Przetarg 7601035 - Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „Rewitalizacja...

   
Analizuj Zamówienie 7601035 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-21
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”
Numer referencyjny: IM-ZP.272.29.2020.MT


1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu przy realizacji zadania „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.
Celem zamówienia jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania i nadzoru inwestorskiego pełnionego przez Menadżera Projektu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”. Zamówienie obejmuje realizację usługi Menadżera Projektu nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi, nadzór archeologiczny, nadzór nad zakupem sprzętu i wyposażenia.
2. Zadaniem Menadżera Projektu będzie wykonywanie wszystkich czynności związanych z nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, aby umożliwić osiągnięcie celów projektu w ramach założonego zakresu prac w założonym czasie i planowanym budżecie.
3. Do obowiązków Menadżera Projektu należy zarządzanie, kierowanie i koordynacja realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, a także zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz z podstawami prawnymi, dokumentami programowymi, wytycznymi i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapoznanie się z rozwiązaniami projektowymi, warunkami pozwolenia na budowę, decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, terenem budowy i jego uzbrojeniem;
4. Do obowiązków Menadżera Projektu należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru.
5. Do obowiązków Menadżera Projektu należy wykonywanie, stosownie do przepisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.282), nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przez uprawnionego archeologa. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań archeologicznych zadanie będzie realizowane przez wykonawcę robót.
6. Do obowiązków Menadżera Projektu należy wykonywanie, stosownie do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nadzoru nad pracami konserwatorskimi, w tym kontrolę zgodności prowadzonych prac konserwatorskich oraz robót budowlanych z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją, programem prac konserwatorskich, sztuką konserwatorską oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
7. Zakres obowiązków Menadżera Projektu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji zamówienia, zostały szczegółowo określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Projekt umowy.
8. Zakres projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”, nad którym będzie pełniony nadzór Menadżera Projektu, został opisany w załączniku nr 9 do SIWZ – Opis zakresu nadzorowanego projektu.
9. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisywanych w niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
10. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do zapewnienia, by przy realizacji inwestycji zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138864-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540142805-N-2020 z dnia: 2020-08-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3.
W ogłoszeniu jest:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. Wykonawca spełni warunek, jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaże się wykonaniem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i ukończonej w terminie, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub inspektora nadzoru lub menadżera projektu lub inżyniera kontraktu lub innego równoważnego oraz sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (w rozumieniu art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym remont lub modernizację obiektu o wartości nadzorowanych robót budowlanych co najmniej 1.000.000,00 zł brutto, przy czym w ramach inwestycji powinny być: a) wykonywane roboty w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz b) realizowana sprawozdawczość finansowa ze środków zewnętrznych oraz c) realizowany nadzór nad sprawdzeniem i weryfikacją dokumentacji projektowej obejmującej branże: konstrukcyjno – budowlaną, elektryczną, sanitarną oraz telekomunikacyjną. Wykonawca załączy dowody określające czy usługi te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. Jako „zakończenie realizacji usługi” należy rozumieć doprowadzenie nadzorowanego zadania do oddania przez Wykonawcę i odebrania go bez uwag przez Zleceniodawcę. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku nadzorów nad robotami budowlanymi w celu uzyskania kwoty 1.000.000,00 zł brutto. Jako „zadanie inwestycyjne”, nad którym pełniony był nadzór Zamawiający rozumie zadanie / inwestycję / projekt realizowane w ramach jednej umowy finansującej realizację zadania / inwestycji / projektu. B. Wykonawca spełni warunek, jeśli wskaże osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.: 1) Inspektor nadzoru – Inżynier Wiodący (koordynator wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego), który powinien posiadać: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w specjalności którą nabył, pełniąc funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy a także - posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Wiodącego /Koordynatora prac wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego/ Kierownika zespołu Menadżera Projektu/ lub równorzędny przy realizacji przynajmniej dwóch inwestycji (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania), o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda, przy czym w ramach wskazanej inwestycji realizował czynności: - nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Menadżera projektu oraz - kontroli i koordynacji prac wielobranżowego zespołu nadzoru Menadżera projektu w tym kontroli formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez zespół Menadżera projektu oraz - prowadzenia dokumentacji zarządczej inwestycji oraz - opiniowania dokumentów związanych z realizacją inwestycji pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych. W ramach niniejszego zamówienia Inżynier Wiodący będzie pełnić jednocześnie funkcję inspektora nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w lit. B poz. 2 lit. a-d w wielobranżowym zespole nadzoru. 