Przetarg 9796338 - Poprawa bezpieczeństwa NIEchronionych uczestników ruchu na...

   
Analizuj Zamówienie 9796338 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-07-07
przedmiot ogłoszenia
Poprawa bezpieczeństwa NIEchronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego Numer referencyjny: DZ.2610.
27.2023
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa NIEchronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z podziałem na zadania:
Zadanie 1-Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 485 w miejscowości Zawady od km 32+725 do km 32+895.
Miejsce realizacji: powiat bełchatowski, gmina Bełchatów.
Zadanie 2-Budowa drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 704 na odcinku Wrzeczko – Łyszkowice od ok. km 3+000 do ok. km 5+490.
Miejsce realizacji: powiat łowicki, gmina Łyszkowice.
Zadanie 3-Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 702 na odcinku Michałówka – Piątek od ok. km 15+750 do ok. km 17+780.
Miejsce realizacji: powiat łęczycki, gmina Piątek.
Zadanie 4-Budowa drogi dla pieszych w ciągu DW 482 na odcinku od ok. km 109+200 do ok. km 109+740 (starodroże ul. Kępińskiej – granica województwa).
Miejsce realizacji: powiat wieruszowski, gmina Wieruszów.
zadanie 1-Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 485 w miejscowości Zawady od km 32+725 do km 32+895. Część nr 1 Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 485 w miejscowości Zawady od km 32+725 do km 32+895. Miejsce realizacji: powiat bełchatowski, gmina Bełchatów. Zakres zamówienia: Roboty budowlane: 1. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, 2. Usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 4. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją, 5. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) niezbędnej do spełnienia wymagań wynikających przepisów ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 6. Demontaż czasowej i wdrożenie stałej organizacji ruchu, 7. Wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów (jeśli takie będą zaprojektowane), 8. Uporządkowanie placu budowy. Dokumentacja projektowa: 1. Wykonanie mapy dc. projektowych, 2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 3. Opracowanie projektów obejmujących wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania rozbudowywanej drogi oraz przebudowy kolizji, wraz z uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym oraz projektów przebudowy sieci z ich gestorami, 4. Opracowanie informacji BIOZ, 5. Przedstawienie zamawiającemu propozycji przebiegu linii rozgraniczających oraz po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości wraz przyjęciem ich do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień umożliwiających wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 7. Przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewody Łódzkiego, 8. Uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 9. Opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, 10. Opracowanie i oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn. zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących rozwiązań przyjętych w wyżej wymienionym dokumencie. Szczegółowy zakres robót podany został w PFU i FWO. Limit na rok 2023 – 200 000,00 zł, Limit na rok 2024 – 430 000,00 zł, Limit na rok 2025 – pozostała kwota
zadanie 2-Budowa drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 704 na odcinku Wrzeczko – Łyszkowice od ok. km 3+000 do ok. km 5+490. Część nr 2 Budowa drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 704 na odcinku Wrzeczko – Łyszkowice od ok. km 3+000 do ok. km 5+490. Miejsce realizacji: powiat łowicki, gmina Łyszkowice. Zakres zamówienia: Roboty budowlane: 1. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, 2. Usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 4. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją, 5. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) niezbędnej do spełnienia wymagań wynikających przepisów ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 6. Demontaż czasowej i wdrożenie stałej organizacji ruchu, 7. Wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów (jeśli takie będą zaprojektowane), 8. Uporządkowanie placu budowy. Dokumentacja projektowa: 1. Wykonanie mapy dc. projektowych, 2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 3. Opracowanie projektów obejmujących wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania rozbudowywanej drogi oraz przebudowy kolizji, wraz z uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym oraz projektów przebudowy sieci z ich gestorami, 4. Opracowanie informacji BIOZ, 5. Przedstawienie zamawiającemu propozycji przebiegu linii rozgraniczających oraz po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości wraz przyjęciem ich do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień umożliwiających wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 7. Przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewody Łódzkiego, 8. Uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 9. Opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, 10. Opracowanie i oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn. zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących rozwiązań przyjętych w wyżej wymienionym dokumencie. Szczegółowy zakres robót podany został w PFU i FWO. Limit na rok 2023 – 100 000,00 zł, Limit na rok 2024 – 2 000 000,00 zł, Limit na rok 2025 – pozostała kwota
