Przetarg 7673946 - Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul....

   
Analizuj Zamówienie 7673946 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-03
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie
Numer referencyjny: RL.271.24.2020

1.
Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie.
2. Zadanie jest dofinansowane w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społec-zna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs dedykowany dla MOF RPO WP na lata 2014-2020
3. Zakres robót:
a) Roboty ogólnobudowlane kwalifikowane:
Roboty rozbiórkowe
Roboty ziemne
Ocieplenie stropu nad II piętrem
Docieplenie ścian zewnetrznych powyżej terenu
Docieplenie ścian piwnic
Wymiana stolarki zewnętrznej
Ściany oporowe
Pochylnia dla niepełnosprawnych
Schody na gruncie
Podłoga na gruncie
Docieplenie stropu nad piwnicą
Izolacja pozioma ścian fundamentowych
Ocieplenie kominów
Opaska odbojowa
b) Roboty ogólnobudowlane niekwalifikowane:
Roboty rozbiórkowe
Roboty murowe
Pokrycie dachu
Roboty wykończeniowe
Zabudowa pionów instalacyjnych
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
Dotawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych
c) Roboty elektryczne – kwalifikowane:
Trasy kablowe
Rozdzielnice
Kable i przewody
Oprawy oświetleniowe
Instalacja odgromowa
Badania oraz pomiary instalacji elektrycznej
d) Roboty elektryczne – niekwalifikowane:
Trasy kablowe
Rozdzielnice
Kable i przewody
Oprawy oświetleniowe
Osprzęt elektroinstalacyjny
Badania oraz pomiary instalacji elektrycznej
Instalacje pożarowe
e) Roboty sanitarne – kwalifikowane:
Demontaż instalacji i urządzeń
Instalacja wody gospodarczej
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja centralnego ogrzewania
Zabudowy instalacji
f) Roboty sanitarne – niekwalifikowane:
Demontaż instalacji i urządzeń
Instalacja wody gospodarczej
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja centralnego ogrzewania
Wymiennikownia
Zabudowy instalacji
g) Instalacja fotowoltaiki – kwalifikowane:
Instalacja fotowoltaiczna
h) Zagospodarowanie terenu przyległego – roboty niekwalifikowane:
Roboty rozbiórkowe
Schody na gruncie dojścia do budynku
Kanalizacja deszczowa
Nawierzchnia z miejscami postojowymi
Ciągi piesze
Teren utwardzony kruszywem
Elementy małej architektury
Zieleń

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej
( zał. Nr 5 SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarach robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Jeżeli w przedmiarach robót znajdują sie roboty budowlane lub elementy wyposażenia nie uwzględnione w projekcie technicznych należy je wycenić zgodnie z treścią przedmiarów.
5. Roboty budowlane będą realizowanę w budynku na stałe zamieszkałym. Proces robót budowlanych powinien zostać zorganizowany przez wykonawcę w taki sposób aby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców bloku. Ewentualne roboty budowlane wewnątrz mieszkań powinny być uzgodnione z ich mieszkańcami.
6. Na dzień wszczęścia procedury przetargowej w budynku znajduje sie 50 mieszkań w tym 37 zamieszkałych.
7. Prace związane z przebudową centralnego ogrzewania budynku wykonawca będzie zobowiązany wykonać poza sezonem grzewczym.
8. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie robór budowlanych zapewnić wszystkie wymagania wynikajace z przepisów przeciwpożarowych dla tego typu obiektów mieszkalnych.
9. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu
z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz
uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji.
10. Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Pol-ską normą lub aprobatę techniczną.
11. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów.
12. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego.
13. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.
14. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw hand-lowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.
Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, eu-ropejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równ-oważny”.
15. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów tech-nicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.
16. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawi-ającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.

