Przetarg 7384159 - „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia...

   
Analizuj Zamówienie 7384159
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
„Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach projektu: „Odnawialne źródła e
nergii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” Zamówienie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: IB.271.3.2020

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania, pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
CZĘŚĆ 1: INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 956,76 kWp (0,95676 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 219 obiektów:
- o mocy minimum 2,24 kWp – 18 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,36 kWp – 62 szt. instalacji
- o mocy minimum 3,92 kWp – 43 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,48 kWp – 18 szt. instalacji
- o mocy minimum 4,76 kWp – 31 szt. instalacji
- o mocy minimum 5,60 kWp – 19 szt. instalacji
- o mocy minimum 6,72 kWp – 13 szt. instalacji
- o mocy minimum 7,84 kWp – 15 szt. instalacji

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 371,720 kW (0,37172 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 106 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 52 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 46 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 8 szt. instalacji

CZĘŚĆ 2: POMPY CIEPŁA C.W.U. ORAZ POMPY CIEPŁA C.O. WRAZ C.W.U.

a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 13 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 13 obiektów:

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 614,430 kW (0,61443 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 45 obiektów:
- do 10 kW włącznie – 11 szt. instalacji
- powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 25 szt. instalacji
- powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji

CZĘŚĆ 3: KOTŁY NA BIOMASĘ:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 461,02 kW (0,46102 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 25 obiektów:
- do 15 kW włącznie – 8 szt. instalacji
- od 15 kW do 25 kW włącznie – 13 szt. instalacji
- powyżej 25 kW – 4 szt. instalacji

Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE
CZĘŚĆ 1: INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 956,76 kWp (0,95676 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 219 obiektów: - o mocy minimum 2,24 kWp – 18 szt. instalacji - o mocy minimum 3,36 kWp – 62 szt. instalacji - o mocy minimum 3,92 kWp – 43 szt. instalacji - o mocy minimum 4,48 kWp – 18 szt. instalacji - o mocy minimum 4,76 kWp – 31 szt. instalacji - o mocy minimum 5,60 kWp – 19 szt. instalacji - o mocy minimum 6,72 kWp – 13 szt. instalacji - o mocy minimum 7,84 kWp – 15 szt. instalacji b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 371,720 kW (0,37172 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 106 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 52 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 46 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 4 szt. – 8 szt. instalacji

Część nr: 2 Nazwa: POMPY CIEPŁA C.W.U. ORAZ POMPY CIEPŁA C.O. WRAZ C.W.U.
POMPY CIEPŁA C.W.U. ORAZ POMPY CIEPŁA C.O. WRAZ C.W.U. a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 13 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 13 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 614,430 kW (0,61443 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 45 obiektów: - do 10 kW włącznie – 11 szt. instalacji - powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 25 szt. instalacji - powyżej 16 kW – 9 szt. instalacji

Część nr: 3 Nazwa: KOTŁY NA BIOMASĘ
KOTŁY NA BIOMASĘ: a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 461,02 kW (0,46102 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska – łącznie 25 obiektów: - do 15 kW włącznie – 8 szt. instalacji - od 15 kW do 25 kW włącznie – 13 szt. instalacji - powyżej 25 kW – 4 szt. instalacji


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139083-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 31.07.2020 r. do godz. 09:00 Pozostałe postanowienia dotyczące wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 16.11.2020 r. do godz. 09:00 Pozostałe postanowienia dotyczące wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
2020-07-31, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
2020-11-16, godzina: 09:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540212768-N-2020 z dnia: 2020-10-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 16.11.2020 r. do godz. 09:00 Pozostałe postanowienia dotyczące wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być:
Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 09:00 Pozostałe postanowienia dotyczące wadium zawarto w Rozdziale V SIWZ


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
2020-11-16, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
2021-01-08, godzina: 09:00
branża Ciepłownictwo i gaz, Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża instalacje grzewcze, kotłownie, projekt ciepłownictwo i gaz, biogaz, biomasa, energia solarna, pompy ciepła, projekt OZE
kody CPV 9331100, 9331200, 9332000, 44112410, 44621200, 44621220, 45231000, 45261215, 45300000, 45310000, 45315700, 45330000, 45331100, 45400000, 50720000, 71200000, 71300000, 71314100, 71320000, 71321000, 71323100, 71326000, 71330000, 71334000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się