Przetarg 7349066 - Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7349066 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-21
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie nowego szybu windowego w miejsce istnieją
cego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku przy ul. Okrąg 1B” Numer referencyjny: DAZ-Z.272.9.2020
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji polegającej na: „Zaprojektowaniu i wykonaniu nowego szybu windowego w miejsce istniejącego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku przy ul. Okrąg 1B”. Zakres prac realizowany przez Wykonawcę robót został określony w „Programie funkcjonalno-użytkowy na wymianę zewnętrznego szybu windowego budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.Wykaz podstawowych robót:— Wykonanie wielobranżowego projektu nowej Windy,— Wyburzenie i utylizacja istniejącej windy,— Budowa nowego szybu windowego wraz z nowym dźwigiem osobowym.2. Wykonawca będzie sprawować nadzór nad przedmiotową inwestycją wraz z zespołem właściwych Inspektorów nadzoru poszczególnych branż, polegający w szczególności na:1) monitorowaniu procesu inwestycyjnego;2) rozliczaniu i nadzorze finansowym nad inwestycją,3. Koordynatorem czynności Inspektorów nadzoru będzie Inspektor nadzoru branży budowlanej.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, jak i w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.5. Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia, powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy traktować jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego z tym zastrzeżeniem, iż zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia projektowe.6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy osób wykonujących czynności administracyjno-biurowe, w tym m.in. czynności rozliczania finansowego inwestycji. Szczegółowe uregulowania w przedmiotowym zakresie zostały określone w Rozdziale III SIWZ oraz wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)7. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:1) nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych;2) nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (zamówienie nie zostało podzielone na części),3) nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.4) rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN;5) postępowanie prowadzone jest w języku polskim;6) nie dopuszcza dokonywania zaliczek;7) nie przewiduje aukcji elektronicznej;8) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu;9) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;10) nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;11) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust.2 ustawy Pzp;12) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znane).13) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71000000, 71247000, 71248000, 71310000, 71630000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się