4. Opis całej inwestycji z wniosku o dofinansowanie: Przedmiotem inwestycji jest rozwój infrastruktury...
10672837 2024-08-07
godz. 10:00
Wielkopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego.2. Zakres rzeczowy zadania będącego przedmiotem przetargu opisany jest szczegółowo w dokumentac...
10679028 2024-08-12
godz. 11:30
Pomorskie Usługi letniego i zimowego utrzymania terenów zewnętrznych oraz porządkowania i pielęgnacji terenów zielonych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Szczecinie Szczegółowy opis zawar...
10677249 2024-08-30
godz. 10:00
Dolnośląskie Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza – budowa deptaka spacerowego 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rewitalizacja zdegradowanego centrum Karpacza - budowa deptaka spacerowego”...