Przetarg 7384245 - Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice...

   
Analizuj Zamówienie 7384245
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-12
przedmiot ogłoszenia
Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice
Numer referencyjny: IN.271.1.2020

1. Przedmiot zamówienia został pod
zielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 198,52 kWp (0,19852 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 43 obiekty:
- o mocy 2,24 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 9 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 7 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 11 szt. instalacji
- o mocy 5,60 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 6,72 kWp – 5 szt. instalacji
- o mocy 7,84 kWp – 2 szt. instalacji.

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 42,005 kW (0,042005 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 13 obiektów:
- ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 8 szt. instalacji
- ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 5 szt. instalacji
CZĘŚĆ 2
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 16 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 16 obiektów:

b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 83,05 kW (0,08305 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 6 obiektów:
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 5 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 1 szt. instalacji
CZEŚĆ 3
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 278,20 kW (0,2782 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 14 obiektów:
- o mocy do 15 kW włącznie – 2 szt. instalacji
- o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 11 szt. instalacji
- o mocy powyżej 25 kW – 1 szt. instalacji


Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5).ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice – Część nr 1: instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 198,52 kWp (0,19852 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 43 obiekty: - o mocy 2,24 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy 3,36 kWp – 9 szt. instalacji - o mocy 3,92 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy 4,48 kWp – 7 szt. instalacji - o mocy 4,76 kWp – 11 szt. instalacji - o mocy 5,60 kWp – 3 szt. instalacji - o mocy 6,72 kWp – 5 szt. instalacji - o mocy 7,84 kWp – 2 szt. instalacji. b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 42,005 kW (0,042005 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 13 obiektów: - ilość płyt kolektorów – 2 szt. – 8 szt. instalacji - ilość płyt kolektorów – 3 szt. – 5 szt. instalacji

Część nr: 2 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice – Część nr 2: pompy ciepła
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej liczbie 16 szt. zostaną zlokalizowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 16 obiektów: b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 83,05 kW (0,08305 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 6 obiektów: - o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 5 szt. instalacji - o mocy powyżej 16 kW – 1 szt. instalacji

Część nr: 3 Nazwa: Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Jejkowice – Część nr 3: kotły na biomasę
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 278,20 kW (0,2782 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 14 obiektów: - o mocy do 15 kW włącznie – 2 szt. instalacji - o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 11 szt. instalacji - o mocy powyżej 25 kW – 1 szt. instalacji 1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5). 2) Wykonawcy zobowiązani są do zaoferowania urządzeń o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku zaoferowania urządzeń o parametrach niższych oferta zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540162566-N-2020 z dnia: 2020-08-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Informacja na temat wadium
V. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 4
000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na
podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 09.09.2020 r. do
godz. 09:45 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w
pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach
bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. O/Jejkowice o numerze: 12 1240
4403 1111 0000 5265 3186 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”,
dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający
uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto
bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w
formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 09.09.2020 r. do godz. 09:45 w
siedzibie Zamawiającego – pokój nr 15. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć
do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą). 6. Wadium wniesione w formie
poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie
określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46
ustawy PZP, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed
upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z
zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1,
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

W ogłoszeniu powinno być:
Informacja na temat wadium
V. Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości CZĘŚĆ 1: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 7 000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 4
000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na
podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 05.11.2020 r. do
godz. 09:45 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w
pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach
bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. O/Jejkowice o numerze: 12 1240
4403 1111 0000 5265 3186 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium – fotowoltaika, kolektory słoneczne”,
dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3: „Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający
uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto
bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w
formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 05.11.2020 r. do godz. 09:45 w
siedzibie Zamawiającego – pokój nr 15. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć
do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą). 6. Wadium wniesione w formie
poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie
określone ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46
ustawy PZP, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 3 dni przed
upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z
zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1,
pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-09, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-11-05, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540209452-N-2020 z dnia: 2020-10-24
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Informacja na temat wadium V. Wymagania dotyczące wadium. 1.
Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 7
000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 4 000,00 zł (słownie
złotych: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45
ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 09.09.2020 r. do godz. 09:45 3.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d)
w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. O/Jejkowice o
numerze: 12 1240 4403 1111 0000 5265 3186 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium –
fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3:
„Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany,
jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione
w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu
składania ofert tj.: do dnia 09.09.2020 r. do godz. 09:45 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr
15. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa
ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej
oferty (nie może zostać połączony z ofertą). 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub
gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone
ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych
w art. 46 ustawy PZP, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie,
jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8.
Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1
ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacja na temat wadium V. Wymagania dotyczące wadium. 1.
Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
CZĘŚĆ 1: 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) CZĘŚĆ 2: 7
000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100) CZEŚĆ 3: 4 000,00 zł (słownie
złotych: cztery tysiące złotych 00/100) 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45
ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 09:45 3.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d)
w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. O/Jejkowice o
numerze: 12 1240 4403 1111 0000 5265 3186 z adnotacją: dla Części 1: „Wadium –
fotowoltaika, kolektory słoneczne”, dla Części 2: „Wadium – pompy ciepła”, dla Części 3:
„Wadium – kotły na biomasę”. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany,
jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego. 5. Wadium wniesione
w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu
składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 09:45 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr
15. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa
ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej
oferty (nie może zostać połączony z ofertą). 6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub
gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone
ustawą PZP przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana,
klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez Gwaranta na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych
w art. 46 ustawy PZP, tj.: a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7. Zamawiający w dowolnym czasie,
jednak nie później niż na 3 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia
nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. 8.
Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zasadami art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1
ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-09-09, godzina: 09:45, Skrócenie terminu składania wniosków,
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-08, godzina: 09:45, Skrócenie terminu składania wniosków,
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polskiUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540561913-N-2020 z dnia: 2020-12-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
CZĘŚĆ 1
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 198,52 kWp (0,19852 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 43 obiekty:
- o mocy 2,24 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 9 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 7 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 11 szt. instalacji
- o mocy 5,60 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 6,72 kWp – 5 szt. instalacji
- o mocy 7,84 kWp – 2 szt. instalacji.

