Przetarg 7548342 - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja...

   
Analizuj Zamówienie 7548342
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-22
przedmiot ogłoszenia
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12
Numer referencyjny: ZA.271.36.2020


I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynków przy ul. Ks. Ziemowita 12 na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, a w szczególności:

Zagospodarowanie terenu

- przebudowa zjazdu z ul. Królowej Bony,
- wycinka krzewów, cięcia pielęgnacyjne drzew i nasadzenia krzewów,
- przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej oraz budowa drogi wewnętrznej na dalszym odcinku,
- budowa ciągów pieszych oraz przebudowa istniejących ciągów pieszych,
- budowa parkingu,
- budowa oświetlenia zewnętrznego (w tym iluminacja budynków),
- budowa obiektów małej architektury,
- przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej wraz z budową nowej infrastruktury (instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja c.o. i c.t),

Budynek szkoły

- roboty konstrukcyjne (m. in. poszerzenia fundamentów, wymiana podłogi na gruncie, wymiana stropów drewnianych na gęstożebrowe, wykonanie szybu windowego),
- roboty izolacyjne,
- roboty dachowe (w tym wymiana pokrycia dachowego, zabezpieczenie konstrukcji do stopnia NRO),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty wykończeniowe (w tym zabudowa elementów akustycznych),
- roboty instalacyjne (instalacja wodociągowa, wodna przeciwpożarowa, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego z węzłem cieplnym, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji),
- roboty elektryczne (m. in. instalacja sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu i system telewizji dozorowej),

Budynek sali koncertowej

- roboty konstrukcyjne (m.in. poszerzenia fundamentów, wykonanie konstrukcji widowni)
- roboty izolacyjne,
- roboty dachowe (w tym częściowa wymiana konstrukcji dachu, zabezpieczenie konstrukcji do stopnia NRO),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty wykończeniowe (w tym zabudowa elementów akustycznych),
- roboty elewacyjne z wykonaniem fasady szklanej,
- roboty instalacyjne (instalacja wodociągowa, wodna przeciwpożarowa, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji),
- roboty elektryczne (m. in. instalacja sygnalizacji pożaru, system sygnalizacji włamania i napadu i system telewizji dozorowej),

oraz uzyskanie przez Wykonawcę na swój koszt w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowych obiektów.

Zespół budynków, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta (uchwała RM w Gliwicach Nr XXXVIII/965/2005 z dnia 22 grudnia 2005 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 14 z dnia 15 lutego 2006 r., poz. 481), podlega ochronie konserwatorskiej.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

a) dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Marcin Marzec Instal Tech która składa się z:
- wielobranżowego projektu budowlanego tomy I, II i III;
- wielobranżowego projektu wykonawczego tom I, II i III;
- wielobranżowej specyfikacji wykonania i odbioru robót;
- dokumentów formalnych (w tym: warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami sieci; opinia sanitarna i decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; postanowienie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, decyzja Zarządu Dróg Miejskich na lokalizacje zjazdu; inwentaryzacja dendrologiczna, ekspertyza mykologiczno-budowlana, ekspertyza techniczna bezpieczeństwa przeciwpożarowego)
b) decyzji nr 11/2020 z dnia 02.01.2020 r. o pozwoleniu na budowę
c) wzorze umowy o treści załącznika nr 5 do SIWZ oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że do projektów budowlanych poprzez projekty wykonawcze wprowadzono zmiany i uzupełnienia, które zgodnie z oświadczeniem Projektantów są zmianami nieistotnymi w stosunku do zatwierdzonego Projektu Budowlanego i uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca będzie zobowiązany wypełnić wymagania zawarte w dokumentach formalnych i decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentacji projektowej i uwzględnić koszty z tym związane w swojej ofercie.


III. Zmiany do dokumentacji projektowej i inne wymagania Zamawiającego

1. W ramach zadania Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona przeniesienia tablicy pamiątkowej (nadania Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach im. Ludomira Różyckiego). Tablica jest wykonana z metalu o wymiarach 69,5 cm x 89 cm x 5-8 cm (załącznik nr 21 do SIWZ - zdjęcie tablicy). Obecnie tablica zlokalizowana jest na elewacji budynku dotychczasowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia przy ul. o. Jana Siemińskiego 6. Przedmiotową tablicę należy zabudować w budynku szkoły w pomieszczeniu 0.1 (lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ).

