Przetarg 7562261 - Poprawa efektywności energetycznej budynków Zamojskiego...

   
Analizuj Zamówienie 7562261
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-30
przedmiot ogłoszenia
Poprawa efektywności energetycznej budynków Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o. o. w Zamościu -powtórzenie
Numer ref
erencyjny: 8/PN/20

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w zakresie: ocieplenie budynków; częściową wymianę instalacji CO; wymiana stolarki okiennej ; modernizację instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach bloku operacyjnego oraz wentylacji mechanicznej w kuchni szpitalnej ; wymianę oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie energooszczędne , instalacja systemu zarządzania energią. Projekt obejmuje 6 budynków szpitala o różnym zakresie prac, które przedstawiamy poniżej. Budynek Nr 1 - Zabiegowy ( Ortopedia , Blok operacyjny, laboratorium ) • Ocieplenie stropu oraz stropodachu wentylowanego • Ocieplenie dachu maszynowni oraz klatki schodowej ( laboratorium ) • Wymiana ściany z pustaków szklanych na okno • Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej polegająca na wymianie w salach operacyjnych wentylacji mechanicznej na wentylację mechaniczną z rekuperacją. Centrala klimatyzacyjno-wentylacyjna z wymiennikiem ciepła o sprawności 80%. • Modernizacja instalacji c.o - montaż termo zaworów z pracami towarzyszącymi • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED w tym lamp operacyjnych Budynek Nr 2 - Przychodnia i Administracja • Zastąpienie ściany z luksferów warstwą styropianu z wykonaniem tynku cienkowarstwowego. • Ocieplenie stropodachu wentylowanego warstwą wełny mineralnej granulowanej • Wymiana okien na nowe wyposażone w automatyczne nawiewniki higrosterowane. • Zastąpienie ściany z luksferów oknami • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic warstwą styropianu wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego. • Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych i podłużnych warstwą styropianu wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego • Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy gruncie warstwą styropianu • Modernizacja instalacji c.o- montaż termo zaworów z pracami towarzyszącymi • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 3 – Oddział Chorób Płuc • Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem polegające na usunięciu zbrylonej wełny mineralnej i ułożenie warstwy styropianu z wykonaniem wylewki cementowej. • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 4 - Oddział Chorób Wewnętrznych • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 5 - Apteka szpitalna • Wymiana okien w budynku, w tym na parterze okna antywłamaniowe • Ocieplenie dachu ( stropodachu ) warstwą styropapy • Ocieplenie ścian piwnic nad gruntem warstwą styropianu wraz z tynkiem mozaikowym • Wymiana ściany z pustaków szklanych na okna • Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu z tynkiem mineralnym • Wymiana 3 szt. drzwi • Ocieplenie ścian piwnic warstwą styropianu wraz zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. • Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie wyeksploatowanej instalacji c.o. w tym wymiana grzejników, montaż zaworów termostatycznych i regulacyjnych z niezbędnymi pracami towarzyszącymi • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Budynek Nr 6 - Kuchnia i Barek • Montaż automatycznych nawiewników higrosterowanych w oknach istniejących • Ocieplenie stropodachu niewentylowanego nad kuchnią i magazynem oraz dachu naświetli • Zamurowanie 2 szt. otworów drzwiowych • Wymiana starych okien na nowe wyposażone w automatyczne nawiewniki higrosterowane • Ocieplenie ścian zewnętrznych • Wymiana ( 3 szt.) drzwi zewnętrznych na nowe • Modernizacja instalacji c.o. - montaż termo zaworów • Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z montażem systemu odzysku ciepła, w pomieszczeniach kuchni • Wymiana oświetlenia wbudowanego na oświetlenie typu LED Wprowadzenie systemu zarządzania energią (dotyczy wszystkich 14 budynków szpitala) 1. Doposażenie węzłów rozdziału ciepła w elementy sterowania i zarządzania energią: • Montaż zaworów trójdrożnych z siłownikiem • Montaż zaworów termostatycznych • Montaż ciepłomierzy elektronicznych – przesyłanie danych do komputera centralnego • Elektroniczne pompy obiegowe z falownikiem • Regulator elektroniczny wyposażony w interfejs • Wykonanie izolacji termicznej przewodów • Aplikacja komputerowa do gromadzenia i przetwarzania danych z ciepłomierzy 2. Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres określone zostały w załączonych do SIWZ projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych a także przedmiarze robót (pomocniczo) stanowiących załączniki nr 1 do SIWZ. Oferta ma być kompletna z uwzględnieniem wszystkich branż a także powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty wynikające z projektu budowlanego (przygotowanie terenu, niezbędne roboty rozbiórkowe itp.). Wykonawca na własny koszt zagospodaruje powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 701 z późn. zm.).


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540128795-N-2020 z dnia: 2020-07-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-21, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-31, godzina: 11:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540158430-N-2020 z dnia: 2020-08-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-21, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-15, godzina: 11:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540170957-N-2020 z dnia: 2020-09-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-21, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-15, godzina: 11:00,
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540190220-N-2020 z dnia: 2020-10-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-09-30

W ogłoszeniu powinno być:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-11-30
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540198841-N-2020 z dnia: 2020-10-13
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-21, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-20, godzina: 11:00,
branża Elewacje, termomodernizacje
podbranża termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45110000, 45262500, 45310000, 45330000, 45331000, 45410000, 45421100, 45442100, 45443000, 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się