Przetarg 7382053 - Modernizacja obiektu - dostosowanie pomieszczeń do osób...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7382053 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja obiektu - dostosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych oraz do wymogów obowiązujących przepisów - ETAP I
I.
Numer referencyjny: 1/2020

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące następujące prace:
a) modernizacja wielobranżowa pomieszczeń w segmencie A i w segmencie B – jako tzw. II etap robót, obejmujący następujące pomieszczenia:
-Niski parter BUDYNEK A: Pomieszczenie nr 0/02 Hol
-Parter BUDYNEK A: Pomieszczenie nr 0/12 Korytarz 2
-Parter BUDYNEK A: Pomieszczenie nr 0/13 Biblioteka
-Piętro BUDYNEK B: Pomieszczenie nr 1/01 Pokój nauczycielski:
-Piętro BUDYNEK B: Pomieszczenie nr 1/02 Przedsionek 1, Pomieszczenie nr 1/03 WC 1
-Piętro BUDYNEK B: Pomieszczenie nr 1/04 Toaleta damska
-Piętro BUDYNEK B: Pomieszczenie nr 1/05 Korytarz 1
b) dostawa i montaż wyposażenia
zgodnie z załącznikiem 11-4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
- pokryje koszty zużycia wody, energii elektrycznej, w wysokości ryczałtowej 1000 złotych brutto
- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót
- wykona zabezpieczenie istniejącego sprzętu, mebli, itp. w związku z realizacją robót,
- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót
- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe
- wykona zabezpieczenie mebli oraz pozostawionego sprzętu - wyniesienie mebli i wyposażenia ponowne wniesienie, zabezpieczenie folią
- wykona profesjonalne prace porządkowe (kompleksowe odkurzanie, mycie i sprzątanie - pomieszczenie gotowe do użytkowania).
- wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady, w tym źródła światła
- przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami,
- pokryje wszelkie koszty wymagane przez: urzędy, instytucje, właścicieli sieci uzbrojenia terenu, itp.,
- przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia,
- wykona tymczasowe zaplecze budowy, zaplecze magazynowe i sprzętowe oraz zapewni toalety przenośne dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki
- do usuwania gruzu zastosuje specjalny rękaw, rynnę
- wykonana wydzielenia strefy robót śluzy, przepierzenia wydzielające klatki schodowe od korytarzy
- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany
- wykona prace adaptacyjne związane z połączniem funkcjonalnym pomieszczeń etapu I i etapu II w zakresie odpowiednich instalacji wewnętrznych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:
- przedmiar robót - załącznik nr 10 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- dokumentacja projektowa- część opisowa - załącznik nr 11-1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- dokumentacja projektowa- część rysunkowa - załącznik nr 11-2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- dokumentacja projektowa- obliczenia oświetlenia - załącznik nr 11-3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- dokumentacja projektowa – „MODERNIZACJA OBIEKTU - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DO WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - ETAP II, AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI ORAZ PROJEKT WNĘTRZ HOLU NA NISKIM PARTERZE ORAZ KORYTARZA NA PIERWSZYM PIĘTRZE - załącznik nr 11-4 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
- pozwolenie na budowę - załącznik nr 13 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytecznych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w ww. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp.
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego.
Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót,
Wymagany okres rękojmi: min. 36 miesięcy, max. 72 miesiące licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowany termin gwarancji i rękojmi był taki sam.
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez Wykonawcę (przed złożeniem oferty) wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych.
c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 19.00.
d) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki
e) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki – termin wykonywania tych prac wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac. W okresie egzaminów zamawiający zakazuje wykonawstwa wszelkich głośnych prac.
f) prace związane z wykonawstwem robót winny być tak prowadzone, aby zawsze był możliwy wjazd na teren szkoły dla pracowników szkoły i osób trzecich

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.:
- pracownicy wykonujący roboty ogólnobudowlane,
były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn zm.).
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w wezwaniu, a jeśli termin nie zostanie wyznaczony – w terminie 5 dni roboczych od przekazania wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.
4. Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca zatrudni osoby wykonujące czynności wskazane powyżej na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia od następnego dnia po ustaniu stosunku pracy innej osoby na to samo stanowisko pracy. Jednocześnie w dniu rozpoczęcia pracy przez nowo zatrudnioną osobę Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu aktualne oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób.
5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 9 wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45110000, 45310000, 45330000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się