2. Odstępuje się od wykonania oświetlenia zewnętrznego zlokalizowanego w chodniku ul. Królowej Bony.

3. W budynku szkoły dla pomieszczeń -1.18; -1.22; -1.27; -1.28; -1.30; -1.31; -1.32; -1.35; i -1.36 (oznaczenia zgodnie z rysunkiem AW.II.01 Rzut piwnic z tomu II projektu wykonawczego branży architektonicznej) odstępuje się od wykonania malowania tynków oraz wykonania warstwy wykończeniowej posadzek (parkietu/gresu).

4. Dla budynku szkoły odstępuje się od zabudowy urządzeń technologii kuchni (oznaczonych na rysunku AW.II.01 Rzut piwnic z tomu II projektu wykonawczego branży architektonicznej nr 1 do 20 tj. Bemaru wodnego, Wanny chłodniczej, Szafy chłodniczej, Lada z kasą, Blatów, Szafy przelotowej, Kosza na odpadki pod blatem, Zlewów, Zmywarki kapturowej z opcją wyparzania, Lodówek, Zmywarki, Pieca, Kuchni 4 - polowej, Szafki wiszącej i Szafki z ociekaczem).

5. Wykonawca w ramach zadania dokona rejestracji dźwigu osobowego oraz uzyska decyzję zezwalającą na eksploatację dźwigu osobowego we właściwym organie dozoru technicznego.

6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przedstawi do zaopiniowania pod względem konserwatorskim Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków:
- kolorystykę nowych tynków,
- technologię prac związanych z oryginalnymi elementami wystroju wnętrz.

Przed doborem ostatecznej technologii czyszczenia fragmentów elewacji wykonanych z cegły, Wykonawca dokona próby działania tak, aby nie została zniszczona zewnętrzna struktura ceramiki (a istniejące zanieczyszczenia w postaci m.in. graffiti zostały usunięte). Przedmiotowe prace, po wyborze metody czyszczenia, będą prowadzone w obecności inspektora nadzoru, projektanta i Miejskiego Konserwatora Zabytków.

7. Przewiduje się do zachowania część elementów antresoli zlokalizowanych w przyszłej sali koncertowej (tj. w obecnej sali gimnastycznej). Elementy do zachowania zostały wskazane w załączniku nr 23 do SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca w ramach zadania we własnym zakresie i na własny koszt zdemontuje wszystkie elementy antresoli, zabezpieczy i przechowa elementy wskazane elementy antresoli, a w dniu rozpoczęcia czynności odbioru końcowego zdeponuje w/w elementy w jednym z pomieszczeń piwnicznych w przedmiotowym obiekcie (załadunek i rozładunek po stronie Wykonawcy). Pomieszczenie piwniczne zostanie wskazane przez Zamawiającego w trakcie czynności odbiorowych. O ile Zamawiający nie wskaże inaczej pozostałe elementy antresoli Wykonawca zutylizuje zgodnie z warunkami umownymi.

8. W budynku szkoły dla pomieszczenia -1.10 należy wykonać wejście do przedmiotowego pomieszczenia bezpośrednio z korytarza (a nie przez pomieszczenie -1.11). Powyższa zmiana została zakwalifikowana przez projektantów jako zmiana nieistotna. Roboty należy wykonywać zgodnie z rysunkiem zamiennym stanowiącym załącznik do dokumentacji projektowej.

9. Wykonawca wykona w obiektach (w sali koncertowej i kameralnej) na własny koszt kontrolne pomiary akustyczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach wykonawczych branży akustycznej. Dodatkowo w budynku szkoły dla sali chóru, sali orkiestry i co najmniej w dwóch salach do nauki indywidualnej na każdej kondygnacji Wykonawca wykona pomiar czasu pogłosu (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projektach wykonawczych branży akustycznej).

10.Zamawiający informuje, iż do dnia wszczęcia niniejszego postępowania nie została podpisana umowa z Tauron o przyłączenie do sieci (na zwiększenie mocy przyłączeniowej). Zamawiający planuje podpisanie przedmiotowej umowy niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

11. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada zgody na wejście w teren dla działki nr 1079 obręb Stare Miasto, w związku z powyższym w harmonogramie terminowo -rzeczowo-finansowym wykonanie robót na elewacji ściany budynku, zlokalizowanej w granicy działek 1080 i 1079 obręb Stare Miasto, należy ująć w ostatnim miesiącu wykonywania robót budowlanych.

