Przetarg 7275621 - Dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ w Łęcznej -...

   
Analizuj Zamówienie 7275621 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-01-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ w Łęcznej - uzupełnienie
Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/1/20

Zestaw nr 1 - kontras
t do MRI I1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.3. Zamówienie podzielono na 5 części:Zestaw nr 1 - kontrast do MRI IDopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycjiW ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczyO takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowychZ odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktówZ wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.
Zestaw nr 2- kontrast do MRI II1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.3. Zamówienie podzielono na 5 części:Zestaw nr 2- kontrast do MRI IIDopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycjiW ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczyO takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowychZ odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktówZ wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.
Zestaw nr 3- leki I1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.3. Zamówienie podzielono na 5 części:Zestaw nr 3- leki IDopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycjiW ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczyO takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowychZ odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktówZ wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.
Zestaw nr 4- leki II1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.3. Zamówienie podzielono na 5 części:Zestaw nr 4- leki IIDopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycjiW ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczyO takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowychZ odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktówZ wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.
Zestaw nr 5- substytut naskórka1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.3. Zamówienie podzielono na 5 części:Zestaw nr 5- substytut naskórkaDopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycjiW ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczyO takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowychZ odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktówZ wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.
branża Medyczna
podbranża leki
kody CPV 33690000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się