Przetarg 7229817 - Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych,...

   
Analizuj Zamówienie 7229817 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, produktów do pielęgnacji rąk i środk
w czyszczących dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

1. Zamówienie obejmuje dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, produktów do pielęgnacji rąk i środków czyszczących dla potrzeb WCSKJ, tj:
- Pakiet nr 1- Dezynfekcja powierzchni- 11 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 2- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 11 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 3- Dezynfekcja i pielęgnacja rąk - 4 pozycje asortymentowe.
- Pakiet nr 4- Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 5 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 5 - Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA- 6 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 6- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe
- Pakiet nr 7 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe
- Pakiet nr 8 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 2 pozycje asortymentowe
- Pakiet nr 9- Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 5 pozycji asortymentowych.
- Pakiet nr 10 - Chusteczki do dezynfekcji - 3 pozycje asortymentowe
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja przetargowa SIWZ oraz załączniki do SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania
a)Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.
b)Ewentualne przywołane w załączniku nr 1 do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
c)Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/ asortyment/ sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dezynfekcja powierzchni
Dezynfekcja powierzchni- 11 pozycji asortymentowych

Część nr: 2 Nazwa: Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych
Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych- 11 pozycji asortymentowych

Część nr: 3 Nazwa: Dezynfekcja i pielęgnacja rąk
Dezynfekcja i pielęgnacja rąk- 4 pozycje asortymentowe

Część nr: 4 Nazwa: Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA- 5 pozycji asortymentowych

Część nr: 5 Nazwa: Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 6 pozycji asortymentowych

Część nr: 6 Nazwa: Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW
Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe

Część nr: 7 Nazwa: Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW
Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe

Część nr: 8 Nazwa: Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW
Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 2 pozycje asortymentowe

Część nr: 9 Nazwa: Dezynfekcja STACJA DIALIZ
Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 5 pozycji asortymentowy

Część nr: 10 Nazwa: Chusteczki do dezynfekcji
Chusteczki do dezynfekcji - 3 pozycje asortymentowe


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540000638-N-2020 z dnia: 2020-01-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, produktów do pielęgnacji rąk i środków czyszczących dla potrzeb WCSKJ, tj: - Pakiet nr 1- Dezynfekcja powierzchni- 11 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 2- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 11 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 3- Dezynfekcja i pielęgnacja rąk - 4 pozycje asortymentowe. - Pakiet nr 4- Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 5 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 5 - Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA- 6 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 6- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 7 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 8 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 2 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 9- Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 5 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 10 - Chusteczki do dezynfekcji - 3 pozycje asortymentowe 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja przetargowa SIWZ oraz załączniki do SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania a)Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. b)Ewentualne przywołane w załączniku nr 1 do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. c)Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/ asortyment/ sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, produktów do pielęgnacji rąk i środków czyszczących dla potrzeb WCSKJ, tj: - Pakiet nr 1- Dezynfekcja powierzchni- 11 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 2- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 10 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 3- Dezynfekcja i pielęgnacja rąk - 4 pozycje asortymentowe. - Pakiet nr 4- Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 5 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 5 - Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA- 6 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 6- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 7 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 8 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 2 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 9- Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 5 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 10 - Chusteczki do dezynfekcji - 3 pozycje asortymentowe
Pakiet nr 11- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 1 pozycja asortymentowa
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja przetargowa SIWZ oraz załączniki do SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania a)Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. b)Ewentualne przywołane w załączniku nr 1 do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. c)Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/ asortyment/ sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe: 5. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. o godz. 11:00 w WCSKJ w Dziale Umów, Zamówień
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
5. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 13.01.2020 r. o godz. 11:00 w WCSKJ w Dziale Umów, Zamówień


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Pakiet nr 1- Dezynfekcja powierzchni - 4.273,00 zł. Pakiet nr 2- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 2.709,00 zł. Pakiet nr 3- Dezynfekcja i pielęgnacja rąk - 1.460,00 zł. Pakiet nr 4 - Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 363,00 zł. Pakiet nr 5- Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 682,00 zł. Pakiet nr 6- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 293,00 zł. Pakiet nr 7 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 168,00 zł. Pakiet nr 8- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 227,00 zł. Pakiet nr 9- Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 1.925,00 zł. Pakiet nr 10 - Chusteczki do dezynfekcji - 1.513,00 zł. 2. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu : przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku: na konto: 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483 dopiskiem (nr referencyjny postępowania: ZP/PN/48/11/2019) lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 310 z późn. zmian.), przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przesłać/złożyć do Zamawiającego załączając do oferty z zaznaczeniem „Oryginał wadium przetargowego” w terminie określonym do składania ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć również jako dokument do oferty. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielone na cały okres związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W ogłoszeniu powinno być:
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: Pakiet nr 1- Dezynfekcja powierzchni - 4.273,00 zł. Pakiet nr 2- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 2.678,00 zł. Pakiet nr 3- Dezynfekcja i pielęgnacja rąk - 1.460,00 zł. Pakiet nr 4 - Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 363,00 zł. Pakiet nr 5- Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 682,00 zł. Pakiet nr 6- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 293,00 zł. Pakiet nr 7 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 168,00 zł. Pakiet nr 8- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 227,00 zł. Pakiet nr 9- Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 1.925,00 zł. Pakiet nr 10 - Chusteczki do dezynfekcji - 1.513,00 zł.
Pakiet nr 11 - Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 31,00 zł.
2. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu : przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta PKO BANK POLSKI Spółka Akcyjna nr rachunku: na konto: 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483 dopiskiem (nr referencyjny postępowania: ZP/PN/48/11/2019) lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych d) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 310 z późn. zmian.), przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy przesłać/złożyć do Zamawiającego załączając do oferty z zaznaczeniem „Oryginał wadium przetargowego” w terminie określonym do składania ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć również jako dokument do oferty. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe oraz poręczenia muszą być udzielone na cały okres związania ofertą i winny obejmować pełny zakres dotyczący wadium. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-13, godzina: 10:00,Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 6
Punkt: Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu jest:
Część nr: 2
Nazwa: Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych- 11 pozycji asortymentowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 20,00
termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych 20,00