zadanie 3-Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 702 na odcinku Michałówka – Piątek od ok. km 15+750 do ok. km 17+780. Część nr 3 Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 702 na odcinku Michałówka – Piątek od ok. km 15+750 do ok. km 17+780. Miejsce realizacji: powiat łęczycki, gmina Piątek. Zakres zamówienia: Roboty budowlane: 1. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, 2. Usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 4. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją, 5. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) niezbędnej do spełnienia wymagań wynikających przepisów ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 6. Demontaż czasowej i wdrożenie stałej organizacji ruchu, 7. Wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów (jeśli takie będą zaprojektowane), 8. Uporządkowanie placu budowy. Dokumentacja projektowa: 1. Wykonanie mapy dc. projektowych, 2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 3. Opracowanie projektów obejmujących wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania rozbudowywanej drogi oraz przebudowy kolizji, wraz z uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym oraz projektów przebudowy sieci z ich gestorami, 4. Opracowanie informacji BIOZ, 5. Przedstawienie zamawiającemu propozycji przebiegu linii rozgraniczających oraz po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości wraz przyjęciem ich do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień umożliwiających wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 7. Przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewody Łódzkiego, 8. Uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 9. Opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, 10. Opracowanie i oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn. zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących rozwiązań przyjętych w wyżej wymienionym dokumencie. Szczegółowy zakres robót podany został w PFU i FWO. Limit na rok 2023 – 100 000,00 zł, Limit na rok 2024 – 3 270 000,00 zł, Limit na rok 2025 – pozostała kwota
zadanie 4-Budowa drogi dla pieszych w ciągu DW 482 na odcinku od ok. km 109+200 do ok. km 109+740 (starodroże ul. Kępińskiej – granica województwa). Część nr 4 Budowa drogi dla pieszych w ciągu DW 482 na odcinku od ok. km 109+200 do ok. km 109+740 (starodroże ul. Kępińskiej – granica województwa). Miejsce realizacji inwestycji: powiat wieruszowski, gmina Wieruszów. Zakres zamówienia: Roboty budowlane: 1. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, 2. Usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 4. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją, 5. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) niezbędnej do spełnienia wymagań wynikających przepisów ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 6. Demontaż czasowej i wdrożenie stałej organizacji ruchu, 7. Wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów (jeśli takie będą zaprojektowane), 8. Uporządkowanie placu budowy. Dokumentacja projektowa: 1. Wykonanie mapy dc. projektowych, 2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 3. Opracowanie projektów obejmujących wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania rozbudowywanej drogi oraz przebudowy kolizji, wraz z uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym oraz projektów przebudowy sieci z ich gestorami, 4. Opracowanie informacji BIOZ, 5. Przedstawienie zamawiającemu propozycji przebiegu linii rozgraniczających oraz po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości wraz przyjęciem ich do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień umożliwiających wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 7. Przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewody Łódzkiego, 8. Uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 9. Opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, 10. Opracowanie i oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn. zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących rozwiązań przyjętych w wyżej wymienionym dokumencie. Szczegółowy zakres robót podany został w PFU i FWO. Limit na rok 2023 – 118 000,00 zł, Limit na rok 2024 – 2 000 000,00 zł, Limit na rok 2025 – pozostała kwota
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 151-481306 z dnia 2023-08-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Powinno być:
Data: 27/11/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/08/2023
Czas lokalny: 11:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 161-508884 z dnia 2023-08-23:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Powinno być:
Data: 27/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 11:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 183-572380 z dnia 2023-09-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Powinno być:
Data: 17/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 11:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45111200, 45200000, 45231000, 45232000, 45233000, 45233120, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10687559 2024-07-31
godz. 11:00
Łódzkie "Odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy drogi powiatowej nr 1916E w msc. Zawadów" 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni je...
10670111 2024-08-01
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Adaptacja terenu poprzemysłowego działki nr 102 położonego nad jeziorem Guzianka Wielka w Rucianem - Nidzie na potrzeby rekreacyjne i społeczne mieszkańców. 1. Przedmiotem zamówieni...
10683658 2024-08-01
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych i turystycznych – II Etap” realizowana w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj. Przedmiot zamówienia.I. Przedmiotem...
10681244 2024-08-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rogóźno - etap II 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” podczas realizacji zadani...
10672435 2024-08-05
godz. 08:00
Mazowieckie „Przebudowa drogi gminnej (obręb Smólnik i obręb Kruszewo) na odcinku od granicy z gminą Różan do drogi gminnej nr 250410W, gmina Goworowo” Zgodnie z wnioskiem, złożonym przez G...
10683331 2024-08-05
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i remont istniejącej infrastruktury kultury, turystyki i sportu na terenie gminy Dorohusk Część 1: Budowa i remont istniejącej infrastruktury kultury- modernizacja świetlic wie...
10683282 2024-08-06
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych DD2A, DD5A, DD7B, DD7C oraz DD8A, tj. dodatkowych jezdni drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn Połu...
10685836 2024-08-09
godz. 10:00
Pomorskie Budowa ulicy Kwiatkowskiego w Łebie – etap I 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ul. Kwiatkowskiego w Łebie – etap I. 2. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektow...
10677602 2024-08-14
godz. 11:00
Pomorskie Część 1: Inwestycja obejmie Zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury turystyczno-kulturalnej na bazie której zostanie rozbudowane kąpielisko nad Jeziorem Skrzynki Duże oraz utworzone...
10680622 2024-09-04
godz. 11:00
Mazowieckie Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Stare Lubiejewo Inwestycja znajduje się we wsi Stare Lubiejewo, w województwie mazowieckim, powiecie ostrowskim, Gminie Ostrów Mazowiecka....