W ogłoszeniu powinno być:
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części.
CZĘŚĆ 1
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 198,52 kWp (0,19852 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 43 obiekty:
- o mocy 2,24 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy 2,80 kWp – 1 szt. instalacji
- o mocy 3,36 kWp – 9 szt. instalacji
- o mocy 3,92 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy 4,48 kWp – 4 szt. instalacji
- o mocy 4,76 kWp – 19 szt. instalacji
- o mocy 5,60 kWp – 2 szt. instalacji
- o mocy 6,72 kWp – 3 szt. instalacji
- o mocy 7,84 kWp – 2 szt. instalacjiMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 83,05 kW (0,08305 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 6 obiektów:
- o mocy powyżej 10 kW do 16 kW włącznie – 5 szt. instalacji
- o mocy powyżej 16 kW – 1 szt. instalacji

W ogłoszeniu powinno być:
b) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji pomp ciepła do c.o. wraz z c.w.u. wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 83,05 kW (0,08305 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 6 obiektów.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 278,20 kW (0,2782 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 14 obiektów:
 o mocy do 15 kW włącznie – 2 szt. instalacji
 o mocy od 15 kW do 25 kW włącznie – 11 szt. instalacji
 o mocy powyżej 25 kW – 1 szt. instalacji
1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ. Zamawiający dołączył do SIWZ również audyty zapotrzebowania energetycznego budynków dla pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. oraz kotłów na biomasę – kolejno załączniki 4a i 4b, z zastrzeżeniem zastosowania się Wykonawcy do zapisów wzoru umowy stanowiącej załącznik odpowiednio nr 2b i 2c - §10 pkt. 1. 5).

W ogłoszeniu powinno być:
a) wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdego obiektu osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych i uruchomienie instalacji kotłów na biomasę wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje o łącznej mocy minimum 268,82 kW (0,26882 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy Jejkowice – łącznie 14 obiektów.
1) Zakres przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w PFU stanowiącym załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e do SIWZ.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:50”
W ogłoszeniu powinno być:
2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu
składania ofert, tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 9:00Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 08.01.2021 r. do godz. 11:50 w siedzibie Zamawia-jącego – pokój nr 15. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).”
W ogłoszeniu powinno być:
5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub (i) gwarancji należy złożyć w formie oryginału przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 29.01.2021 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiają-cego – pokój nr 15. Oryginał gwarancji lub poręczenia Wykonawca może włożyć do koperty, w której składa ofertę, jednakże dokument ten musi istnieć indywidualnie i nie może stanowić części łącznej oferty (nie może zostać połączony z ofertą).”


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-08, godzina: 09:45, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Język lub języki, w jakich mogą być
sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być:
: Data: 2021-01-29, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Język lub języki, w jakich mogą być
sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
branża Projektowanie, Energia odnawialna (OZE)
podbranża biogaz, biomasa, energia solarna, pompy ciepła, projekt OZE
kody CPV 9331100, 9331200, 9332000, 44112110, 44621200, 44621220, 45000000, 45231000, 45261215, 45300000, 45310000, 45315700, 45330000, 45331100, 45400000, 50720000, 71200000, 71300000, 71314100, 71320000, 71321000, 71323100, 71326000, 71334000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się