Zlecenie 7881032 - Przebudowa linii 30 kV Łososina - Rożnów na odcinku od...

   
Zamówienie 7881032 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-12-17
przedmiot zlecenia
Przebudowa linii 30 kV Łososina - Rożnów na odcinku od słupa KRL476807 do stacji transf. KRL7644 Przyszowa 20 wraz z przebudow
ą stacji KRL7142 Przyszowa 11 – dok. nr 7301 - tryb „wybuduj” Zadanie (dok. nr 7301) 1. Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej Przyszowa 11 - ponowna zabudowa istniejącego transformatora 2. Budowa sieci SN 15kV kablem typu XRUHAKXS 3x120 mm2 - zabudowa rur osłonowych 3. Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 30kV na wykonaną przewodem BLX-T 70 mm2 15kV - przebudowa istniejących stanowisk słupowych SN- 25szt. - zabudowa rozłączniko-uziemników SN - 4 kpl. - zabudowa rozłączników SN- 4 kpl. 4. Przebudowa istniejącego stanowiska słupowego nN – 1 szt. 5. Przebudowa przyłącza napowietrznego nN na wykonane przewodem typu AsXSn 4x16mm2 UWAGA: Realizacja możliwa po zakończeniu przeizolowania linii GPZ Łososina- GPZ Rożnów z 30kV na 15kV- planowany termin realizacji przeizolowania to II kwartał 2021r. UWAGA: Proszę zwrócić uwagę na warunki właścicieli działek zawarte na porozumieniach, odnośnie miejsca i sposobu prowadzenia sieci Podsumowanie końcowe:  W ramach niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający nie przewiduje żadnych dostaw inwestorskich  Opis zakresu inwestycji zawarty jest w dokumentacji projektowej przygotowanej przez firmę JAREK Jarosław Kowalski nr dokumentacji: 7301.  W ramach realizacji niniejszych zadań konieczne będzie ponowne jednostronne podpięcie istniejących sieci napowietrznych SN wraz z osprzętem towarzyszącym jak również demontaż istniejącej sieci napowietrznej SN.  Zamawiający informuje, że do dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej nie dołączono skanów uzgodnień z prywatnymi właścicielami, ze względu na ochronę danych osobowych. Zamawiający posiada ww. uzgodnienia i zostaną one udostępnione Wykonawcy wybranemu do realizacji zadania.  Uwagi właścicieli działek, na których realizowana będzie inwestycja:  Prace prowadzić zgodnie z pismem PGW Wody Polskie- powiadomić o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac,  Prace prowadzić zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Limanowa, powiadomić o terminie prac min. 14 dni przed realizacją- wystąpić o warunki prowadzenia prac,  Prace prowadzić zgodnie z Decyzją GDDKiA- czasowa organizacja ruchu, uzgodnienie planu sytuacyjnego,  Prace prowadzić zgodnie z Decyzją Zarządu Powiatu Limanowskiego.  Przed zgłoszeniem do odbioru Wykonawca realizujący budowę linii kablowej SN jest zobowiązany do zlecenia służbom pomiarowym wykonanie badań diagnostycznych obejmujących: pomiar wyładowań niezupełnych, pomiar rezystancji izolacji, próbę napięciową powłoki, pomiar kąta stratności oraz próbę napięciowa kabla SN w izolacji wytłaczanej, wykonywanych napięciem wolnozmiennym. Protokoły z wykonanych pomiarów diagnostycznych należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej przed odbiorem technicznym urządzeń. W uzasadnionych przypadkach – decyzję w tym zakresie podejmuję Zamawiający - dopuszcza się wykonanie pomiaru wyładowań niezupełnych po dokonanym odbiorze, lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty protokołu odbioru. Badania diagnostyczne oraz próby napięciowe w ramach pierwszego pomiaru są wykonywane bezpłatnie (wliczone w koszt inwestycji). W przypadku negatywnych wyników pomiarów diagnostycznych skutkujących koniecznością naprawy nowo ułożonej linii kablowej oraz wykonaniem ponownych badań diagnostycznych, Wykonawca jest zobligowany do zlecenia tych pomiarów służbom pomiarowym TAURON Dystrybucja S.A i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pozataryfowych.  Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy skontaktuje się z Regionem w celu wstępnego uzgodnienia terminu wyłączenia.  Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy ewentualne agregaty prądotwórcze dla zapewnienia ciągłości zasilania.  Całość zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową 2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI i RĘKOJMI I GWARANCJI 1. Wykonanie robót budowlano – montażowych: do dnia 11.10.2021 roku Przez termin realizacji zamówienia Zamawiający i Wykonawca rozumieją wykonanie całości zadania objętego przedmiotowym zamówieniem wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 2. Zamawiający wymaga, aby udzielone okresy gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia wynosiły: nie krócej niż 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. 3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru. 3. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE 1. Wykonawca lub podwykonawca w uwagach do faktury winien oznaczyć, że dotyczy ona zadania, projektu współfinansowanego z UE pod nazwą: „z tytułu postępowania”. Każdorazowo przed wystawieniem faktury należy uzgodnić z Zamawiającym sposób oznakowania oraz treści na fakturach inne niż wymagane obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wymagana bardzo dobra jakość robót. Roboty należy wykonywać w oparciu o środki własne. 