Przetarg 7450214 - Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7450214 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-27
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką spec
jalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Numer referencyjny: AG.ZP.3320.31.20

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zgodnie z opracowanym Projektem Budowlano-Wykonawczym dla zadania pn. ,,Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i wczesną rehabilitacją poudarową wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną w celu wykonywania innowacyjnych procedur medycznych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Przedmiarami robót budowlanych.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540083410-N-2020 z dnia: 2020-05-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) za całość przedmiotu zamówienia. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 19 maja 2020r. godz. 12:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty.
W ogłoszeniu powinno być:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25.500,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) za całość przedmiotu zamówienia. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła IIw Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed 26 maja 2020r. godz. 12:00. Wadium w sposób fizyczny musi wpłynąć do zamawiającego w wyznaczonym terminie. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-19, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-26, godzina: 12:00
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45000000, 45110000, 45310000, 45321000, 45331000, 45331100, 45332200, 45332300, 45332400, 45333000, 45410000, 45440000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się