2) Wielobranżowy zespół nadzoru – będą tworzyć inspektorzy nadzoru którzy muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” w poniższych specjalnościach: a) inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej, b) inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, c) inspektor nadzoru robót sanitarnych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) inspektor nadzoru robót elektrycznych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także: e) inspektor nadzoru prac konserwatorskich powinien posiadać: - kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz - doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru prac konserwatorskich lub kierowania pracami konserwatorskimi na zabytkach rejestrowych nad co najmniej jedną inwestycją (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) na obiektach zabytkowych kubaturowych o wartości prac nie mniejszych niż 1.000.000,00 zł brutto, f) inspektor nadzoru prac archeologicznych - osoba pełniąca nadzór archeologiczny powinna posiadać: - kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym: „Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” g) specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy obsłudze inwestycji, co oznacza, że obsługiwał w zakresie finansowym i sprawozdawczym, co najmniej jedną inwestycję (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto. h) specjalista ds. zamówień publicznych powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy obsłudze inwestycji, co oznacza, że powinien: - posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie przynajmniej jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz - posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie co najmniej jednego zamówienia (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) w zakresie dostaw urządzeń audiowizualnych (monitory, projektory) lub sprzętu komputerowego (np. serwery, stacje komputerowe) o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. Inspektorzy nadzoru, o których mowa w ppkt B poz. 2 lit. a-d, w tym inspektor nadzoru - Inżynier Wiodący, o którym mowa w lit. B poz. 1 (z racji pełnieni funkcji inspektora nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w lit. B poz. 2 lit. a-d w wielobranżowym zespole nadzoru) muszą posiadać: - uprawnienia budowlane „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz - kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz - udokumentowane doświadczenie zawodowe, w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w danej specjalności, co oznacza, że powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz - doświadczenie nabyte podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru lub kierownika budowy w danej specjalności nad co najmniej jedną inwestycją (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) na obiekcie zabytkowym /zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o wartości prac nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220). Uwagi do lit. B (warunek dotyczący osób): 1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania sumarycznych kwot, o których mowa powyżej wskazanych odrębnie dla inspektorów nadzoru i specjalistów. Zamawiający nie dopuszcza, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji w kryterium doświadczenie Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego, wykazywania zadań realizowanych w ramach jednej umowy nadzoru, odbieranych odrębnymi protokołami odbioru, jako odrębnych inwestycji. 2) Przez wartość inwestycji rozumie się całkowitą kwotę wydatków nadzorowanej inwestycji/ projektu/umowy na dzień zakończenia realizacji. 3) Jako „zakończenie zadania” należy rozumieć doprowadzenie nadzorowanego zadania do oddania przez Wykonawcę i odebrania go bez uwag przez Zleceniodawcę. 4) W celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania jednej osoby do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru - Inspektora Wiodącego oraz co najmniej po jednej osobie do pełnienia funkcji, o których mowa w lit. B poz. 2 lit. a-h, z zastrzeżeniem, iż Inspektor nadzoru - Inspektor Wiodący będzie jednocześnie pełnił jedną z funkcji inspektora nadzoru w branżach, o których mowa w lit. B poz. 2 lit. a-d, 5) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych w lit B poz. 2 lit. a-d. 6) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wskazania w ofercie imienia i nazwiska oraz doświadczenia zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru -Inżyniera Wiodącego.
W ogłoszeniu powinno być:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. Wykonawca spełni warunek, jeśli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykaże się wykonaniem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i ukończonej w terminie, co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego lub inspektora nadzoru lub menadżera projektu lub inżyniera kontraktu lub innego równoważnego oraz sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego (w rozumieniu art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym remont lub modernizację obiektu o wartości nadzorowanych robót budowlanych co najmniej 1.000.000,00 zł brutto, przy czym w ramach inwestycji powinny być: a) wykonywane roboty w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz b) realizowana sprawozdawczość finansowa ze środków zewnętrznych oraz c) realizowany nadzór nad sprawdzeniem i weryfikacją dokumentacji projektowej obejmującej branże: konstrukcyjno – budowlaną, elektryczną, sanitarną oraz telekomunikacyjną. Wykonawca załączy dowody określające czy usługi te zostały wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane, ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego. Jako „zakończenie realizacji usługi” należy rozumieć doprowadzenie nadzorowanego zadania do oddania przez Wykonawcę i odebrania go bez uwag przez Zleceniodawcę. