Przetarg 8162518 - Przebudowa drogi gminnej nr 163031G w Bytowie - ulica Miła...

   
Analizuj Zamówienie 8162518 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-26
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej nr 163031G w Bytowie - ulica Miła od skrzyżowania z ulicą Pochyłą do skrzyżowania z ulicą Gdańsk


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Miłej w Bytowie.
Zakres robót obejmuje m.in.:
a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej,
b) rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej, płyt betonowych itp.,
c) rozebranie ogrodzeń znajdujących się w pasie drogowym o ile wystąpi taka konieczność,
d) wykonanie regulacji, zabezpieczeń urządzeń sieci, uzbrojenia (włazy, studnie, hydranty, zawory i inne),
e) budowę drogi o nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej na podstawie projektów zamiennych,
f) budowę chodników z kostki betonowej,
g) budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej,
h) budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej,
i) demontaż kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem,
j) budowę kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem na podstawie projektów zamiennych,
k) budowę odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem,
l) demontaż sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem,
m) budowę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem,
n) demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami oraz linią napowietrzną,
o) budowa oświetlenia – w ramach zadania należy wykonać również odcinek obwodu nr 2 wraz z szafką oświetleniową SO-1 do projektowanego słupa oświetleniowego nr 5/2 wraz z wykonaniem mufy połączeniowej z istniejącą sieci oświetlenia ulicznego ulicy Pochyłej (wybudowanego w 2020 r.),
- wykonanie przyłącza od skrzynki energetycznej zlokalizowanej przy działce nr 88/1 do szafki oświetleniowej SO-1 o długości ok. 35m,
p) wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej zgodnie z warunkami oraz umową z ENERGA OPERATOR - w załączeniu,
q) Rozścielenie ziemi urodzajnej oraz obsianie mieszankami traw,
r) karczowanie pni – 10 szt.,
s) zakup i montaż 2 szt. tablic informacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, według załączonego wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ,
t) Zakup i montaż oznakowania zgodnie ze stałą organizacją ruchu,
u) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ( 2 egz.).
Uwaga – w ramach zadania nie będą usuwane drzewa

Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
b) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
c) zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt;
d) dostarczenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo Budowlane (w razie konieczności);
e) dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń;
f) zapewnienie dozoru mienia na własny koszt;
g) zapewnienia na własny koszt poboru energii elektrycznej i wody;
h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu budowy, także w przypadku osób trzecich, które w trakcie robót będą korzystać z drogi;
i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak i terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prac obiektów, dróg lub ich fragmentów, nawierzchni lub instalacji;
j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
k) dostarczenie Zamawiającemu wszystkich dokumentów niezbędnych celem rozliczenia inwestycji.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych urządzeń, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia zabezpieczające wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do ich montażu lub ustawienia.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania i zatwierdzenia tymczasowego projektu organizacji ruchu na roboty, które zostały przewidziane w dokumentacji i SWZ w okresie ich realizacji.

Przyjęte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych urządzenia i materiały, gwarantują osiągnięcie zakładanego efektu. Podane w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do podanych w projekcie. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wytyczenia punktów głównych przez uprawnionego geodetę i odpowiedzialność za ochronę wytyczonych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Przed przystąpieniem do robót w terenie zabudowanym Wykonawca zawiadomi właścicieli posesji, budynków, w tym również przyległych. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi również zainteresowane instytucje i właścicieli uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu budowy. W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa budowlanego.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w umowie oraz SWZ. Przedmiar stanowi materiał poglądowy.

Wykonawca rozbierze nawierzchnię bitumiczną poprzez sfrezowanie, Wykonawca odzyska materiały z rozbiórki (w tym urobek), a w przyszłości mogące zostać wykorzystane przez Inwestora i złoży je w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 7 km od miejsca prowadzenia robót. Pozostałe materiały rozbiórkowe (w tym urobek) niemogące zostać wykorzystane przez Inwestora Wykonawca podda utylizacji.

BRKZ.271.6.2021.AZ
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45111200, 45231100, 45231300, 45231400, 45232410, 45233120, 45233220, 45316110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się