Przetarg 7547662 - Konserwacja i obsługa kotłowni gazowej znajdującej się w...

   
Analizuj Zamówienie 7547662 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-19
przedmiot ogłoszenia
Konserwacja i obsługa kotłowni gazowej znajdującej się w budynku internatu OReg AMW Szczecin przy ul. Ku Słońcu 33D w Szczec
inie
Numer referencyjny: DZP-OS.2610.294.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja i obsługa kotłowni gazowej znajdującej się w budynku internatu OReg AMW Szczecin przy ul. Ku Słońcu 33D w Szczecinie”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Kod CPV: 50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych.
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ Formularz oferty.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wykonanego przedmiotu umowy na własne ryzyko i koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
11. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej analizy wszystkich dokumentów załączonych do SIWZ, celem uwzględnienia w złożonej ofercie kosztów wszystkich prac i czynności, które są przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia;
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
3) wskazanie przedstawiciela Wykonawcy, z którym będą uzgadniane wszelkie ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża kotłownie
kody CPV 50531100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się