Przetarg 8533051 - Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia technicznego...

   
Analizuj Zamówienie 8533051 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-16
przedmiot ogłoszenia
Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia technicznego Przyjaznego Pokoju Przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Dębicy i Sądzie
Rejonowym w Lesku, wraz z demontażem wyposażenia istniejącego

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wyposażenia technicznego przyjaznego pokoju przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Dębicy przy ul. Słonecznej 3 - przeszkolenie wskazanych osób personelu sądu w obsłudze urządzeń,- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej: schemat rozmieszczenia i podłączenia urządzeń, atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia urządzeń i materiałów (jeśli dotyczy), instrukcje obsługi systemu i zainstalowanych urządzeń,- demontaż wyposażenia istniejącego,- świadczenie usług i wsparcia technicznego w okresie gwarancji.2. Na przyjazne pokoje przesłuchań, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. 2020 poz. 1691) (dalej „Rozporządzenie”) składają się w szczególności: pokój przesłuchań i pokój techniczny. Pokój techniczny i pokój przesłuchań zlokalizowane są w odrębnych pomieszczeniachPokój przesłuchań i pokój techniczny połączone są ze sobą za pomocą środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie przesłuchania na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa obu pomieszczeń w ścianie rozdzielenia może być montowane lustro obserwacyjne tzw. „lustro weneckie”.3. Wyposażenie techniczne będące przedmiotem niniejszego postepowania musi zapewnić wymagania określone w § 9 i § 10 Rozporządzenia.Wytyczne dotyczące wyposażenia przyjaznego pokoju przesłuchańPokój przesłuchań w którym w trakcie przesłuchania przebywają: osoba przesłuchiwana, sędzia, biegły psycholog, tłumacz w przypadku powołania oraz inne osoby których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia wyposaża się w środki techniczne umożliwiające:- utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu przesłuchania,- obserwowanie i słuchanie przebiegu przesłuchania przez uczestników czynności przebywających w pokoju technicznym,- przekazywanie sędziemu oraz psychologowi pytań do świadka oraz wypowiedzi kierowanych przez uczestników czynności przebywających w pokoju technicznym,- utrwalanie pytań i wypowiedzi o których mowa powyżej, w formie zapisu dźwięku,- urządzenia techniczne zlokalizowane w pokoju przesłuchań nie powinny być ukrywane przed świadkami oraz nie powinny rozpraszać uwagi świadka (rozmiary urządzeń oraz sposób ich umieszczenia),- w pokoju przesłuchań nie należy umieszczać np. głośników, które umożliwiały by odsłuch zadawanych za pośrednictwem sędziego lub psychologa pytań do świadka oraz wypowiedzi kierowanych przez uczestników czynności przebywających w pokoju technicznym, - mikrofony w pokoju przesłuchań powinny być na tyle czułe, aby umożliwiły rejestrację szeptu świadka.Pokój techniczny, w którym w trakcie przesłuchania mogą przebywać: prokurator, obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonego oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia wyposaża się w środki techniczne umożliwiające:- przekazywanie sędziemu prowadzącemu przesłuchanie oraz psychologowi pytań do osoby przesłuchiwanej, oraz wypowiedzi kierowanych do uczestników czynności przebywających w pokoju technicznym,- obserwacje przesłuchania poprzez przekaz obrazu i dźwięku.Ponadto:- przynajmniej jedna kamera powinna mieć możliwość robienia zbliżeń (rejestracji mimiki twarzy osoby przesłuchiwanej) oraz obrotu głowicy (kierunek filmowania), powinna być sterowana. Druga kamera ujmując cały pokój przesłuchań powinna pokazywać, kto bierze udział w przesłuchaniu,- środki techniczne mają zapewnić zabezpieczenie utrwalonego obrazu i dźwięku z przesłuchania, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione,- należy przewidzieć urządzenia umożliwiające utrwalanie dźwięku z przebiegu przesłuchania na dodatkowym nośniku,- urządzenia służące do utrwalania obrazu i dźwięku z przebiegu przesłuchania należy umieścić w pokoju technicznym,- obraz z kamer i dźwięk powinny być rejestrowane na twardym dysku lub pamięci typu flash. Format zapisanego materiału powinien byś formatem standardowym, dostępnym dla komputerów znajdujących się na sali rozpraw.