Przetarg 7390044 - Organizacja i przeprowadzenie kursów USG dla lekarzy Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7390044 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-17
przedmiot ogłoszenia
Organizacja i przeprowadzenie kursów USG dla lekarzy
Numer referencyjny: D10.251.8.F.2019

3. Przedmiot zamówienia składa si
ę z trzech pakietów:
Pakiet 1: Kurs o tematyce: Zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w anestezjologii i intensywnej terapii
Pakiet 2: Kurs o tematyce: Echokardiografia
Pakiet 3: Kurs o tematyce: Podstawowe zasady anestezji regionalnej. Farmakologia środków znieczulenia miejscowego. Metody lokalizacji nerwów i splotów nerwowych ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii i neurostymulacji

Miejsce realizacji kursów: zajęcia teoretyczne oraz praktyczne będą odbywały się na terenie Szpitala św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50, Gdańsk 80-462. Zamawiający wymaga, aby każdy z kursów odbywał się dzień po dniu, w godzinach: w dni od poniedziałku do piątku godziny od 15:00 do 20:00, zaś w sobotę i w niedzielę od godziny 9:00 do godziny 15:00 lub późniejszej, w zależności od potrzeby.
Zamawiający udostępnia w trakcie szkolenia salę wykładową, salę operacyjną oraz zapewnia możliwość wykonania badań na pacjentach szpitala- w zależności od potrzeb programu danego szkolenia. Sprzęt audiowizualny niezbędny do przeprowadzenia kursu zapewnia Wykonawca.
Zamawiający wymaga, aby na czas każdego z kursów Wykonawca dysponował min. 1 aparatem USG przyłóżkowym przenośnym z systemem nawigacji igły i z modułami edukacyjnymi na 3 kursantów, min. 3 fantomami do kontroli igły wykorzystywanymi podczas zajęć praktycznych oraz igły mające zastosowanie w anestezjologii regionalnej i koniugacji naczyń centralnych.
Osoby przeprowadzające kurs powinny posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu kursów USG Point of Care oraz minimum jedna z osób przeprowadzających kurs musi posiadać certyfikat Europejskiego Stowarzyszenia Anestezjologii Regionalnej (ERSA).
Po zakończonym kursie Wykonawca przekazuje uczestnikom certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w danym kursie oraz
Wykonawca zapewnia materiały szkoleniowe w wersji papierowej dla każdego uczestnika na czas szkolenia oraz materiały poszkoleniowe w formie elektronicznej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, zakres programowy oraz wymagania odnośnie kadry dydaktycznej dedykowanej do przeprowadzenia kursów zawarty jest w zał. nr 1B do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w zał. 7 do SIWZ – Projekt umowy.
5. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
6. W przypadku wystąpienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1B do SIWZ) wskazania norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania będą posiadały parametry techniczne, jakościowe, technologiczne itp. nie gorsze niż te, które przedstawiono w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego, dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w anestezjologii i intensywnej terapii
Zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w anestezjologii i intensywnej terapii . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, zakres programowy oraz wymagania odnośnie kadry dydaktycznej dedykowanej do przeprowadzenia kursów zawarty jest w zał. nr 1B do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w zał. 7 do SIWZ – Projekt umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Echokardiografia
Echokardiografia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, zakres programowy oraz wymagania odnośnie kadry dydaktycznej dedykowanej do przeprowadzenia kursów zawarty jest w zał. nr 1B do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w zał. 7 do SIWZ – Projekt umowy.

Część nr: 3 Nazwa: Podstawowe zasady anestezji regionalnej. Farmakologia środków znieczulenia miejscowego. Metody lokalizacji nerwów i splotów nerwowych ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii i neurostymulacji
Podstawowe zasady anestezji regionalnej. Farmakologia środków znieczulenia miejscowego. Metody lokalizacji nerwów i splotów nerwowych ze szczególnym uwzględnieniem ultrasonografii i neurostymulacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania Zamawiającego, zakres programowy oraz wymagania odnośnie kadry dydaktycznej dedykowanej do przeprowadzenia kursów zawarty jest w zał. nr 1B do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w zał. 7 do SIWZ – Projekt umowy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540053018-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
2020-05-30
W ogłoszeniu powinno być:
2020-12-31


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
2020-03-25
W ogłoszeniu powinno być:
2020-03-27


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
2020-04-23
W ogłoszeniu powinno być:
2020-04-25


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest:
Termin wykonania szkoleń zostanie uzgodniony z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż kurs zakończy się nie później niż do 30.05.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin wykonania szkoleń zostanie uzgodniony z Zamawiającym z zastrzeżeniem , iż kursy nie odbędą się później niż po dwóch miesiącach od momentu ustania stanu epidemicznego w Polsce, przy czym nie później jednak niż do 31.12.2020 r.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się