3. Dla materiałów i urządzeń pochodzących z demontażu przy realizacji zadania Wykonawca postępuje zgodnie z zapisami umowy i traktuje jako odpady wytworzone przy realizacji zadania 4. Inwestor nie płaci zaliczek na poczet przyszłych robot, ani na zakup materiałów. 5. Zaproponowana kwota ofertowa pozostaje niezmienna w okresie ustalonym w umowie dla realizacji robót oraz nie podlega przeliczeniom z tytułu inflacji. Kwota ofertowa obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze związane z kompleksowym wykonaniem robót (m.in. prace geodezyjne, geologiczne, projekt organizacji ruchu drogowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty związane z dopuszczeniem do robót, opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, transport elementów do montażu i z demontażu, itp.) oraz uwzględnia wymagania Zarządcy Dróg w zakresie robót ziemnych i nawierzchniowych oraz przychody i koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku realizacji zadania. Wykonawca przed złożeniem oferty winien przeprowadzić wizje lokalną w terenie w miejscu planowanej realizacji zamówienia, w niezbędnym zakresie, która będzie podstawą określenia ostatecznej i niezmiennej w okresie realizacji wartości oferty. 6. Wykonawca winien dążyć do minimalizacji kosztów odszkodowań oraz zobowiązany jest do zapłaty odszkodowań za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia (w tym odszkodowań za szkody związane z dojazdem na plac budowy). Odpowiedzialność z tego tytułu obciążać będzie Wykonawcę w okresie rękojmi i gwarancji, o których mowa w pkt 2. ppkt. 2, wymaganego terminu realizacji i rękojmi i gwarancji. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdów, urządzeń, sprzętu i maszyn na plac budowy przez nieruchomości osób trzecich (jeżeli nie będzie możliwości korzystania z dróg publicznych) oraz składowania materiałów i sprzętu na nieruchomościach osób trzecich (jeżeli nie będzie możliwości ich składowania na nieruchomościach stanowiących własność Zamawiającego), w tym ustalenia zasad, warunków i terminów z właścicielami tych nieruchomości. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 8. Wszystkie urządzenia i roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na terenie TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie standardami technicznymi ich realizacji i badań, w szczególności w zakresie badań kabli średniego napięcia metodą OWTS. 9. Wykonawca przedstawiając Zamawiającemu do podpisu wypełniony wniosek o zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń elektroenergetycznych dołącza mapkę z zaznaczoną trasą (lokalizacja, długość, przekrój) umieszczonych w pasie drogowym urządzeń elektroenergetycznych. Koszty wynikające z decyzji o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych ponosi Wykonawca. 10. Realizację prac należy przewidzieć i prowadzić w sposób minimalizujący czas niezbędnych wyłączeń i przerw w zasilaniu odbiorców. 11. Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy skontaktuje się z Regionem w celu wstępnego uzgodnienia terminów wyłączeń. 12. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy ewentualne agregaty prądotwórcze dla zapewnienia ciągłości zasilania w ilości co najmniej 2szt. 13. Przekroczenie o 10% całkowitego czasu wyłączeń będzie dodatkowo skutkowało otrzymaniem przez Wykonawcę oceny negatywnej z wszelkimi konsekwencjami z tego wynikającymi na przyszłość. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót w technologii prac pod napięciem (bez wyłączania napięcia w celu wykonania robót prowadzonych w pobliżu lub na urządzeniach do 1 kV Zamawiającego) chyba, że Zamawiający zdecyduje o wykonaniu zadania (w części lub całości) w innej technologii. 14. Wykonawca, zobowiązany jest do złożenia i uzgodnienia zapotrzebowania na przeprowadzenie prac i wyłączeń: a) w obrębie sieci SN do koordynatora ds. sieci SN i nN Region SN i nN według rejonizacji. Zapotrzebowanie to jest podstawą do zgłoszenia prac do Planu Prac i Wyłączeń w sieci SN i nN, dlatego dodatkowo Wykonawca winien zgłosić potrzebę wyłączeń w następujących terminach:  do planu rocznego - nie później niż do 31 października roku poprzedzającego,  do planu miesięcznego - nie później niż do 15 dnia miesiąca, który poprzedza miesiąc prowadzenia prac,  do planu 10 dniowego rolowanego - nie później niż do czwartku poprzedzającego 10 dniowy okres przed sobotą będącą pierwszym dniem tygodniowego planu,  do planu dobowego - nie później niż do godziny 10 dnia poprzedzającego planowane prace. W przypadku przekroczenia uzgodnionych czasów wyłączeń Zamawiający będzie naliczał kary umowne na zasadach określonych w umowie. 15. Wykonawca ponosi koszty uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń, w tym identyfikacji i przecięcia kabli oraz nadzorów w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszty zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w kwocie wynagrodzenia. 16. Do odbioru należy dostarczyć karty prób, pomiarów i wymagane atesty materiałów. Atesty (deklaracje) winny być sporządzone w jęz. polskim
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45231400
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się