Zlecenie 7575160 - Inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 na...

   
Zamówienie 7575160 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-07-07
przedmiot zlecenia
Inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Kraśnik
Południe - węzeł Janów Lubelski.
Projek
t i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika - węzeł Sokołów Młp. Północ
Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł Słodków obecnie Kraśnik Południe - bez
węzła) - Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ - bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 18 km
Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ - węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe z węzłami), długości ok. 7 km
Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe - bez węzła) - węzeł Łążek Ordynacki obecnie Lasy Janowskie (z węzłem), długości ok. 8 km
II. Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badania geotekstyliów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika - węzeł Sokołów Młp. Północ dla
każdego odcinka realizacyjnego.
1. Zakres zamówienia:
1. Badanie geotkaniny
Wykonanie 4 kompletów badań geotkaniny poliestrowej.
W zakres ceny jednostkowej jednego kompletu badań wchodzi:
a) pobranie 1 próbki geotkaniny
b) wykonie badania parametrów:
wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) i wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż i wszerz)
c) opracowanie wyników, porównanie wyników badań z parametrami deklarowanymi przez producenta, sporządzenie sprawozdań z badań wraz z przekazaniem Zamawiającemu.
2. Badanie geowłókniny
Wykonanie 2 kompletów badań geowłókniny.
W zakres ceny jednostkowej jednego kompletu badań wchodzi:
a) pobranie 1 próbki geowłókniny
b) wykonie badania parametrów:
1
- wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż i wszerz) i wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż i wszerz)
- wytrzymałość na przebicie statyczne (CBR)
c) opracowanie wyników, porównanie wyników badań z parametrami deklarowanymi przez producenta, sporządzenie sprawozdań z badań wraz z przekazaniem Zamawiającemu.
W cenie oferty należy uwzględnić pobranie próbek z Placu Budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość pobrania i przekazania próbek przez Personel Konsultanta sprawujący nadzór nad robotami, za pośrednictwem firmy kurierskiej, na koszt Wykonawcy.
Wymagania dotyczące deklarowanych parametrów geotkaniny i geowłókniny, wraz z podziałem na rodzaj, ilość badań oraz podział na odpowiednie odcinki realizacyjne podano w załączniku nr 1 do OPZ - Zestawienie deklarowanych przez producenta parametrów właściwości użytkowych materiałów przewidzianych do badania. Deklaracje Właściwości Użytkowych zostaną przekazane Wykonawcy prac w dniu podpisania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany materiału przewidzianego do badania na materiał o parametrach właściwości użytkowych zbliżonych, nie wyższych niż te przewidziane w załączniku nr 1 do OPZ.
Wymagania dla Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
I) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
II) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
III) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej akredytacji dla badań objętych przedmiotem zamówienia
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie, Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się