W ogłoszeniu powinno być:
Część nr: 2 Nazwa: Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych- 10 pozycji asortymentowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 20,00
termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych 20,00


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 6
Punkt: Informacje dodatkowe
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Część nr: 11 Nazwa: Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych- 1 pozycja asortymentowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631600-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin dostawy 20,00
termin rozpatrzenia
reklamacji dla wad ukrytych 20,00
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540003290-N-2020 z dnia: 2020-01-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest:
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp, że najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego została oceniona najwyżej, niepodlegała wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na etapie postępowania może odstąpić od prowadzenia „procedury odwróconej”. 2. Szczegółowe i pełne informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, itp. zawarte w SIWZ. 3. Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w SIWZ i załącznikach do niej zawartych. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia tj. do 27.12.2019 r., w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 10.01.2020 r. o godz. 11:00 w WCSKJ w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Sali Konferencyjnej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.
W ogłoszeniu powinno być:
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24 aa Ustawy Pzp, że najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego została oceniona najwyżej, niepodlegała wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na etapie postępowania może odstąpić od prowadzenia „procedury odwróconej”. 2. Szczegółowe i pełne informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, itp. zawarte w SIWZ. 3. Pełne informacje dotyczące RODO w zakresie przedmiotu postępowania znajdują się w SIWZ i załącznikach do niej zawartych. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia tj. do 27.12.2019 r., w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 14.01.2020 r. o godz. 11:00 w WCSKJ w Dziale Umów, Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Sali Konferencyjnej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-14, godzina: 10:00,Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, produktów do pielęgnacji rąk i środków czyszczących dla potrzeb WCSKJ, tj: - Pakiet nr 1- Dezynfekcja powierzchni- 11 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 2- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 11 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 3- Dezynfekcja i pielęgnacja rąk - 4 pozycje asortymentowe. - Pakiet nr 4- Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 5 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 5 - Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA- 6 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 6- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 7 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 8 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 2 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 9- Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 5 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 10 - Chusteczki do dezynfekcji - 3 pozycje asortymentowe 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja przetargowa SIWZ oraz załączniki do SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania a)Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. b)Ewentualne przywołane w załączniku nr 1 do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. c)Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/ asortyment/ sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.
W ogłoszeniu powinno być:
Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów do pielęgnacji ciała, produktów do pielęgnacji rąk i środków czyszczących dla potrzeb WCSKJ, tj: - Pakiet nr 1- Dezynfekcja powierzchni- 11 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 2- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 10 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 3- Dezynfekcja i pielęgnacja rąk - 3 pozycje asortymentowe. - Pakiet nr 4- Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA - 5 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 5 - Dezynfekcja narzędzi – CENTRALNA STERYLIZATORNIA- 6 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 6- Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 7 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 3 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 8 - Dezynfekcja ENDOSKOPÓW I BRONCHOSKOPÓW- 2 pozycje asortymentowe - Pakiet nr 9- Dezynfekcja STACJA DIALIZ - 5 pozycji asortymentowych. - Pakiet nr 10 - Chusteczki do dezynfekcji - 3 pozycje asortymentowe Pakiet nr 11- Dezynfekcja skóry, antyseptyka ran, błon śluzowych - 1 pozycja asortymentowa 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja przetargowa SIWZ oraz załączniki do SIWZ. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania a)Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. b)Ewentualne przywołane w załączniku nr 1 do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy. c)Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/ asortyment/ sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNRI
Punkt: część 3
W ogłoszeniu jest:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 3 Nazwa: Dezynfekcja i pielęgnacja rąk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dezynfekcja i pielęgnacja rąk- 4 pozycje asortymentowe

W ogłoszeniu powinno być:
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 3 Nazwa: Dezynfekcja i pielęgnacja rąk
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dezynfekcja i pielęgnacja rąk- 3 pozycje asortymentowe
branża Kosmetyki, środki czystości, Medyczna
podbranża środki czystości, kosmetyki i artykuły higieniczne, materiały medyczne
kody CPV 33631600, 33700000, 33741000, 39830000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się