Przetarg 7229817 - Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych,...

   
Analizuj Zamówienie 7229817
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, produktów do pielęgnacji rąk i środk
w czyszczących dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

1. Zamówienie obejmuje dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, produktów do pielęgnacji rąk i środków czyszczących dla potrzeb WCSKJ, tj:
- Pakiet nr 1- Dezynfekcja powierzchni- 11 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 2- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 11 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 3- Dezynfekcja i pielęgnacja rąk - 4 pozycje asortymentowe.
- Pakiet nr 4- Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 5 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 5 - Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA- 6 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 6- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe
- Pakiet nr 7 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe
- Pakiet nr 8 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 2 pozycje asortymentowe
- Pakiet nr 9- Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 5 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 10 - Chusteczki do dezynfekcji - 3 pozycje asortymentowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja przetargowa SIWZ oraz załączniki do SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
a)Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.
b)Ewentualne przywołane w załączniku nr 1 do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
c)Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/ asortyment/ sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dezynfekcja powierzchni
Dezynfekcja powierzchni- 11 pozycji asortymentowych

Część nr: 2 Nazwa: Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych
Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych- 11 pozycji asortymentowych

Część nr: 3 Nazwa: Dezynfekcja i pielęgnacja rąk
Dezynfekcja i pielęgnacja rąk- 4 pozycje asortymentowe

Część nr: 4 Nazwa: Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA- 5 pozycji asortymentowych

Część nr: 5 Nazwa: Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 6 pozycji asortymentowych

Część nr: 6 Nazwa: Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW
Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe

Część nr: 7 Nazwa: Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW
Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe

Część nr: 8 Nazwa: Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW
Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 2 pozycje asortymentowe

Część nr: 9 Nazwa: Dezynfekcja STACJA DIALIZ
Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 5 pozycji asortymentowy

Część nr: 10 Nazwa: Chusteczki do dezynfekcji
Chusteczki do dezynfekcji - 3 pozycje asortymentowe
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, materiały medyczne
kody CPV 33631600, 33700000, 33741000, 39830000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się