12. Zamawiający przewiduje zaangażowanie podmiotu zewnętrznego w funkcji Inżyniera Kontraktu do działania w imieniu Miasta - jako inwestora zastępczego w zakresie nadzorowania budowy i rozliczania kosztów robót. W przypadku ustanowienia Inżyniera Kontraktu Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego.

13. Płatność wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonanych prac w 2020 r. nie może przekroczyć KWOTY 2 600 000 zł brutto, co Wykonawca uwzględni w harmonogramie.

V. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne systemy, oprogramowanie oraz materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych oraz jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.


Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.


Wymagany termin gwarancji: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy - licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi,
Wymagany termin rękojmi: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy - licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu umowy, przy czym okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji, UWAGA: jakiekolwiek inne wskazania lub wymagania w zakresie gwarancji i rękojmi zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących część opisu przedmiotu zamówienia są nieobowiązujące i nie mają zastosowania.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540115998-N-2020 z dnia: 2020-07-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: IV
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
VI. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w budynkach przy ul. Ziemowita 12, które objęte są przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający wyznacza termin przeprowadzenia wizji lokalnej na dzień 03.07.2020 r. (piątek) o godzinie 9:00. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną Zamawiający wymaga aby wszyscy przedstawiciele Wykonawcy uczestniczący w wizji mieli zasłonięty nos i usta oraz rękawiczki jednorazoweUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540118271-N-2020 z dnia: 2020-07-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: a) co najmniej jedną robotę o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku lub budynków należącego/należących do sekcji 1 działu 12 grupy 126 klasy 1263 (z wyłączeniem stacji meteorologicznych i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) lub klasy 1261 (z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt oraz budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych) zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na czyszczeniu elewacji z cegły, przy czym powierzchnia elewacji podlegającej czyszczeniu - w ramach jednego lub kilku zadań -winna wynosić co najmniej 100m2. Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wykazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane wskazane w lit. a) i b). Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.
W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku lub budynków należącego/należących do sekcji 1 działu 12 grupy 126 klasy 1263 (z wyłączeniem stacji meteorologicznych i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) lub klasy 1261 (z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt oraz budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych) lub grupy 122 klasy 1220 zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.),
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na czyszczeniu elewacji z cegły, przy czym powierzchnia elewacji podlegającej czyszczeniu - w ramach jednego lub kilku zadań - winna wynosić co najmniej 100m2.
Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wykazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane wskazane w lit. a) i b).
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540127263-N-2020 z dnia: 2020-07-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-07-17, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-07-24, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540132311-N-2020 z dnia: 2020-07-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-24, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-10, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540137223-N-2020 z dnia: 2020-07-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
11. Zamawiający
informuje, że na chwilę obecną nie posiada zgody na wejście w teren dla działki nr 1079 obręb Stare
Miasto, w związku z powyższym w harmonogramie terminowo -rzeczowo-finansowym wykonanie
robót na elewacji ściany budynku, zlokalizowanej w granicy działek 1080 i 1079 obręb Stare Miasto,
należy ująć w ostatnim miesiącu wykonywania robót budowlanych.
W ogłoszeniu powinno być:
11. Zamawiający informuje, że na chwilę obecną procedowana jest sprawa podpisania umowy dzierżawy ze Wspólnotą Mieszkaniową przy Królowej Bony 8,10 w Gliwicach zezwalająca na wejście w teren dla działki nr 1079 obręb Stare Miasto, celem wykonania prac związanych z realizacją zadania „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12”. W umowie przewiduje się zawrzeć zapis zezwalający na realizację prac w okresie od 1.03. – 15.11.2021 r., przy czym Zamawiający wskazuje, iż rzeczywisty okres realizacji prac przez Wykonawcę na działce nr 1079 obręb Stare Miasto, licząc od dnia protokolarnego przekazania przez Wspólnotę Mieszkaniową terenu Wykonawcy na działce nr 1079 obręb Stare Miasto do dnia jego przekazania za protokołem do Wspólnoty Mieszkaniowej, ma być nie dłuższy niż 30 dni.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o
treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty,
W ogłoszeniu powinno być:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o
treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty,UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540143823-N-2020 z dnia: 2020-08-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: a) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 6 000 000 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku lub budynków należącego/należących do sekcji 1 działu 12 grupy 126 klasy 1263 (z wyłączeniem stacji meteorologicznych i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) lub klasy 1261 (z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt oraz budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych) lub grupy 122 klasy 1220 zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na czyszczeniu elewacji z cegły, przy czym powierzchnia elewacji podlegającej czyszczeniu - w ramach jednego lub kilku zadań - winna wynosić co najmniej 100m2. Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wykazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane wskazane w lit. a) i b). Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.
W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył:
a) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 5 800 000 zł brutto, polegającą na budowie lub przebudowie budynku lub budynków należącego/należących do sekcji 1 działu 12 grupy 126 klasy 1263 (z wyłączeniem stacji meteorologicznych i hydrologicznych, budynków obserwatoriów) lub klasy 1261 (z wyłączeniem budynków schronisk dla zwierząt oraz budynków ogrodów zoologicznych i botanicznych) lub klasy 1264 (z wyłączeniem budynków przeznaczonych do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów, klinik weterynaryjnych) lub grupy 122 klasy 1220 zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.),
b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na czyszczeniu elewacji z cegły, przy czym powierzchnia elewacji podlegającej czyszczeniu - w ramach jednego lub kilku zadań - winna wynosić co najmniej 100m2.
Warunek wskazany powyżej może zostać spełniony poprzez wykazanie zadań łącznie obejmujących roboty budowlane wskazane w lit. a) i b).
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-10, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-20, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540153088-N-2020 z dnia: 2020-08-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-08-20, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2020-08-31, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540157928-N-2020 z dnia: 2020-08-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-31, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-07, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540160565-N-2020 z dnia: 2020-08-27
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
13. Płatność wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonanych prac w 2020 r. nie może przekroczyć KWOTY 2 600 000 zł brutto, co Wykonawca uwzględni w harmonogramie.
W ogłoszeniu powinno być:
13. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonanych prac w 2020 roku, zostanie dokonana w roku 2021, co Wykonawca winien uwzględnić w harmonogramie.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
10.Zamawiający informuje, iż do dnia wszczęcia niniejszego postępowania nie została podpisana umowa z Tauron o przyłączenie do sieci (na zwiększenie mocy przyłączeniowej). Zamawiający planuje podpisanie przedmiotowej umowy niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być:
10.Zamawiający informuje, iż została podpisana umowa z Tauron o przyłączenie do sieci (na zwiększenie mocy przyłączeniowej). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych niezbędnych do zwiększenia mocy przyłączeniowej (określonych w warunkach przyłączeniowych Tauron Dystrybucja – pismo nr G/ALE/16086/2019 z dnia 24.11.2019r.- jako zakres prac po stronie Przyłączanego Podmiotu) w terminie do 01.08.2021r.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540166774-N-2020 z dnia: 2020-09-04
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-07, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-17, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540168338-N-2020 z dnia: 2020-09-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4) w części III. Zmiany do dokumentacji projektowej i inne wymagania Zamawiającego dodaje się punkt 14
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
14. Z przedmiotu umowy z Wykonawcą wyłącza się rozbiórkę istniejącego garażu blaszanego,
pełniącego funkcję wiaty śmietnikowej. Obiekt ten zostanie przeniesiony przez Zespół Szkół
Samochodowych w inną lokalizację, poza teren inwestycji w terminie do 15 września 2020 r.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540174051-N-2020 z dnia: 2020-09-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-17, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-25, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540183976-N-2020 z dnia: 2020-09-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-25, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-02, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540188381-N-2020 z dnia: 2020-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-02, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540195528-N-2020 z dnia: 2020-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-16, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540202299-N-2020 z dnia: 2020-10-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-10-21, godzina: 09:00
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Tereny zielone
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, zieleń, mała architektura
kody CPV 35121700, 45000000, 45100000, 45110000, 45200000, 45223000, 45223220, 45231300, 45232140, 45233222, 45300000, 45310000, 45311000, 45311100, 45311200, 45312100, 45313100, 45314000, 45314200, 45316000, 45317000, 45320000, 45331000, 45332000, 45400000, 45410000, 45420000, 45430000, 45440000, 45443000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się