Zlecenie 7333009 - Kurs języka angielskiego – podstawy. Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 7333009 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-02-13
przedmiot zlecenia
Kurs języka angielskiego – podstawy.

Przedmiotem zamówienia jest: Kurs języka angielskiego – podstawy, w ramach projektu
pn.: „Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego” na lata 2019-2020 Oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Cel zamówienia Celem kursu jest nauka posługiwania się językiem angielskim w stopniu podstawowym. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu z podstaw języka angielskiego dla 10 osób – Uczestników Projektu w łącznym wymiarze 60 h (godzina lekcyjna – 45 min.)
Kurs języka angielskiego - podstawy będzie przeprowadzony dla 10 osób – Uczestników Projektu w okresie od podpisania umowy do 31.07.2020r. – zgodnie z ustalonym wraz z zamawiającym harmonogramem spotkań. Kurs językowy może odbywać się przeciętnie dwa razy w tygodniu po 4 godziny w dni robocze, zarówno w godzinach dopołudniowych jak i popołudniowych.

2. Kurs powinien obejmować następujące moduły szkoleniowe:
1) Alfabet po angielsku;
2) Podstawowe zwroty i wyrażenia (yes, no itp.);
3) Pytania;
4) Czasownik to be (być);
5) Czasownik to have (mieć);
6) Liczby - liczebniki angielskie;
7) Kolory;
8) Przedstawienie się;
9) Zwroty grzecznościowe;
10) Czas - Podawanie godziny;
11) Pogoda po angielsku;
12) U lekarza;
13) Na ulicy (pytanie o drogę);
14) Porozumiewanie się w sklepie;
15) Mówienie o sobie.
Zamawiający zastrzega, iż podana ilość godzin kursu języka angielskiego - jest ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 40%. Jeżeli w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że ilość godzin będzie mniejsza niż podana w zapytaniu jak również w zawartej umowie, wykonawca nie będzie z tego tytułu rościł żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający pokryje koszty tylko za faktycznie przeprowadzone i odbyte godziny zajęć w trakcie realizacji zamówienia.
c.d. w rubryce :Dodatkowe przedmioty zamówienia
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy językowe
kody CPV 80580000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się