Przetarg 7294324 - Dostawa posypywarek oraz pługów odśnieżnych dla Rejonu...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7294324 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-22
przedmiot ogłoszenia
Dostawa posypywarek oraz pługów odśnieżnych dla Rejonu Dróg Miejskich w Tarnobrzegu
Numer referencyjny: RDM/2/2020

Szczeg
ółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.

Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i bezpiecznej obsługi ciągników i sprzętu. Wykonawca, który nie jest producentem, winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta i posiadać serwis zapewniający naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Dostarczony sprzęt w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W przypadku serwisowania w punkcie serwisowym wykonawcy, wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i naprawy w trakcie trwania gwarancji.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540017631-N-2020 z dnia: 2020-01-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 15.05.2020
branża Motoryzacja, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża samochody specjalistyczne, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 34144440, 39237000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się