Przetarg 9796338 - Poprawa bezpieczeństwa NIEchronionych uczestników ruchu na...

   
Analizuj Zamówienie 9796338 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-07-07
przedmiot ogłoszenia
Poprawa bezpieczeństwa NIEchronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego Numer referencyjny: DZ.2610.
27.2023
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa NIEchronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z podziałem na zadania:
Zadanie 1-Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 485 w miejscowości Zawady od km 32725 do km 32895.
Miejsce realizacji: powiat bełchatowski, gmina Bełchatów.
Zadanie 2-Budowa drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 704 na odcinku Wrzeczko – Łyszkowice od ok. km 3000 do ok. km 5490.
Miejsce realizacji: powiat łowicki, gmina Łyszkowice.
Zadanie 3-Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 702 na odcinku Michałówka – Piątek od ok. km 15750 do ok. km 17780.
Miejsce realizacji: powiat łęczycki, gmina Piątek.
Zadanie 4-Budowa drogi dla pieszych w ciągu DW 482 na odcinku od ok. km 109200 do ok. km 109740 (starodroże ul. Kępińskiej – granica województwa).
Miejsce realizacji: powiat wieruszowski, gmina Wieruszów.
zadanie 1-Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 485 w miejscowości Zawady od km 32725 do km 32895. Część nr 1 Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 485 w miejscowości Zawady od km 32725 do km 32895. Miejsce realizacji: powiat bełchatowski, gmina Bełchatów. Zakres zamówienia: Roboty budowlane: 1. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, 2. Usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 4. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją, 5. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) niezbędnej do spełnienia wymagań wynikających przepisów ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 6. Demontaż czasowej i wdrożenie stałej organizacji ruchu, 7. Wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów (jeśli takie będą zaprojektowane), 8. Uporządkowanie placu budowy. Dokumentacja projektowa: 1. Wykonanie mapy dc. projektowych, 2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 3. Opracowanie projektów obejmujących wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania rozbudowywanej drogi oraz przebudowy kolizji, wraz z uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym oraz projektów przebudowy sieci z ich gestorami, 4. Opracowanie informacji BIOZ, 5. Przedstawienie zamawiającemu propozycji przebiegu linii rozgraniczających oraz po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości wraz przyjęciem ich do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień umożliwiających wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 7. Przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewody Łódzkiego, 8. Uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 9. Opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, 10. Opracowanie i oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn. zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących rozwiązań przyjętych w wyżej wymienionym dokumencie. Szczegółowy zakres robót podany został w PFU i FWO. Limit na rok 2023 – 200 000,00 zł, Limit na rok 2024 – 430 000,00 zł, Limit na rok 2025 – pozostała kwota
zadanie 2-Budowa drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 704 na odcinku Wrzeczko – Łyszkowice od ok. km 3000 do ok. km 5490. Część nr 2 Budowa drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 704 na odcinku Wrzeczko – Łyszkowice od ok. km 3000 do ok. km 5490. Miejsce realizacji: powiat łowicki, gmina Łyszkowice. Zakres zamówienia: Roboty budowlane: 1. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, 2. Usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 4. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją, 5. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) niezbędnej do spełnienia wymagań wynikających przepisów ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 6. Demontaż czasowej i wdrożenie stałej organizacji ruchu, 7. Wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów (jeśli takie będą zaprojektowane), 8. Uporządkowanie placu budowy. Dokumentacja projektowa: 1. Wykonanie mapy dc. projektowych, 2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 3. Opracowanie projektów obejmujących wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania rozbudowywanej drogi oraz przebudowy kolizji, wraz z uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym oraz projektów przebudowy sieci z ich gestorami, 4. Opracowanie informacji BIOZ, 5. Przedstawienie zamawiającemu propozycji przebiegu linii rozgraniczających oraz po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości wraz przyjęciem ich do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień umożliwiających wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 7. Przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewody Łódzkiego, 8. Uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 9. Opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, 10. Opracowanie i oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn. zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących rozwiązań przyjętych w wyżej wymienionym dokumencie. Szczegółowy zakres robót podany został w PFU i FWO. Limit na rok 2023 – 100 000,00 zł, Limit na rok 2024 – 2 000 000,00 zł, Limit na rok 2025 – pozostała kwota
zadanie 3-Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 702 na odcinku Michałówka – Piątek od ok. km 15750 do ok. km 17780. Część nr 3 Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu DW 702 na odcinku Michałówka – Piątek od ok. km 15750 do ok. km 17780. Miejsce realizacji: powiat łęczycki, gmina Piątek. Zakres zamówienia: Roboty budowlane: 1. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, 2. Usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 4. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją, 5. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) niezbędnej do spełnienia wymagań wynikających przepisów ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 6. Demontaż czasowej i wdrożenie stałej organizacji ruchu, 7. Wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów (jeśli takie będą zaprojektowane), 8. Uporządkowanie placu budowy. Dokumentacja projektowa: 1. Wykonanie mapy dc. projektowych, 2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 3. Opracowanie projektów obejmujących wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania rozbudowywanej drogi oraz przebudowy kolizji, wraz z uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym oraz projektów przebudowy sieci z ich gestorami, 4. Opracowanie informacji BIOZ, 5. Przedstawienie zamawiającemu propozycji przebiegu linii rozgraniczających oraz po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości wraz przyjęciem ich do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień umożliwiających wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 7. Przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewody Łódzkiego, 8. Uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 9. Opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, 10. Opracowanie i oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn. zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących rozwiązań przyjętych w wyżej wymienionym dokumencie. Szczegółowy zakres robót podany został w PFU i FWO. Limit na rok 2023 – 100 000,00 zł, Limit na rok 2024 – 3 270 000,00 zł, Limit na rok 2025 – pozostała kwota
