Przetarg 7865058 - Obsługi techniczne wraz z usuwaniem NIEsprawności na...

   
Analizuj Zamówienie 7865058 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-12-09
przedmiot ogłoszenia
Obsługi techniczne wraz z usuwaniem NIEsprawności na śmigłowcach Robinson R-44 „Raven II” o znakach SP-MKE, SP-MKF oraz SP
-MKG Numer referencyjny: Zp/pn/100/2020
Przedmiotem zamówienia są obsługi techniczne wraz z usuwaniem niesprawności na śmigłowcach Robinson R-44 „Raven II” o znakach SP-MKE, SP-MKF oraz SP-MKG.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca musi posiadać organizację zatwierdzoną zgodnie z przepisami EASA PART 145 lub PART M/F i posiadać ważny certyfikat z zakresem zatwierdzenia uprawniającym do wykonywania obsługi liniowej i hangarowej oraz usuwania niesprawności na śmigłowcachZgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 1 osoby wykonującej obsługę śmigłowca oraz jedną osobę poświadczającą wykonanie obsługi przez personel wykonujący lub zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby która posiada uprawnienia do wykonywania i jednocześnie poświadczania czynności na śmigłowcu.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża statki powietrzne
kody CPV 60445000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się