Przetarg 7592979 - Dostosowanie budynku Delegatury LUW w Chełmie przy Placu...

   
Analizuj Zamówienie 7592979 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-16
przedmiot ogłoszenia
Dostosowanie budynku Delegatury LUW w Chełmie przy Placu Niepodległości 1, do wymagań ppoż. – Etap II wraz z konserwacją
(w okresie gwarancji) awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Numer referencyjny: OU-IV.272.7.2020

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie dostosowania budynku Delegatury LUW w Chełmie przy Placu Niepodległości 1, do wymagań ppoż. – Etap II wraz z konserwacją (w okresie gwarancji) awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w zakresie objętym dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarem robót – stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540138430-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
− nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 roboty budowlane, każda o wartości min. 600 000 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. roboty polegające na dostosowaniu budynków użyteczności publicznej do wymagań p.poż, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,

W ogłoszeniu powinno być:
− nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 roboty budowlane, każda o wartości min. 300 000 zł, odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. roboty polegające na dostosowaniu budynków użyteczności publicznej do wymagań p.poż, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest:
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wykonanie minimum 2 robót budowlanych, każda o wartości min.
600 000 zł, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
tzn. robót polegających na dostosowaniu budynków użyteczności publicznej do wymagań p.poż, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ „Wykaz wykonanych robót budowlanych” z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
W ogłoszeniu powinno być:
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających wykonanie minimum 2 robót budowlanych, każda o wartości min. 300 000 zł, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia
tzn. robót polegających na dostosowaniu budynków użyteczności publicznej do wymagań p.poż, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ „Wykaz wykonanych robót budowlanych” z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data:2020-07-31, godzina:10:30
W ogłoszeniu powinno być:
Data:2020-08-07, godzina:10:30
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się