Przetarg 8853991 - Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności...

   
Analizuj Zamówienie 8853991
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-20
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Puławskiego, jego jednostek organizacyjnych i instytucji kultury

Część 1: CZĘŚĆ I zamówienia – ubezpieczen
ie mienia i odpowiedzialności cywilnej:A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;B. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;C. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Część 2: 1.2. CZĘŚĆ II zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne:A. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;B. ubezpieczenie autocasco;C. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

RI.272.9.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00138526/01 z dnia: 2022-04-28
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-29 09:00
Po zmianie:
2022-05-06 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-29 09:30
Po zmianie:
2022-05-06 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-05-27
Po zmianie:
2022-06-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00144155/01 z dnia: 2022-05-04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Przewidywany okres ubezpieczenia:
CZĘŚĆ I zamówienia – od 01.06.2022 roku do 31.05.2024 roku (24 miesiące) – dwa roczne okresy ubezpieczenia;
CZĘŚĆ II zamówienia – od 01.06.2022 roku do 31.05.2024 roku (24 miesiące) – dwa roczne okresy ubezpieczenia z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.
Wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną związaną z koniecznością zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej (zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp).
OPCJA B
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji B termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy:
CZĘŚĆ I zamówienia – od 01.06.2024 roku do 31.05.2025 roku (12 miesięcy);
CZĘŚĆ II zamówienia – od 01.06.2024 roku do 31.05.2025 roku (12 miesięcy) – z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ
Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Kryterium Cena (dla danej części zamówienia) w SWZ zostało opisane w następujący sposób: Cena za zamówienie podstawowe oraz opcje A i B. Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.). Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa w SWZ należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Po zmianie:
Przewidywany okres ubezpieczenia:
CZĘŚĆ I zamówienia – od 01.06.2022 roku do 31.05.2024 roku (24 miesiące) – dwa roczne okresy ubezpieczenia;
CZĘŚĆ II zamówienia – od 01.06.2022 roku do 31.05.2024 roku (24 miesiące) – dwa roczne okresy ubezpieczenia z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ.
Wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną związaną z koniecznością zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej (zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp).
OPCJA B
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji B termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony o kolejne 12 miesięcy:
CZĘŚĆ I zamówienia – od 01.06.2024 roku do 31.05.2025 roku (12 miesięcy);
CZĘŚĆ II zamówienia – od 01.06.2024 roku do 31.05.2025 roku (12 miesięcy) – z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ
Zamawiający przewiduje również wykluczenie z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Kryterium Cena (dla danej części zamówienia) w SWZ zostało opisane w następujący sposób: Cena za zamówienie podstawowe oraz opcje A i B. Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.). Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa w SWZ należy przez to rozumieć Specyfikację Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu. Zamawiający informuje na podstawie art. 286 ust.8 ustawy, że informacje poufne dotyczące zmiany opisu przedmiotu zamówienia zostaną udostępnione wykonawcom w sposób określony w Rozdziale III ust. 3.4 SWZ.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-06 09:00
Po zmianie:
2022-05-13 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-06 09:30
Po zmianie:
2022-05-13 09:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-03
Po zmianie:
2022-06-10
branża Finanse - ubezpieczenia
podbranża majątkowe i komunikacyjne
kody CPV 66510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: majątkowe i komunikacyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8841832 2022-05-17
godz. 11:00
ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA W KALISZU USŁUGA UBEZPIECZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN „CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA” Numer referencyjny: SWZ NR 33/2022/Kalisz Przedmiotem zamówienia jest Usługa Ubezpieczenia Związku Komunalnego Gmi...
8891371 2022-05-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY POPÓW „UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POPÓW” Część 1: 5.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Popów. Zakres ubezpieczenia obejmuje:1) ubezpieczeni...
8873605 2022-05-19
godz. 00:00
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW OŻAROWICE Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności przez Oczyszczalnię Ścieków Ożarowice z siedzibą w Ożarowicach przy ul. Tarnogórskiej 67.
8898607 2022-05-20
godz. 13:00
URZĄD MIASTA CHEŁMŻA Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Część 1: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej...
8907672 2022-05-24
godz. 10:00
SOSNOWIECKI SZPITAL MIEJSKI SP. Z O.O. Usługa ubezpieczenia mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im Św. Barbary w Sosnowcu – II termin 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Szpi...
8905897 2022-05-24
godz. 12:00
URZĄD GMINY RYMANÓW Usługa ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży Placówek Oświatowych oraz Wychowanków Placówek Oświatowo-Wychowawczych i Ubez. OC Pracowników Placówek Oświatowych i Oświatowo –Wychowawczych Gmin...
8914126 2022-05-26
godz. 10:00
ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH Kompleksowe ubezpieczenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na okres 12 miesięcy Część 1: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej:A. Ubezpieczenie mienia od wszyst...
8875766 2022-05-30
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KRAKOWIE Usługa ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie (2 Części) Numer referencyjny: ZP 12/2022 Przedmiotem z...
8879158 2022-06-01
godz. 09:30
DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Ubezpieczenie następstw NIEszczęśliwych wypadków NNW zołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej poza granicami państwa Numer referencyjny: 39/2022/DORSZ Przedmiotem zamówienia jest Pro...
8893227 2022-06-06
godz. 11:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W ŁOD Usługa ubezpieczenia SP ZOZ MSWiA w Łodzi Numer referencyjny: 14/U/22 Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa ubezpieczenia SP ZOZ MSWiA w Łodzi Ubezpieczenie odpowiedzialności cywi...