Przetarg 6581314 - Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6581314 (zakończony)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-02-12
przedmiot ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych NIEsegregowanych i segregowanych z NIEruchomości zamieszkałych na teren
ie Gminy Nawojowa Numer referencyjny: IRB.271.6.2019
Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Nawojowa.Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie zamówienia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Nawojowa, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1454), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa Nr uchwały XXII/195/16 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22.7.2016 r.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w następujących załącznikach do SIWZ:2.1. Załącznik Nr 4 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia2.2. Załącznik nr 7 – wzór umowy
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000, 90511000, 90512000, 90513100, 90533000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się