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku nadzorów nad robotami budowlanymi w celu uzyskania kwoty 1.000.000,00 zł brutto. Jako „zadanie inwestycyjne”, nad którym pełniony był nadzór Zamawiający rozumie zadanie / inwestycję / projekt realizowane w ramach jednej umowy finansującej realizację zadania / inwestycji / projektu. B. Wykonawca spełni warunek, jeśli wskaże osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.: 1) Inspektor nadzoru – Inżynier Wiodący (koordynator wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego), który powinien posiadać: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w specjalności którą nabył, pełniąc funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy a także - posiada doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Inżyniera Wiodącego /Koordynatora prac wielobranżowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego/ Kierownika zespołu Menadżera Projektu/ lub równorzędny przy realizacji przynajmniej dwóch inwestycji (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania), o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda, przy czym w ramach wskazanej inwestycji realizował czynności: - nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad realizacją przedmiotu zamówienia ze strony Menadżera projektu oraz - kontroli i koordynacji prac wielobranżowego zespołu nadzoru Menadżera projektu w tym kontroli formalnej i merytorycznej dokumentów opracowanych lub weryfikowanych przez zespół Menadżera projektu oraz - prowadzenia dokumentacji zarządczej inwestycji oraz - opiniowania dokumentów związanych z realizacją inwestycji pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych. W ramach niniejszego zamówienia Inżynier Wiodący będzie pełnić jednocześnie funkcję inspektora nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w lit. B poz. 2 lit. a-d w wielobranżowym zespole nadzoru. 2) Wielobranżowy zespół nadzoru – będą tworzyć inspektorzy nadzoru którzy muszą posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi „bez ograniczeń” w poniższych specjalnościach: a) inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej, b) inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, c) inspektor nadzoru robót sanitarnych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) inspektor nadzoru robót elektrycznych powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także: e) inspektor nadzoru prac konserwatorskich powinien posiadać: - kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz - doświadczenie zawodowe nabyte podczas pełnienia funkcji inspektora nadzoru prac konserwatorskich lub kierowania pracami konserwatorskimi na zabytkach rejestrowych nad co najmniej jedną inwestycją f) inspektor nadzoru prac archeologicznych - osoba pełniąca nadzór archeologiczny powinna posiadać: - kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym: „Badaniami archeologicznymi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych. Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” g) specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy obsłudze inwestycji, co oznacza, że obsługiwał w zakresie finansowym i sprawozdawczym, co najmniej jedną inwestycję (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto. h) specjalista ds. zamówień publicznych powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy obsłudze inwestycji, co oznacza, że powinien: - posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie przynajmniej jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) oraz - posiadać doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i uczestnictwie co najmniej jednego zamówienia (od rozpoczęcia robót do zakończenia zadania) w zakresie dostaw urządzeń audiowizualnych (monitory, projektory) lub sprzętu komputerowego (np. serwery, stacje komputerowe). Inspektorzy nadzoru, o których mowa w ppkt B poz. 2 lit. a-d, w tym inspektor nadzoru - Inżynier Wiodący, o którym mowa w lit. B poz. 1 (z racji pełnieni funkcji inspektora nadzoru w ramach jednej z funkcji wskazanych w lit. B poz. 2 lit. a-d w wielobranżowym zespole nadzoru) muszą posiadać: - uprawnienia budowlane „bez ograniczeń” zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz - kwalifikacje określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220). Uwagi do lit. B (warunek dotyczący osób): 1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku inwestycji w celu uzyskania sumarycznych kwot, o których mowa powyżej wskazanych odrębnie dla inspektorów nadzoru i specjalistów. Zamawiający nie dopuszcza, w celu uzyskania korzystniejszej punktacji w kryterium doświadczenie Inspektora nadzoru – Inżyniera Wiodącego, wykazywania zadań realizowanych w ramach jednej umowy nadzoru, odbieranych odrębnymi protokołami odbioru, jako odrębnych inwestycji. 2) Przez wartość inwestycji rozumie się całkowitą kwotę wydatków nadzorowanej inwestycji/ projektu/umowy na dzień zakończenia realizacji. 3) Jako „zakończenie zadania” należy rozumieć doprowadzenie nadzorowanego zadania do oddania przez Wykonawcę i odebrania go bez uwag przez Zleceniodawcę. 4) W celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania jednej osoby do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru - Inspektora Wiodącego oraz co najmniej po jednej osobie do pełnienia funkcji, o których mowa w lit. B poz. 2 lit. a-h, z zastrzeżeniem, iż Inspektor nadzoru - Inspektor Wiodący będzie jednocześnie pełnił jedną z funkcji inspektora nadzoru w branżach, o których mowa w lit. B poz. 2 lit. a-d, 5) Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych w lit B poz. 2 lit. a-d. 6) Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą ilość kompetentnych tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wskazania w ofercie imienia i nazwiska oraz doświadczenia zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję Inspektora nadzoru -Inżyniera Wiodącego.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540148445-N-2020 z dnia: 2020-08-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-27, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-31, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71242000, 71244000, 71248000, 71520000, 71540000, 71541000, 79421000, 79421100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się