Zlecenie 7683722 - Pełnienie funkcji pielęgniarki w Klubie Malucha. Opieka...

   
Zamówienie 7683722 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-01
przedmiot zlecenia
Pełnienie funkcji pielęgniarki w Klubie Malucha. Opieka dotyczy dzieci do lat 3.
IV. Podstawa zatrudnienia i wymiar czasu pracy
:
Umowa zlecenie - 40h/ msc
V. Obowiązki:
1.Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
2.Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem.
3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu klubu.
9. Prowadzenie apteczki.
10. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika klubu.
VI. Wymagania konieczne:
1. Posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. Jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
4. Jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
6. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
7. Cieszy się nieposzlakowaną opinią
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
9. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
branża Medyczna
podbranża usługi medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się