Przetarg 8909500 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu...

   
Analizuj Zamówienie 8909500 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-17
przedmiot ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina - “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cy
frowym - Granty PPGR”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Urzędu Gminy w Rymanowie sprzętu komputerowego w postaci laptopów w ilości 115 sztuk, komputerów stacjonarnych w ilości 29 sztuk i tabletów w ilości 4 szt. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu Opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1A do SWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 4 do SWZ.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazw marek (firm), wyrobów czy technologii, w myśl art. 99 ust. 2 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów, „produktów” ma wyłącznie charakter przykładowy.Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych do wskazanych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. Warunkiem zastosowania materiałów i produktów równoważnych jest posiadanie przez te materiały i produkty takich samych parametrów technicznych lub wyższych charakteryzujących, stanowiących o ich przydatności, charakterze itp.Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 30213000-5 Komputery osobiste30213100-6 Komputery przenośne30213200-7 Komputer tablet30213200-8 Komputer biurkowySzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 1A do SWZ.Miejsce dostawy: budynek Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów. W zakresie zamówienia jest również wniesienie przedmiotów do pomieszczenia wskazanego przez osobę upoważnioną.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających (dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 lub 8).5. Wymagania stawiane Wykonawcy:5.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.5.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.5.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.5.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.5.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

RIN.271.7.2022
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża komputery, serwery, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe
kody CPV 30213000, 30213100, 30213200, 30213300
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: komputery, serwery , urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9016505 2022-07-18
godz. 11:00
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE Dostawa elementów infrastruktury informatycznej (034/2022/PN)
8920304 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO „Modernizacja Infrastruktury Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” Numer referencyjny: BZP.272.22.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest „ Modernizacja Infrastruk...
8986236 2022-07-21
godz. 10:00
UNIWERSYTET GDAŃSKI Dostawa komputera przenośnego dla Zakładu Badań Planktonu Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny: 5750.291.1.97.2022.JZ Przedmiotem zamówienia jest ...
8999147 2022-07-22
godz. 11:00
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE Dostawa sprzętu komputerowego ZP-DI-37/22 Numer referencyjny: ZP-DI-37/22 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Dozoru T...
8999130 2022-07-26
godz. 09:00
URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina Numer referencyjny: ZP.271.06.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Urzędu Gminy Główczyce sprzę...
9018185 2022-08-01
godz. 10:00
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH Dostawa licencji systemu do zarządzania badaniami wraz z sprzętem serwerowym, wdrożeniem i szkoleniami Numer referencyjny: DZP.381.39A.2022 Dostawa licencji systemu do zarządzania badani...
9018315 2022-08-01
godz. 11:00
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Usługa najmu, konserwacji i napraw urządzeń wielofunkcyjnych, w tym urządzeń dodatkowych Numer referencyjny: BDG-5.2510.8.2022.GK Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu, konserwacji...
9018155 2022-08-04
godz. 09:00
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Numer referencyjny: ZP.26.1.46.2022 1. Przedmiotem zamówieni...
9014785 2022-08-05
godz. 10:00
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ WE WROCŁAWIU Dostawa materiałów biurowych i druków Numer referencyjny: EZ.272.016.2022 Dostawa materiałów biurowych i druków Zadanie nr 1 Część nr 1 Koperty Zadanie nr 2 Część nr 2 Papier ks...
8883263 2022-10-14
godz. 23:59
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W PASYMIU Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury (schemat A) Powstaje w kontekście projektu RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22