Przetarg 7212398 - „Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7212398 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-06
przedmiot ogłoszenia
„Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku”
Numer referencyjny: In.271.1.24.20
19.EW

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku” według potrzeb Zamawiającego do 31.12.2020 roku.
3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań, których zakres obejmuje:

3.2.1. Zadanie numer 1: Przejęcie i przetransportowanie

Przejęcie i przetransportowanie z dniem 01.01.2020 r. wszystkich psów odłowionych z terenu Gminy Suwałki, a przebywających na dzień 31.12.2019 r. w Schronisku Sianożęć w Suwałkach.
Szacowana ilość psów do przejęcia i przetransportowania jednorazowo: 100 sztuk.
Ilość szacunkowa psów do przejęcia i przetransportowania wskazana w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością prognozowaną i będzie zależna od potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Przejęcie zwierząt nastąpi na podstawie dokumentacji psów znajdujących się w schronisku, zawierającej dane identyfikujące zwierzęta: numer mikroprocesora, określenie rasy, płci i orientacyjnego wieku.
W przypadku podpisania umowy po dniu 01.01.2020 r. przejęcie i przetransportowanie wszystkich psów nastąpi w dniu podpisania umowy.

3.2.2. Zadanie numer 2: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie na telefoniczne zlecenie pracowników Urzędu Gminy Suwałki maksymalnie w ciągu 180 minut od momentu przyjęcia przez Wykonawcę zlecenia. Dokonanie odłowu zwierzęcia, w przypadku wystąpienia sytuacji pogryzienia lub w innych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia z udziałem bezpańskiego zwierzęcia - na zgłoszenie Policji w ciągu 60 minut.
Wykonawca zapewni całodobowy dyżur pod telefonem (dyspozycyjność 24 godziny na dobę).
Podczas odławiania zwierząt można stosować środek czasowo-usypiający podawany przy pomocy aplikatury do podawania leków na odległość. Używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.
W przypadku odłowienia suki ze ślepym miotem, miot należy z udziałem weterynarza poddać eutanazji.
Odłowione zwierzęta muszą być przewożone środkiem transportu drogowego dopuszczonym do użycia w transporcie zwierząt przez Powiatowego Lekarza weterynarii.
Szacowana ilość psów do odłowienia z terenu Gminy Suwałki w skali roku: 60 sztuk, w tym 2 suki ze ślepym miotem.
Ilość szacunkowa psów do odłowienia z terenu Gminy Suwałki wskazana w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością prognozowaną i będzie zależna od potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3.2.3. Zadanie numer 3: Opieka nad bezdomnymi psami w schronisku

Opieka nad bezdomnymi psami w schronisku polega na wszczepieniu mikroprocesora, poddaniu zwierzęcia sterylizacji bądź kastracji oraz zapewnieniu odpowiednich i godziwych warunków pobytu w schronisku, w tym: sprawowanie stałej opieki lekarsko-weterynaryjnej ( m.in.: odrobaczanie, szczepienie przeciwko wściekliźnie i innym chorobom wirusowym), codzienne stałe wyżywienie, pielęgnację, zapewnienie odpowiednich warunków w boksach oraz możliwość wybiegu .
Szacowana ilość psów do opieki w schronisku w skali miesiąca: 100 sztuk.
Ilość szacunkowa psów do opieki w schronisku w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością prognozowaną i będzie zależna od potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.


3.2.4. Zadanie numer 4: Wszczepienie mikroprocesora (tzw. czipowanie)

Każdy pies wyłapany z terenu Gminy Suwałki i przyjęty do schroniska, powinien zostać poddany zabiegowi wszczepienia mikroprocesora tzw. czipowaniu.
Czipowanie to zabieg polegający na wszczepieniu do szyi lub między łopatkami zwierząt, umieszczonego w specjalnej kapsułce wykonanej ze szkła, mikroprocesora o niewielkich, kilkumilimetrowych rozmiarach, wykorzystując do tego celu specjalną strzykawkę. Cały zabieg powinien być bezbolesny i trwać około 1 minuty.
Szacowana ilość psów do wszczepienia mikroprocesora w skali roku: 60 sztuk.
Ilość szacunkowa psów do wszczepienia mikroprocesora w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością prognozowaną i będzie zależna od potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3.2.5. Zadanie numer 5: Sterylizacja/kastracja psów wyłapanych z terenu Gminy Suwałki

Każdego psa odłowionego z terenu Gminy Suwałki i przyjętego do schroniska, o ile jego stan zdrowotny na to pozwala, należy poddać zabiegowi sterylizacji bądź kastracji.
Szacowana ilość psów do sterylizacji/kastracji w skali roku: 60 sztuk.
Ilość szacunkowa psów do sterylizacji/kastracji w opisie przedmiotu zamówienia jest ilością prognozowaną i będzie zależna od potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3.3. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu fakturę za realizację usługi comiesięcznie. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej faktury jest przedłożenie przez Wykonawcę wraz z fakturą następujących dokumentów:
3.3.1. Wykaz zwierząt przebywających w schronisku w miesiącu objętym fakturą, sporządzony w formie tabelarycznej, zawierający numer mikroprocesora zwierzęcia, datę jego przyjęcia do schroniska oraz w przypadku zdjęcia zwierzęcia ze stanu – datę i przyczynę zdjęcia ze stanu.
3.3.2. Kopie kart przyjęcia zwierząt do schroniska zawierające m.in.:
a) numer mikroprocesora zwierzęcia,
b) cechy charakterystyczne zwierzęcia: gatunek, rasę, płeć, przybliżony wiek;
c) datę umieszczenia zwierzęcia w schronisku;
d) wskazanie na czyje zgłoszenie dokonano odłowienia;
3.3.3. Kopie kart przekazania zwierząt do adopcji zawierające m.in.:
a) numer mikroprocesora zwierzęcia,
b) cechy charakterystyczne zwierzęcia: gatunek, rasę, płeć, przybliżony wiek;
c) datę umieszczenia zwierzęcia w schronisku;
d) datę przekazania zwierzęcia do adopcji;
e) dane osoby przyjmującej zwierzę do adopcji;
3.3.4. Kopie kart poświadczających zejście śmiertelne zwierzęcia z podaniem przyczyny zdarzenia (eutanazja, upadek) i daty wystąpienia;
3.3.5. Kopie kart poświadczających poddanie ślepego miotu eutanazji.3.4. Czynności wykonywane w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze. zm.):

1) odławianie zwierząt, w tym również przy pomocy aplikatury do podawania leków na odległość;
2) opiekę nad zwierzętami (karmienie, dbanie o czystość i porządek itp.).

Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samo zatrudnionych. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

3.5. Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne, polegające na zwiększeniu ilości świadczonych usług w ilości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego dla każdego zadania wymienionego w formularzu ofertowym. W łącznej cenie ofertowej należy wycenić tylko zamówienie podstawowe.

3.6. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji określonego w pkt. 3.5 w czasie trwania umowy.

3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca okresów na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe ( w tym z zachowaniem wymagań określonych dla danego Zadania), a także po takich samych cenach jednostkowych.

3.8. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do żądania od Zamawiającego dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie aneksu do umowy.

3.9. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.

3.10. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego i zależeć będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego.

3.11. Kody CPV:
85210000-3 Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych
98380000-0 Usługi psiarni
85200000-1 Usługi weterynaryjne
branża Leśnictwo, rolnictwo, hodowla, Medyczna, Usługi transportowe
podbranża hodowla, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport, weterynaria - usługi
kody CPV 85200000, 85210000, 98380000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się