Przetarg 8866973 - Przedmiotem zamówienia jest Budowa Strażnicy Ochotniczej...

   
Analizuj Zamówienie 8866973 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-26
przedmiot ogłoszenia
Przedmiotem zamówienia jest Budowa Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach.OSP KSRG Sławatycze posiada starą s
trażnicę nie spełniającą wymogów. Obecnie zakupione zostały 2 nowe samochody ratownicze, niestety ich rozmiary nie są przystosowane do niefunkcjonalnego budynku. W ramach inwestycji planowana jest budowa nowej strażnicy, z 3 garażami przejezdnymi, placem manewrowym, świetlicą, zapleczem technicznym i magazynowym. Miejsce realizacji inwestycji to centrum miejscowości w dogodnym miejscu przy zbiegu 3 szlaków komunikacyjnych - tj. Drogi krajowej do przejścia granicznego z Białorusią, drogi wojewódzkiej nr 816 i powiatowej. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie Budowy Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławatyczach w tym:1) Opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym – dalej PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej:a) projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);b) projekty wykonawcze dla całego zakresu zamówienia opracowane zgodnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454). - w formie papierowej (5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);c) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze);d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w formie papierowej (3 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (1 egzemplarz).2) uzyskanie wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń Dokumentacji Projektowej dla planowanego przedsięwzięcia;3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (zgodnie z przesłankami wynikającymi z Prawa budowlanego),oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych,4) wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ obejmujących Budowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Sławatycze. Planuje się wykonanie budynku w technice tradycyjnej wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego z częściowym piętrem. Dach płaski lub stromy lub mieszany.- powierzchnia zabudowy 2021,06m²- powierzchnia netto budynku 2051,31m²- kubatura budynku 9950,00m³.5) wykonanie obsługi geodezyjnej;6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.UWAGA:Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania podlegają także:1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy; 2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .; 3) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego . Wykluczenie, o którym mowa powyżej następuje na okres trwania ww. okoliczności.W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przesłanek zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ww. przesłanek, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Z.271.9.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00156059/01 z dnia: 2022-05-12
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.10. Okres realizacji - miesiące Przed zmianą:
18
Po zmianie:
24
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:00
Po zmianie:
2022-05-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-13 10:30
Po zmianie:
2022-05-18 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-11
Po zmianie:
2022-06-16
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany
kody CPV 45216100, 71220000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , projekt budowlany

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8915683 2022-05-26
godz. 15:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ S.A. W POZNANIU Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na remont podwórza z infrastrukturą 116/2022 Adres: Stare Miasto, centrum Obmiar/powierzchnia: budynek mieszkalno-użytkowy, wielorodzinny, w zabudowie z...
8906731 2022-05-27
godz. 00:00
MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na wykonanie robót budowlanych w budynku A przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie w celu poprawy warunków użytkowych pomieszczeń biurowych i ...
8909012 2022-05-27
godz. 10:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji projektowej pomieszczeń parteru budynku ul. Żołnierska 16b Zakład Patomorfologii DZPZ/333/21TP/2022
8902585 2022-05-30
godz. 09:30
URZĄD GMINY LUBOMINO 1)Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii”. Podsta...
8895694 2022-05-31
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE „Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych wraz z wymianą instalacji w formule “zaprojektuj i wybuduj” w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie”, przewiduje się w rama...
8906981 2022-05-31
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŁAPSZE NIŻNE Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej na terenie Gminy Łapsze Niżne – III postępowanie Część 1: Część I – „Rozbudowa i przebudowa Domu Strażaka wraz z infrastrukturą techniczn...
8903807 2022-06-01
godz. 10:00
URZĄD GMINY NIEPOŁOMICE Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowego (budynek Och...
8914733 2022-06-02
godz. 13:00
SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SP. Z O.O. 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utwo...
8910020 2022-06-13
godz. 09:00
URZĄD GMINY OLSZEWO-BORKI Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach – etap I Numer referencyjny: RIGKiD.271.11.2022 Przedmiotem zamówienia jes...
8896649 2022-06-14
godz. 10:00
SPECJALISTYCZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W CIECHANOWIE Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, realizowanych w ramach 5 zadań inwestycyjnych Numer referencyjny: ZP/2501/65/22 Opra...