Przetarg 7323261 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanin...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7323261 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-02-07
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanin Numer referencyjny: IG.271.6.2020
1. Przedmiotem zamówienia w ramach
zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Stanin" jest wykonanie dostawy opraw wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi, polegającej na zainstalowaniu dostarczonych opraw oświetlenia drogowego ze źródłami LED, na wybranym obszarze Gminy Stanin opisanego szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ. Ilościowo, na zakres modernizacji składa się:a. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetlenia boiska sportowego ORLIK:— wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja SA Rejon Siedlce, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego,— demontaż 1101 szt. istniejących opraw,— dostawę opraw oświetleniowych ulicznych, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 1065 szt. opraw ulicznych LED oraz 36 szt. naświetlaczy LED, posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz grupowej, zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 1320 jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.),— instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z "Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stanin” (tabele), w ilości 1101 szt.,— montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej,— montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw. Dla linii napowietrznej oraz dla linii kablowej: wkładka topikowa 4A,— wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych. Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej,— wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych, zamocowany na szczycie a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż na szczycie jest niemożliwy do boku słupa w ilości 1 065 szt.,— wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,— wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli— wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia, a w przypadku, kiedy którykolwiek z pomiarów natężenia oświetlenia nie potwierdzi poziomów ze złożonej oferty, przeprowadzenie 100 % kontroli natężenia modernizowanego oświetlenia objętego projektem, na koszt Wykonawcy – w terminie nie dłuższym niż 14 dni,— wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia – miernikiem cęgowym,— sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających,— wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem,— wykonaniu dokumentacji powykonawczej.b. Budowa i montaż oświetlenia drogowego w miejscowości Borowina (Borowina Gąsecka)— budowa nowej oświetleniowej linii kablowej o długości 258 m,— dowieszenie przewodu oświetleniowego AsXSn na linii napowietrznej o długości 218m,— budowa 3 szt. nowych stalowych słupów oświetleniowych o wysokości 8m, z wysięgnikiem, na linii kablowej wraz z instalacją 3 szt. opraw oświetlenia ulicznego,— dostawa i instalacja 4 szt. opraw oświetleniowych na wysięgnikach na istniejących słupach linii napowietrznej zasilanych dowieszonym przewodem AsXSn— dostawa i instalacja 1 szt. nowej szafki oświetleniowej wyposażonej w urządzenia sterujące i zabezpieczające.c.d.n.
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie
kody CPV 31520000, 45311100, 45311200, 45316110, 71355200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się