Powyższe wymagania określają w szczególności:
a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wyma-gań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrud-nienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wyko-nujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
18. Ustanawia się następująca hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpli-wości czy dany element do wykonania wchodzi w zakres niniejszego zamówienia:
a) projekt budowlany
b) przedmiar robót
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540177692-N-2020 z dnia: 2020-09-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2.
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 80
000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 24 września 2020r. do godz. 11:00. 2.
Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w
formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku
PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w
pozostałych bezgotówkowych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć wewnątrz
oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie lub w kasie UMiG pok. nr 206. 5. Termin wniesienia
wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia
przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Zwrot
wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego. 7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 80
000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 1 października 2020r. do godz. 11:00. 2.
Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w
formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku
PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w
pozostałych bezgotówkowych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć wewnątrz
oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie lub w kasie UMiG pok. nr 206. 5. Termin wniesienia
wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia
przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do
stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Zwrot
wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego
oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego. 7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.
26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.
25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.
2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-24, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-01, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540184445-N-2020 z dnia: 2020-09-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 1 października 2020r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej
ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku
PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych bezgotówkowych dopuszczalnych
formach - dokument wadium należy złożyć wewnątrz oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie lub w kasie UMiG pok. nr 206. 5. Termin
wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)
zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d)
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez
zamawiającego. 7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na
okres związania ofertą. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 8 października 2020r. do godz. 11:00.
2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp.
3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu
Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych bezgotówkowych dopuszczalnych
formach - dokument wadium należy złożyć wewnątrz oferty w oddzielnej zaklejonej
kopercie lub w kasie UMiG pok. nr 206.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w wersji elektronicznej przy użyciu środka komu-nikacji elektronicznej. Kopie wadium należy dołączyć do oferty natomiast podpisany el-ektronicznie oryginał przesłać na adres e-mail m.furtak@nowadeba.pl
lub s.bialas@nowadeba.pl .
6. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
7. Zwrot wadium:
a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji
b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert
d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego.
8. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów pot-wierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-01, godzina:
11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina:
11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540186792-N-2020 z dnia: 2020-09-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1,2
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 8 października 2020r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej
ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku
PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych bezgotówkowych dopuszczalnych
formach - dokument wadium należy złożyć wewnątrz oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie lub w kasie UMiG pok. nr 206. 5. Zamawiający
dopuszcza złożenie wadium w wersji elektronicznej przy użyciu środka komu-nikacji elektronicznej. Kopie wadium należy dołączyć do oferty
natomiast podpisany el-ektronicznie oryginał przesłać na adres e-mail m.furtak@nowadeba.pl lub s.bialas@nowadeba.pl . 6. Termin
wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)
zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d)
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez
zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów pot-wierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na
okres związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 13 października 2020r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej
ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku
PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych bezgotówkowych dopuszczalnych
formach - dokument wadium należy złożyć wewnątrz oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie lub w kasie UMiG pok. nr 206. 5. Zamawiający
dopuszcza złożenie wadium w wersji elektronicznej przy użyciu środka komu-nikacji elektronicznej. Kopie wadium należy dołączyć do oferty
natomiast podpisany el-ektronicznie oryginał przesłać na adres e-mail m.furtak@nowadeba.pl lub s.bialas@nowadeba.pl . 6. Termin
wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)
zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d)
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez
zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów pot-wierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na
okres związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina:
11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-13, godzina:
11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540198086-N-2020 z dnia: 2020-10-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 13 października 2020r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie
dopuszczonej ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa
Dęba w Banku PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych bezgotówkowych
dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć wewnątrz oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie lub w kasie UMiG pok. nr 206. 5.
Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w wersji elektronicznej przy użyciu środka komu-nikacji elektronicznej. Kopie wadium należy
dołączyć do oferty natomiast podpisany el-ektronicznie oryginał przesłać na adres e-mail m.furtak@nowadeba.pl lub s.bialas@nowadeba.pl .
6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadi-um w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia
przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a),
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; •
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.
W ogłoszeniu powinno być:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 20 października 2020r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie
dopuszczonej ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa
Dęba w Banku PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych bezgotówkowych
dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć wewnątrz oferty w oddzielnej zaklejonej kopercie lub w kasie UMiG pok. nr 206. 5.
Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w wersji elektronicznej przy użyciu środka komu-nikacji elektronicznej. Kopie wadium należy
dołączyć do oferty natomiast podpisany el-ektronicznie oryginał przesłać na adres e-mail m.furtak@nowadeba.pl lub s.bialas@nowadeba.pl .
6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadi-um w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia
przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a),
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; •
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-13, godzina:
11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-20, godzina:
11:00,
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45111200, 45111300, 45223300, 45231110, 45261900, 45311100, 45311200, 45312100, 45315300, 45317300, 45320000, 45332200, 45332300, 45332400, 45342000, 45410000, 45421100, 45431000, 45432100, 45442100, 45443000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się