Przetarg 7562047 - Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących...

   
Analizuj Zamówienie 7562047 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-30
przedmiot ogłoszenia
Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Etap II - Wydzielenie strefy pożarowej na każd
ej kondygnacji budynku A - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia
Numer referencyjny: 28/2020

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na na dostosowaniu budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Etap II-Wydzielenie strefy pożarowej na każdej kondygnacji budynku A - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ilości określonej w przedmiarze robót, który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540124714-N-2020 z dnia: 2020-07-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składani ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-16, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składani ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-28, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.3
Punkt: 1. a)
W ogłoszeniu jest:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt. 2c) SIWZ jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. o charakterze budowy, przebudowy, nadbudowy, dobudowy lub remontowym w budynkach realizowanych na obiektach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi, o wartości nie niższej niż 600.000,00 zł brutto każda. Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce ilości wykonanych robót, ich wartości, terminu wykonania, oraz rodzaju przedmiotu wykonanych robót zawartych w wykazie robót (Załącznik Nr 8 do SIWZ) okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy.
W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt. 2c) SIWZ jeżeli wykaże, że: a)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. o charakterze budowy, przebudowy, nadbudowy, dobudowy lub remontowym w budynkach realizowanych na obiektach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi na łączną kwotę minimum 600.000 zł. Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce ilości wykonanych robót, ich wartości, terminu wykonania, oraz rodzaju przedmiotu wykonanych robót zawartych w wykazie robót (Załącznik Nr 8 do SIWZ) okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45312100, 45315600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się