Zlecenie 7479940 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn....

   
Analizuj Zamówienie 7479940 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-14
przedmiot zlecenia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy Kołobrzeskiej wraz z drogami przyległymi do Placu Lotn
ików w mieście Świdwin.
2. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowi załącznik nr 6.
3. Główne zadania Inspektora Nadzoru:
- reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie poprzez sprawozdanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.
- wypełnianie obowiązków i odpowiadanie za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji,
- zapoznanie się z dokumentacją techniczną, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego zagospodarowaniem,
- udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy oraz pozostawanie do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres realizacji zamówienia oraz
- opiniowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- prowadzenie szczegółowych badań sytuacji bieżących realizowanej inwestycji, opierając się na dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę,
- zapewnienie stałego nadzoru nad realizacją inwestycji, a także dopilnowanie aby realizacja odbywała się zgodnie z dokumentami przetargowymi i harmonogramem rzeczowo - finansowym, a także zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót,
- kontrolowanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów i innych dokumentów związanych z wbudowanymi materiałami,
- wykonywanie swoich obowiązków w ścisłej współpracy z Zamawiającym i zapewnienie pełnej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy,
- rozliczenia zakresu umowy z przypadku jej wypowiedzenia,
- nie podejmowanie decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót,
- stałą kontrolę robót zgodnie z STWiOR, dokumentacją projektowa,
- zatwierdzanie materiałów do wbudowania w oparciu o dokumentację projektową,
- kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów BHP,
- nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji.
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się