Przetarg 7890420 - Dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów...

   
Analizuj Zamówienie 7890420 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu kosmetycznego na kierunku B
iokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER
Numer referencyjny: EZ-p/PNO/47/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu kosmetycznego na kierunku Biokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER. Na skład wyposażenia gabinetu składają się: Fotel kosmetyczny elektryczny 1 szt; Fotel kosmetyczny manualny 1 szt; Taboret kosmetyczny 3 szt; Stolik kosmetyczny 2 szt; Lampa Lupa 2 szt; Podgrzewacz do wosku 1 szt; Aparat do kawitacji 1 szt; Aparat do mikrodermabrazji 1 szt; Darsonval 1 szt; Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej 1 szt; Frezarka do manicure/ pedicure hybrydowego 1 szt; Wapozon aparat do nawilżania skóry 1 szt; Lampa led do manicure/ pedicure hybrydowego 1 szt; Aparat do infuzji tlenowej 1 szt; Laser kosmetyczny IPL - 1 szt; Stolik do manicure 2 szt; Prysznic świetlny urządzenie do terapii światłem 1 szt; Autoklaw laboratoryjny 1 szt; Urządzenie do depilacji światłem 1 szt; Urządzenie wielofunkcyjne do badania skóry i włosów 1 szt; 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1/ dostawę wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt wykonawcy w miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku nr 1. 2/ Zagwarantował serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. 3/
Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącej co najmniej: Fotel kosmetyczny elektryczny - 12 miesięcy; Fotel kosmetyczny manualny – 12 miesięcy; Taboret kosmetyczny – 12 miesięcy; Stolik kosmetyczny – 12 miesięcy; Lampa Lupa – 12 miesięcy; Podgrzewacz do wosku – 12 miesięcy; Aparat do kawitacji – 24 miesiące; Aparat do mikrodermabrazji – 24 miesięce; Darsonval – 24 miesięce; Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej – 24 miesięce; Frezarka do manicure/ pedicure hybrydowego – 24 miesięce; Wapozon aparat do nawilżania skóry – 24 miesięce; Lampa led do manicure/ pedicure hybrydowego – 12 miesięcy; Aparat do infuzji tlenowej – 12 miesięcy; Laser kosmetyczny IPL - 12 miesięcy; Stolik do manicure - 12 miesięcy; Prysznic świetlny urządzenie do terapii światłem - 12 miesięcy; Autoklaw laboratoryjny – 24 miesięce; Urządzenie do depilacji światłem - 12 miesięcy; Urządzenie wielofunkcyjne do badania skóry i włosów - 12 miesięcy. 4/ Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 5/ Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 6/ Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, 7/ Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 7. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na podstawie kryterium: 1/Cena oferty brutto (C) – 60 % - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej. Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Co x 60 pkt = X gdzie: Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu, Co – cena oferty ocenianej, 60 – waga procentowa ocenianego kryterium, X – wartość punktowa ocenianego kryterium. 2/ Termin wykonania (T) - 40% - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin wykonania, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej. Uwaga! Termin wykonania należy określić w dniach kalendarzowych. Zostaną odrzucone te oferty, które zawierają termin wykonania dłuższy niż 28 dni kalendarzowych. Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Tn/To x 40 pkt = X gdzie: Tn – najkrótszy termin wykonania spośród ocenianych ofert, To – termin wykonania badanej oferty, 40 – waga ocenianego kryterium, X –
wartość punktowa ocenianego kryterium. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium nr 1, 2.
branża Medyczna, Wyposażenie wnętrz
podbranża sprzęt medyczny, meble i akcesoria
kody CPV 39113100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się