Przetarg 7601035 - Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „Rewitalizacja...

   
Analizuj Zamówienie 7601035
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-21
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”
Numer referencyjny: IM-ZP.272.29.2020.MT


1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu przy realizacji zadania „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.
Celem zamówienia jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania i nadzoru inwestorskiego pełnionego przez Menadżera Projektu nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”. Zamówienie obejmuje realizację usługi Menadżera Projektu nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi, nadzór archeologiczny, nadzór nad zakupem sprzętu i wyposażenia.
2. Zadaniem Menadżera Projektu będzie wykonywanie wszystkich czynności związanych z nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, aby umożliwić osiągnięcie celów projektu w ramach założonego zakresu prac w założonym czasie i planowanym budżecie.
3. Do obowiązków Menadżera Projektu należy zarządzanie, kierowanie i koordynacja realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej, a także zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oraz z podstawami prawnymi, dokumentami programowymi, wytycznymi i innymi dokumentami, dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zapoznanie się z rozwiązaniami projektowymi, warunkami pozwolenia na budowę, decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, terenem budowy i jego uzbrojeniem;
4. Do obowiązków Menadżera Projektu należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru.
5. Do obowiązków Menadżera Projektu należy wykonywanie, stosownie do przepisów ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.282), nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi przez uprawnionego archeologa. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań archeologicznych zadanie będzie realizowane przez wykonawcę robót.
6. Do obowiązków Menadżera Projektu należy wykonywanie, stosownie do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nadzoru nad pracami konserwatorskimi, w tym kontrolę zgodności prowadzonych prac konserwatorskich oraz robót budowlanych z wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi, uzgodnioną dokumentacją, programem prac konserwatorskich, sztuką konserwatorską oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
7. Zakres obowiązków Menadżera Projektu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące realizacji zamówienia, zostały szczegółowo określone w załączniku nr 8 do SIWZ – Projekt umowy.
8. Zakres projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu”, nad którym będzie pełniony nadzór Menadżera Projektu, został opisany w załączniku nr 9 do SIWZ – Opis zakresu nadzorowanego projektu.
9. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisywanych w niniejszej SIWZ oraz projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
10. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych do zapewnienia, by przy realizacji inwestycji zostały uwzględnione wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138864-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-30, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00,
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71242000, 71244000, 71248000, 71520000, 71540000, 71541000, 79421000, 79421100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się