Przetarg 8966191 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z...

   
Analizuj Zamówienie 8966191 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-09
przedmiot ogłoszenia
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 6x6 i wyposażeniem dla OSP w Stanicy

4.1. Przedmiotem zamówi
enia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego (nieużywanego) średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 6x6 i wyposażeniem dla OSP w Stanicy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ oraz w projekcie umowy.Dla ważności oferty Zamawiający wymaga podania w druku oferta na-zwy producenta i modelu oferowanego samochodu strażackiego.Wymagania Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia należy po-traktować jako wymagania minimalne. Zamawiający dopuszcza zaoferowa-nie asortymentu o wyższej specyfikacji jakościowej, które spełniają po-zostałe wymagania określone w SWZ chyba, że Zamawiający wskazał górną i dolną granicę (widełki od - do) danego parametru.

OSP.S-1/2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00211916/01 z dnia: 2022-06-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-17 10:00
Po zmianie:
2022-06-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-17 10:30
Po zmianie:
2022-06-21 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-16
Po zmianie:
2022-07-20UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00215156/01 z dnia: 2022-06-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-21 10:00
Po zmianie:
2022-06-23 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-21 10:30
Po zmianie:
2022-06-23 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-20
Po zmianie:
2022-07-22
branża Motoryzacja, Ochrona
podbranża samochody specjalistyczne, sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 34144200, 34144210, 35110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody specjalistyczne , sprzęt i instalacje p-poż

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8953732 2022-07-07
godz. 11:00
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Dostawa specjalistycznego pojazdu wraz z systemem do automatycznej oceny stanu nawierzchni dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Numer referencyjny: ZP 19/...
9012498 2022-07-08
godz. 10:00
FUNDACJA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ W WARSZAWIE FSM-2022-06-06 Dostawa co najmniej 240 Zestawów Wyposażenia Ratowniczego składających się z: tłumic do gaszenia trawy (część 1) oraz szpadla (część 2) do magazynu w Pruszkowie ...
9009534 2022-07-08
godz. 11:00
URZĄD GMINY GRABICA Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Papieżach, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: dostawa...
8916326 2022-07-12
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W TYCHACH 73-Wykonanie wewnętrznej instalacji wodnej przeciwpożarowej nieruchomości przy ul. Browarowej 4-4a w Tychach 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu wewn...
8986486 2022-07-12
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLENICE Dostawa nowego samochodu specjalnego lekkiego ratowniczo rozpoznawczego z oznaczeniem SLRR dla Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Myślenicach Wóz z napędem 4...
9005410 2022-07-13
godz. 09:00
URZĄD GMINY OPATOWIEC Część 1: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z dostawą pojazdu wraz z osprzętem do transportu wody pitnej.Przedmiot zamówienia obejmuje:Część 1: Przebudowa sieci wodoci...
9014588 2022-07-13
godz. 11:00
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA MŁYNISKO 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młynisku”. 4.2. Przedmiotem zamówi...
9012065 2022-07-15
godz. 10:00
SĄD OKRĘGOWY WE WŁOCŁAWKU Prace remontowe w Sądzie Rejonowym w Rypinie i w Sądzie Rejonowym w Radziejowie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych instalacji hydrantów wewnętrznych w S...
8969907 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie Gmin – dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (do 17 ton) wraz ze specjalistycznym sprzętem dla Gmin...
9017697 2022-07-19
godz. 10:00
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Wykonanie robót budowlanych dotyczących dostosowania budynku Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, przy ul. Stefana Batorego 9 do ob...