Przetarg 7791330 - Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów...

   
Analizuj Zamówienie 7791330 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-11-03
przedmiot ogłoszenia
Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych z terenu gmi
ny Jedlicze
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:a) odbiór, transport i dostarczanie do Instalacji Komunalnej, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny sp. z o.o. odpadów komunalnych określonych w ust. 3.6 pkt 1 i pkt 3 lit. a SIWZ;b) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych określonych w ust. 3.6 pkt 2 i 3 b SIWZ, tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1439);c) zagospodarowanie odpadów, tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), Planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego, oraz uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się