Zlecenie 7484639 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad...

   
Analizuj Zamówienie 7484639 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-15
przedmiot zlecenia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych zagospodarowania poscaleniowego w zakresie
budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek, renowacji rowów melioracyjnych, rekultywacji gruntów dla operacji pn. „Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa” etap II i III. Zakres robót objętych nadzorem: a) budowa lub przebudowa dróg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do działek o łącznej długości 27 km, b) renowacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 6,5 km, c) rekultywacja gruntów w ramach projektu Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa o powierzchni około 2,8342 ha, Organizacja robót budowlanych: Roboty budowlane będą prowadzone w terenie obejmującym dwie miejscowości w gminie Padew Narodowa tj. wsie Zarównie i Zachwiejów . Obowiązki inspektora nadzoru w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i decyzją scaleniową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzanie jakości robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, e) sprawdzanie ilości zrealizowanych robót i dokonywanie weryfikacji stanu zawansowania robót i ich jakości i zgodności z dokumentacja projektową, f) udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym, g) udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych w czasie trwania okresu gwarancji, h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy, i) Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Wymagania w stosunku do inspektora nadzoru: a) Osoba wskazana do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi musi posiadać wykształcenie wyższe lub średnie techniczne. b) Inspektor nadzoru powinien dysponować osobą o n/w uprawnieniach: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej - upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, lub • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczące budowy dróg, lub • uprawnienia budowlane inne upoważniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczące budowy dróg. c) Osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie musi być czynnym członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa. Przedmiot umowy obejmuje również nadzór nad wszelkimi robotami dodatkowymi i uzupełniającymi jakie mogą wystąpić w trakcie prac podstawowych.
branża Budowlana - obiekty
podbranża magazyny, zakłady produkcyjne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się