Przetarg 8425478 - Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T....

   
Analizuj Zamówienie 8425478 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-09-29
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpi
eczeństwa ruchu oraz (...)

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych i dojściach do przejść.2. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i będzie składał się z następujących części: 1) opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych i dojściach do przejść, uzyskania prawomocnego zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę w oparciu o warunki techniczne nr DIR.5552.8.2021 z dnia 05.08.2021 r. Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.2) przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T. Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych i dojściach do przejść,3) wykonania oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z opracowaną organizacją ruchu, 4) odtworzenia terenów zielonych i chodników po wykonaniu prac budowlanych. 5) przygotowania, zaopiniowania i zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania prac budowlanych, 6) sporządzenia Projektów Stałej Organizacji Ruchu oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień,7) dostawy i montażu 2 tablic informacyjnych z realizacji projektu.3. Dokumentacja techniczna winna uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. „W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu”.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy.

ZP.271.116.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, organizacja ruchu drogowego
kody CPV 45233140
forma zapytanie ofertowe
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , organizacja ruchu drogowego

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8459461 2021-10-28
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowościach: Radymno, Pruchnik, Laszki i Jarosław 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) przebudo...
8458648 2021-10-28
godz. 09:00
URZĄD GMINY ŻELAZKÓW 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Przebudowa drogi gminnej dz. nr 230 w miejscowości Zborów.2. Szczegółowy zakres robót określają stanowiące Załączniki nr 10, 11 i 12 do niniejszej SWZ:1) Dok...
8459637 2021-10-28
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY GRÓJEC Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania obejmującego w zakresie: utwardzenie i zagospodarowanie działek o nr 1465/1, 1465/3 i 3293/8 przy ul. Lew...
8462042 2021-10-29
godz. 09:00
URZĄD GMINY ZŁOTA Przebudowa drogi wewnętrznej (działka Nr 277 i 371) Biskupice – granica gminy – Jurków od km 0+000 do km 0+750 dł. 750 mb.- podbudowa wyrównanie/wzmocnienie 3000,00 m2- nawierzchnia z betonu...
8459859 2021-10-29
godz. 10:00
ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA Remont ciągu pieszego przy budynku pod adresem ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie na działkach numer ewidencyjny 106 i 116 z obrębu 5-03-11 w Dzielnicy Śródmieście Remont ciągu pieszego uwzgl...
8461723 2021-10-29
godz. 11:00
URZĄD GMINY PURDA Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giławy nr 165034N 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 1650...
8461981 2021-10-29
godz. 11:00
URZĄD GMINY GÓRA KALWARIA Przebudowa drogi gminnej - ulicy Polnej w Cendrowicach Droga objęta opracowaniem jest drogą gminną. Przebudową objęto odcinek o długości 430,0m. Droga stanowi dojazd do gminnej stacji uzdat...
8455341 2021-10-29
godz. 11:00
MIEJSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działkach 132/4 i 1031 o/Starówka”. 4.1. Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówieni...
8433373 2021-10-29
godz. 11:30
ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O. Budowa drogi rowerowej w ul. Obywatelskiej w Łodzi na odc. od al. Jana Pawła II w kierunku ul. Nowe Sady wraz z przebudową wodociągu wraz z przyłączami
8452140 2021-11-04
godz. 09:00
URZĄD MIASTA GNIEZNO Wykonanie trasy rowerowej na ul. Roosevelta w Gnieźnie 1. Zakres robót budowlanych w ramach zamówienia obejmuje wykonanie:1) Roboty drogowe:a. roboty rozbiórkowe, b. roboty ziemne,c. krawęż...