Przetarg 8540187 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa...

   
Analizuj Zamówienie 8540187 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-19
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0000 do 12560 – Etap I

Przedmiotem zamówien
ia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1426R relacji Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0000 do 12560. Inwestycja w całości zlokalizowana jest na obszarze województwa podkarpackiego, w powiecie rzeszowskim, na terenie gmin Błażowa i Dynów. Zakres prac obejmuje:• przebudowę jezdni w zakresie wzmocnienia krawędzi jezdni, wykonania nowych warstw nośnych i nawierzchniowych na długości ok. 12,5 km,• budowę nowych odcinków i przebudowę istniejących chodników wraz z systemem odwodnienia,• konserwację istniejących rowów przydrożnych,• odtworzenie i przebudowę części przelotowych istniejących przepustów pod koroną drogi,• odtworzenie i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych (w ramach pasa drogowego),• budowę wyniesionych poboczy utwardzonych kruszywem wraz z systemem odwodnienia,• przebudowę poboczy w zakresie ich wyprofilowania i częściowego utwardzenia materiałem kamiennym,• umocnienie dna i skarp rowów i nasypów,• ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

ZDP-6-DZ-373/PŁ/1/2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233141, 45233142, 45233220, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8660393 2022-02-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY MSTÓW Przedmiot zamówienia stanowi: Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Małusy Małe- etap II; długość chodnika ze zjazdami L-526,50 mb.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:a) wykon...
8663295 2022-02-08
godz. 10:00
URZĄD GMINY BLIZANÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej w m. Brudzew (na odcinku od drogi gminnej nr 674175P do posesji nr 60)”2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233140-2 – Roboty drogowe3....
8668041 2022-02-08
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2837W (ul. Główna) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 (Aleja Krakowska) do nowo projektowanego przebiegu drogi powiatowej nr 2837W na węźle Tarczy...
8674647 2022-02-09
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE Budowa budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie 1. Przedmiotem zamówienia (zwanym dalej także „przedmiotem umowy”) je...
8671267 2022-02-09
godz. 12:00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 478 na odcinku od m. Dąbrowa do m. Skęczniew - etap I”. Przedmiot zamówienia określony został w Tomie III Specyfikacji ...
8669702 2022-02-10
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE Przebudowa ciągu pieszego wraz z poboczem w m. Chmielno. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę ciągu pieszego i pobocza utwardzonego w pasie drogi powiatowej nr 3...
8674206 2022-02-10
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZAWICHOST Część 1: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost.Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 zadań:Zadanie 1: remont drogi...
8670337 2022-02-15
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CIESZYNIANKA Wykonanie robot remontowych w zasobach Spółdzielni w 2022 roku w zakresie: roboty instalacyjne wod-kan., c. o., roboty stolarskie, roboty elektryczne odgromowe, roboty izolacyjno przeciwwodn...
8660493 2022-02-23
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Knybawa - Gnojewo Numer referencyjny: O.Gd.D-3.2411.02.2022 Zamówienie obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku Knybawa - Gnojewo. Zamówie...
8668564 2022-03-01
godz. 11:00
URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa/remont stadionu miejskiego w Skierniewicach ”. Numer referencyjny: RZP.271.2.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest zadani...