Przetarg 7906982 - „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad...

   
Analizuj Zamówienie 7906982 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budy
nku byłej szkoły na centrum aktywności i integracji społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Numer referencyjny: IN.271.49.2020.EJ/SN/SS/KB

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru nad inwestycją dotyczącą rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum aktywności i integracji społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
2. Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują przede wszystkim czynności określone w pkt. 2.1 i 2.4. SIWZ, jako nadzór w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz instalacji elektrycznych poprzez współudział inspektorów branżowych, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w poszczególnych specjalnościach/zakresach zgodnie z pkt. 4.2.3 SIWZ.
3. Inwestycja, której dotyczy niniejsze zamówienie prowadzona będzie w obrębie działki nr 312 w miejscowości Strzakły, 21-560 Międzyrzec Podlaski.
Przedmiot zamówienia objęty nadzorem inwestorskim dotyczy całej inwestycji, której zakres obejmuje n/w części (podział zgodny z podziałem zamówienia na roboty budowlane):

a) część 1 zamówienia– „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum aktywności i integracji społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa wiaty oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków ”.
Zakres robót między innymi obejmuje:
1) roboty budowlane części projektowanej (m. in.: roboty przygotowawcze ziemne, roboty ziemne, roboty fundamentowe; roboty murowe i żelbetowe, ścianki działowe, dach- konstrukcja i pokrycie, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi, tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, elementy ślusarsko- kowalskie, elewacja i roboty zewnętrzne);
2) roboty budowlane części istniejącej (m. in.: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe; roboty murowe i żelbetowe, ścianki działowe, dach- konstrukcja i pokrycie, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi; tynki i okładziny wewnętrzne, malowanie, elementy ślusarsko-kowalskie, elewacja i roboty zewnętrzne);
3) roboty sanitarne (m. in.: instalacja centralnego ogrzewania; instalacja technologiczna; instalacja wodociągowa; instalacja kanalizacyjna; instalacja wentylacji i klimatyzacji);
4) roboty elektryczne (m. in.: demontaż starych instalacji urządzeń i osprzętu oraz montaż nowych instalacji w tym: tablice rozdzielcze; roboty izolacyjne; montaż przewodów wewnątrz budynku; montaż osprzętu elektrycznego gniazd i wyłączników, przycisków; montaż opraw oświetleniowych; pomiary elektryczne; instalacje niskoprądowe RTV; instalacje niskoprądowe sieci logiczne; instalacje uziemiające; instalacja odgromowa, demontaż starych instalacji urządzeń i osprzętu;
5) instalacje gazowe w tym wpięcie instalacji wewnętrznej gazowej budynku do instalacji gazowej zbiornika na gaz płynny
6) zagospodarowanie terenu: istniejące elementy do rozbiórki (m. in.: utwardzenia, budynek, osadnik ścieków oraz ogrodzenie), wiata ( m. in.: roboty przygotowawcze ziemne, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty murowe, konstrukcja wiaty/ pokrycie dachu, podłoża, posadzki, podłogi, ściany elewacyjne), utwardzenie terenu(m. in.: dojazdy, parkingi, dojścia), zieleń, elementy zewnętrzne (m. in.: ławki; kosze na śmieci; tablica ogłoszeniowa; donice kwiatowe betonowe; stojak rowerowy), plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ogrodzenie,
7) przyłącze wodociągowe;
8) przyłącze kanalizacji sanitarnej;
9) przyłącze elektryczne (m. in.: sieci zewnętrzne, WLZ, RG, napęd bramy; linia kablowa oświetlenia teren; tablice rozdzielcze; montaż przewodów);
10) instalacja solarna i kocioł na biomasę;
11) budowa oczyszczalni ścieków, obejmująca m. in.: instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacje kanalizacji technologicznej, instalacje kanalizacji- ścieki oczyszczone, studzienki, separator, przepompownie ścieków surowych, przepompownie ścieków oczyszczonych, oczyszczalnie ścieków, drenaż rozsączający 16x12m ø 110 w rozstawie 1,0 m, w kopcu o wymiarach 17,5 x14,5m,; studzienkę rozdzielcza, studzienkę zbiorczą, przewód kan. grawitacyjnej PCV 160; L= 280,0 m; i= 2,0%; przewód kanalizacji tłocznej PE50; L= 5,5m

Uwaga:
Budynek byłej szkoły w miejscowości Strzakły wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków pod nr 2924.

b) część 2 zamówienia– „Budowa sceny zadaszonej oraz budowa zbiornika na gaz o poj. V=4,85 m3 wraz z zewnętrzną instalacją gazową”.
Zakres robót między innymi obejmuje:
1) Prace budowlane z zakresu budowy sceny zadaszonej w tym w szczególności: roboty przygotowawcze ziemne, roboty ziemne, roboty fundamentowe, żelbetowe, dach- konstrukcja i pokrycie, podłoża, posadzki, podłogi, przyłącze elektryczne, instalacja elektryczną dla sceny,
2) Prace budowlane z zakresu budowy zbiornika na gaz o poj. V=4,85 m3 wraz z zewnętrzną instalacją gazową w tym w szczególności: montaż instalacji gazowej ze zbiornikiem o poj. 4,85 m3 z przyłączem i szafą gazową, zewnętrzną instalację gazową, instalacje elektryczne, ogrodzenie butli
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71240000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się