Przetarg 8859355 - Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg...

   
Analizuj Zamówienie 8859355 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-22
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa dróg – budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Lubenia oraz Gminy Boguchwała – zamówienie
z podziałem na 3 zadania

Część 1: Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1411R Babica – Lubenia – Błażowa w km 11556 do 11860 w miejscowości StraszydlePrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 304 mb, szerokości 1,5m, wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Odwodnienie wgłębne z rur PVC o sztywności obwodowej SN8. Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Część 2: Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1415R w km 8245 do 8460 w miejscowości StraszydlePrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 215 mb, szerokości 1,5m, wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Odwodnienie wgłębne z rur PVC o sztywności obwodowej SN8. Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

Część 3: Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1407R Niechobrz - Mogielnica - Boguchwała w km 2140 do 2470 w miejscowości MogielnicaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika o długości 330 mb, szerokości 1,5m, wraz z odwodnieniem drogi. Nawierzchnia chodnika jest zaprojektowana z kostki betonowej, grubości 6cm. Odwodnienie wgłębne z rur PVC o sztywności obwodowej SN8. Poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5,5m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia

ZDP-6-DZ-373/2/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00151222/01 z dnia: 2022-05-10
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00065878/01/P
Po zmianie:
2022/BZP 00065878/02/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu agresji”,
a mianowicie:
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu agresji”;
2. wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu agresji”;
3. wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu agresji”.

Powyższe wykluczenie następować będzie na czas trwania ww. okoliczności.
Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego w związku z okolicznościami określonymi w ust. 4 na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Po zmianie:
Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 „ustawy o przeciwdziałaniu agresji”,
a mianowicie:
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu agresji”;
2. wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu agresji”;
3. wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „ustawy o przeciwdziałaniu agresji”.

Powyższe wykluczenie następować będzie na czas trwania ww. okoliczności.
Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego w związku z okolicznościami określonymi w ust. 4 na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów w/w ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:00
Po zmianie:
2022-05-18 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 10:40
Po zmianie:
2022-05-18 10:40
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-16
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233141, 45233142, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8920581 2022-06-06
godz. 08:30
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GRODZISKU MAZOWIECKIM Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę wzdłuż drogi powiatowej nr 1509 Chrzanów – Żuków – Czubin w rejonie istniejącego mostu JNI 30003607 Zamówienie obejmuje wykonanie robót, w r...
8923905 2022-06-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA PŁOŃSK Budowa dróg w ramach Płońskiego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ulicach: Piaskowej, Szczęśliwej, Handlowej, Broniewskiego, Magnoli...
8869604 2022-06-07
godz. 10:00
TAURON CIEPŁO SP. Z O.O. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych przy ul. Bukowej 1,2,4 oraz 3,5,6 w Katowicach Numer referencyjny: PZP/TC/02460/2022 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robó...
8917060 2022-06-08
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MZB SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Budowa budynku wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. R. Traugutta w Wałbrzychu – działka nr 746/1 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wie...
8922835 2022-06-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY NOWY DWÓR Przebudowa i modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy Nowy Dwór. Zakres prac obejmuje zamówienie składające się z dwóch niżej wymienionych Etapów:Etap I - Przebudowa i modernizacja ulic w ...
8918587 2022-06-08
godz. 14:00
URZĄD MIASTA ZĄBKI Przebudowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Piłsudskiego w Ząbkach 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi w ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Szkolnej do ul. P...
8924194 2022-06-10
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Rozbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3915E w m. Gorzkowice, ul. Przedborska wraz z dojazdami 1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:a) dostosowanie parametrów ...
8913593 2022-06-20
godz. 10:00
PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WI/6/2022 Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decy...
8915915 2022-07-08
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W TYCHACH 74-Remont chodnika przy ul. Budowlanych 88 w Tychach 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodnika przy nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 88 ...
8919713 2022-07-12
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Budowa drogi dojazdowej Zlecę wykonanie drogi dojazdowej około 200m szerokość 3m. Wykorytowanie, zwiezienie ziemi na koniec drogi i wyrównanie na działkach. Wyłożenie geowłókniny, tłuczeń g...