zadanie 4-Budowa drogi dla pieszych w ciągu DW 482 na odcinku od ok. km 109200 do ok. km 109740 (starodroże ul. Kępińskiej – granica województwa). Część nr 4 Budowa drogi dla pieszych w ciągu DW 482 na odcinku od ok. km 109200 do ok. km 109740 (starodroże ul. Kępińskiej – granica województwa). Miejsce realizacji inwestycji: powiat wieruszowski, gmina Wieruszów. Zakres zamówienia: Roboty budowlane: 1. Wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu, 2. Usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z zapewnieniem obsługi geodezyjnej, 4. Zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją, 5. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej) niezbędnej do spełnienia wymagań wynikających przepisów ustawy Prawo budowlane oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/skutecznego złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, 6. Demontaż czasowej i wdrożenie stałej organizacji ruchu, 7. Wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów (jeśli takie będą zaprojektowane), 8. Uporządkowanie placu budowy. Dokumentacja projektowa: 1. Wykonanie mapy dc. projektowych, 2. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 3. Opracowanie projektów obejmujących wszystkie niezbędne elementy zagospodarowania rozbudowywanej drogi oraz przebudowy kolizji, wraz z uzgodnieniem rozwiązań projektowych z Zamawiającym oraz projektów przebudowy sieci z ich gestorami, 4. Opracowanie informacji BIOZ, 5. Przedstawienie zamawiającemu propozycji przebiegu linii rozgraniczających oraz po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, opracowanie map z projektami podziałów nieruchomości wraz przyjęciem ich do państwowego powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 6. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, opinii i uzgodnień umożliwiających wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 7. Przygotowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i złożenie go wraz z niezbędnymi załącznikami do Wojewody Łódzkiego, 8. Uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 9. Opracowanie projektu technicznego i wykonawczego, 10. Opracowanie i oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń projektu stałej i czasowej organizacji ruchu. na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego pn. zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich Województwa Łódzkiego” z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego dotyczących rozwiązań przyjętych w wyżej wymienionym dokumencie. Szczegółowy zakres robót podany został w PFU i FWO. Limit na rok 2023 – 118 000,00 zł, Limit na rok 2024 – 2 000 000,00 zł, Limit na rok 2025 – pozostała kwota
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 151-481306 z dnia 2023-08-08:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Powinno być:
Data: 27/11/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/08/2023
Czas lokalny: 11:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 161-508884 z dnia 2023-08-23:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Powinno być:
Data: 27/12/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 11:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 183-572380 z dnia 2023-09-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/11/2023
Powinno być:
Data: 17/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/08/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 20/10/2023
Czas lokalny: 11:00
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45111200, 45200000, 45231000, 45232000, 45233000, 45233120, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10119669 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY BUKOWIEC Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec Przedmiotem zamówienia jest:1. „Budowa drogi gminnej nr 030926C o długości około 0,4 km w m. Polskie Łąki”.Długość projektowanej drogi wynosi 393,84 m ...
10121866 2023-12-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY REGIMIN 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Regimin.1) Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 120802W relacji Lekowo - Pawłowo – Poprawa infrastruktury dro...
9975338 2023-12-15
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła; odcinek 4, węzeł „Recz” (bez węzła) – węzeł „Cybowo” (bez węzła)” Numer referencyjny: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.4.2023 Ograniczona liczba znaków w pkt II.1.1) u...
10119332 2023-12-15
godz. 13:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W BIAŁOBRZEGACH „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Białobrzegi, Promna oraz Radzanów” 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na zadaniaa) Zadanie nr 1 - „Przebu...
10123677 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYSŁOWICE Park Sensoryczny Brzęczkowice – Słupna – Dzielnica Brzęczkowice – Słupna MBO 2023 Zakres prac do wykonania:1) wykonanie prac rozbiórkowych istniejących nawierzchni chodników;2) wykonanie ro...
10124833 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD GMINY UJAZD Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Parkową i ul. Antolin w m. Ujazd. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1) rozbiórkę nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej i chodników z...
10126500 2023-12-20
godz. 12:00
WOJCIECH SWOBODA RESTAURACJA, HOTEL BIAŁY DOM II Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech budynków gastronomicznych (KOB XVII) i dwóch wiat rekreacyjnych (KOB XVII) wraz z elementami małej architektury oraz podziemnego zbiornika na paliwo...
10127094 2023-12-28
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁODAWIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk od km 10+930 do km 15+770 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin - Hańsk na odcinku 4840 m. P.37...
9921612 2024-01-03
godz. 10:00
URZĄD MIASTA GDAŃSK Postępowanie o zawarcie umowy partnerstwa publiczno- prywatnego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. :Nowy Port 2030+". Numer referencyjny: BZP.271.26.2023 Celem Postępowania jest wybór Par...
9090756 2024-03-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN Modernizacja budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym Przedmiot zamówienia polega na modernizacji budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie. Obejmuje ona: docieplenie ścian ze...