Zlecenie 7756543 - Poszerzenie oferty firmy ZPH Bepolplast I Sp.j o innowacyjne...

   
Zamówienie 7756543 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-15
przedmiot zlecenia
Poszerzenie oferty firmy ZPH Bepolplast I Sp.j o innowacyjne wyroby i usługi dzięki wdrożeniu technologii ablacji laserowej

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno – magazynowego o halę produkcyjno-magazynową na działce 1499/3 w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze. Powierzchnia zabudowy 241,2 m2, powierzchnia użytkowa 236, 27 m2, kubatura 1734, 00 m3, liczba kondy-gnacji 1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Dokumentacja projektowa swoim zakresem jest szersza- zamówienie nie obejmuje wykonania instalacji grzewczej (Linki do Projektów budowlanych w wersji elektronicznej, tożsamej z oryginałami znajdują się w Załączniku 2 Projekt budowlany ,Projekt wykonawczy Konstrukcja . Projekty możliwe do pobrania przez Oferentów ) Dokumentacja projektowa przedmiotu zamówienia udostępniana jest także w siedzibie Zamawiającego Żarnowiec 282, 38-460 Jedlicze w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze . Istnieje możliwość dokona-nia wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia. 2. Zamawiający przewiduje płatności częściowe w terminie 14 dni po bezusterkowym odbiorze częściowym robót budowlanych zgodnie z Przedmiarem i harmonogramem rzeczowo- finansowym wg poniższego podziału : • stan zerowy, • stan surowy zamknięty, • roboty wykończeniowe i instalacje. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek . 3. Oferent przyjmuje do wiadomości, że : a) roboty objęte niniejszą umową są objęte dofinansowaniem z EFRR b) za nieterminową realizację przedmiotu zamówienia ( w tym wg harmonogramu rzeczowo- finansowego ) Zamawiający przewiduje kary umowne . b) nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, bądź też jej niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania. W takim przypadku Zamawiający będzie dochodził odszkodowania . 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu –także w dokumentacji projekto-wej/koncepcji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawia-jący dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeżeli jednak Oferent stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Oferenta , aby zasygnalizował Zmawiającemu w formie zapytania i wskazał takie pro-dukty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający wspólnie z autorem dokumenta-cji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor rów-noważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm krajowych. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodat-kowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno –eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Oferenta w składanej ofercie.
branża Dekarstwo, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża pokrycia dachowe, konstrukcje inne
kody CPV 45000000, 45100000, 45213000, 45223000, 45261000, 45310000, 45400000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się