Przetarg 7266613 - Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie...

   
Analizuj Zamówienie 7266613 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-08
przedmiot ogłoszenia
Fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Ryb
ickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku
Numer referencyjny: PN.MBL.I.2020

Przedmiotem zamówienia jest: fizyczna i techniczna ochrona mienia oraz dozorowanie terenów Muzeum Budownictwa Ludowego, tj. Parku Etnograficznego przy ul. Rybickiego 3 oraz budynków przy ul. Traugutta 3 w Sanoku wraz z monitoringiem. (Wymagany jest montaż minimum 8 kamer z systemem rejestrującym całodobowym). Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi elektronicznych systemów zabezpieczeń -inst. p.poż. i antywłamaniowa- sygnał przesyłany GSM i linią telefoniczną oraz reakcją patrolu interwencyjnego.
Wykonawca zobowiązany jest także do bieżącej konserwacji systemów zabezpieczeń elektronicznych (zgodnie z wskazaniami norm dotyczących eksploatacji i konserwacji tych systemów, jednak nie rzadziej niż raz na 3 m-ce), utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i odśnieżania. W/w czynności dotyczą obiektów, terenów i urządzeń należących do Zamawiającego, znajdujących się w Sanoku (zarówno przy ul. Rybickiego 3, jak i Traugutta 3).
Uwaga: Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu objętego przedmiotem zamówienia. Podczas wizji Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem objętym przedmiotem zamówienia i uwarunkowaniami, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania kompletnej oferty.
Ochrona fizyczna i techniczna Parku Etnograficznego obejmuje: 1. dwuosobowy całodobowy posterunek stały zlokalizowany w budynku RECEPCJI (Dyżurka), jedna osoba z posterunku stałego zgodnie z harmonogramem patroli, co dwie godziny pełni służbę patrolową po wyznaczonej trasie, dodatkowo w godzinach nocnych tj. w godzinach 22.00 –6.00, służba patrolowa pełniona jest z psem (należącym do Zamawiającego – WAŻNE - pies nie jest traktowany jako SPB zgodnie z art.12 pkt 9 ustawy z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, pies rasy nie wymagającej zezwolenia właściwego organu gminy zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Koszty wyżywienia, opieki weterynaryjnej, szczepień ponosi Zamawiający). Fakt patrolu każdorazowo potwierdzony przez czytniki kontrolne rozmieszczone w różnych miejscach Parku Etnograficznego, druga osoba prowadzi punkt recepcyjny w godzinach od 7:00 do godziny 20:00. 2. jednoosobowy posterunek dzienny ( od wtorku do niedzieli) na terenie „Rynku Galicyjskiego”, w terminie od 1 maja do 30 września - w godzinach 9.00 – 19.00, 3. jednoosobowy posterunek nocny - w godz. 19.00 – 7.00 – w budynku wystawy IKONA KARPACKA. 4. w terminie od 1 maja do 30 września, w godz. 9.00 – 17.00 – jednoosobowy posterunek dzienny (od wtorku do niedzieli) przy wejściu na Park Etnograficzny.
Ochrona techniczna obejmuje m.in. całodobowy linią telefoniczną oraz GSM, monitoring lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego wraz z natychmiastową reakcją patrolu interwencyjnego szybkiego reagowania wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego.
W ramach ochrony technicznej należy: zamontować minimum 8 kamer o minimalnych parametrach 2Mpx, Tuba metalowa z promiennikiem podczerwieni 40m, obiektyw Motozoom 2,7-13,5mm.
rejestrator cyfrowy hybrydowy CVI dysk minimum 4 Tb, minimum na 8 kanałów, kompresja H254, 2 monitory dedykowane do TV przemysłowych, wykonać podłączenie do Centrum Monitorowania Alarmów Wykonawcy systemów alarmowych torami GSM i linią telefoniczną, zainstalować minimum 14 punktów kontrolnych, posiadać minimum 3 szt. rejestratorów kontroli pełnienia służby patrolowej wraz z oprogramowaniem.

Pracownicy ochrony muszą odznaczać się wysoką kulturą osobistą oraz dbałością o schludny wygląd.Pracownicy ochrony muszą być w pełni umundurowani i odpowiednio wyposażeni, zaopatrzeni w identyfikatory imienne.Wykonawca musi zapewnić całodobową obecność kierownika zmiany posiadającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Wymagany punkt recepcyjny od godz. 7:00 do godz. 20:00 (w budynku RECEPCJI - Dyżurka), odbieranie telefonów oraz udzielanie informacji na temat funkcjonowania Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, służenie pomocą turystom i pracownikom Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy, którym zostało powierzone wykonywanie obowiązków określonych w umowie. Wymagany patrol interwencyjny (posiadający środki przymusu bezpośredniego) – z czasem reakcji do 10 minut, w godz. 7.00 – 16.00, oraz do 5minut, w godz. 16.00 – 7.00 od momentu otrzymania sygnału alarmowego z systemu. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi monitoringu wizyjnego CCTV oraz IP, systemu sygnalizacji napadu i włamania (SSWiN) oraz systemu alarmu pożarowego (SAP)
Do ogólnego zakresu obowiązków pracowników ochrony należy: 1. Ochrona przed włamaniem do obiektów, przeciwdziałanie zagrożeniom pożarowym. 2. Ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia w obiektach oraz dokumentów będących własnością Zamawiającego. 3. Udzielanie stosownych informacji turystom i kierowanie ich do właściwego obszaru lub pracowników Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. 4. Nie wpuszczanie na teren Parku Etnograficznego osób nieupoważnionych (nie posiadających biletu wstępu, nie będących pracownikami Muzeum lub też osób nieposiadających indywidualnej zgody wydanej przez Dyrektora Muzeum). 5. Interwencja i skuteczne reagowanie wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektu i na terenach objętych ochroną. 6. Prowadzenie ewidencji kluczy, zamykanie oraz otwieranie bramy wjazdowej oraz kontrola bram ewakuacyjnych. 7. Po zakończonej pracy, przez pracowników Parku Etnograficznego oraz Administracji – sprawdzenie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych takich jak: zamki, kłódki, okna –a także zabezpieczeń elektronicznych. 8. Patrolowanie terenu Parku Etnograficznego przez pracownika ochrony z posterunku stałego zgodnie z harmonogramem patroli, co dwie godziny, po wyznaczonej trasie, dodatkowo w godzinach nocnych tj. w godzinach 22.00 – 6.00, służba patrolowa pełniona jest z psem (należącym do Zamawiającego). 9. Utrzymanie stałej łączności między pracownikami ochrony. 10. Prowadzenie książki służby, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby oraz ewidencję ruchu pojazdów, a także dziennik ostrzegania i alarmowania w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń. 11. Niezwłoczne pisemne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego
o wszelkich zaistniałych zdarzeniach, które miały miejsce na terenie objętym ochroną – raport. 12. Współdziałanie w zakresie zabezpieczenia obiektu z właściwymi służbami (Policja, Straż Pożarna, inne formacje).
Szczegółowe procedury zostały określone w „Planie Ochrony Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z istniejącym a następnie opracowanie nowego „Planu Ochrony Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” do dnia 15 lutego 2020 r., a następnie jego uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami.
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
kody CPV 79710000, 79711000, 79715000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się