- system ma umożliwiać przegląd i odtwarzanie zarejestrowanego wcześniej materiału, również na monitorach zlokalizowanych w pokoju technicznym,- dźwięk z pokoju przesłuchań ma być słyszany w pokoju technicznym przy wykorzystaniu:• głośników systemu nagłośnienia;• słuchawek do odsłuchu – 2 komplety słuchawek przewodowych, nagłownych, z obrotowym nausznikiem pozwalającym na wygodne odsłuch tylko jednym uchem. (słuchawki pozwalają na odsłuch dźwięku z pokoju przesłuchań i mikrofonów typu „naciśnij i mów”),- system nie może wymagać do jego obsługi, do i wykonania przesłuchania specjalistycznej wiedzy – obsługa ma być intuicyjna, uruchomienie „jednym klawiszem”,- należy przyjąć rozwiązania pozwalające na rozszerzenie w przyszłości o dodatkową funkcjonalność polegająca na możliwości przekazu dźwięku i obrazu (w czasie rzeczywistym i odtwarzań) z przyjaznego pokoju przesłuchań na salę rozpraw, za pośrednictwem lokalnej sieci strukturalnej IT.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest: - dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń wyposażenia technicznego przyjaznego pokoju przesłuchań w Sądzie Rejonowym w Lesku przy pl. Konstytucji 3-go Maja 9,- przeszkolenie wskazanych osób personelu sądu w obsłudze urządzeń,- wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej: schemat rozmieszczenia i podłączenia urządzeń, atesty, certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia urządzeń i materiałów (jeśli dotyczy), instrukcje obsługi systemu i zainstalowanych urządzeń,- demontaż wyposażenia istniejącego,- świadczenie usług i wsparcia technicznego w okresie gwarancji.2. Na przyjazne pokoje przesłuchań, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2020r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. 2020 poz. 1691) (dalej „Rozporządzenie”) składają się w szczególności: pokój przesłuchań i pokój techniczny. Pokój techniczny i pokój przesłuchań zlokalizowane są w odrębnych pomieszczeniachPokój przesłuchań i pokój techniczny połączone są ze sobą za pomocą środków technicznych umożliwiających przeprowadzenie przesłuchania na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W przypadku bezpośredniego sąsiedztwa obu pomieszczeń w ścianie rozdzielenia może być montowane lustro obserwacyjne tzw. „lustro weneckie”.3. Wyposażenie techniczne będące przedmiotem niniejszego postepowania musi zapewnić wymagania określone w § 9 i § 10 Rozporządzenia.Wytyczne dotyczące wyposażenia przyjaznego pokoju przesłuchańPokój przesłuchań w którym w trakcie przesłuchania przebywają: osoba przesłuchiwana, sędzia, biegły psycholog, tłumacz w przypadku powołania oraz inne osoby których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia wyposaża się w środki techniczne umożliwiające:- utrwalanie obrazu i dźwięku z przebiegu przesłuchania,- obserwowanie i słuchanie przebiegu przesłuchania przez uczestników czynności przebywających w pokoju technicznym,- przekazywanie sędziemu oraz psychologowi pytań do świadka oraz wypowiedzi kierowanych przez uczestników czynności przebywających w pokoju technicznym,- utrwalanie pytań i wypowiedzi o których mowa powyżej, w formie zapisu dźwięku,- urządzenia techniczne zlokalizowane w pokoju przesłuchań nie powinny być ukrywane przed świadkami oraz nie powinny rozpraszać uwagi świadka (rozmiary urządzeń oraz sposób ich umieszczenia),- w pokoju przesłuchań nie należy umieszczać np. głośników, które umożliwiały by odsłuch zadawanych za pośrednictwem sędziego lub psychologa pytań do świadka oraz wypowiedzi kierowanych przez uczestników czynności przebywających w pokoju technicznym, - mikrofony w pokoju przesłuchań powinny być na tyle czułe, aby umożliwiły rejestrację szeptu świadka.Pokój techniczny, w którym w trakcie przesłuchania mogą przebywać: prokurator, obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonego oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 Rozporządzenia wyposaża się w środki techniczne umożliwiające:- przekazywanie sędziemu prowadzącemu przesłuchanie oraz psychologowi pytań do osoby przesłuchiwanej, oraz wypowiedzi kierowanych do uczestników czynności przebywających w pokoju technicznym,- obserwacje przesłuchania poprzez przekaz obrazu i dźwięku.Ponadto:- przynajmniej jedna kamera powinna mieć możliwość robienia zbliżeń (rejestracji mimiki twarzy osoby przesłuchiwanej) oraz obrotu głowicy (kierunek filmowania), powinna być sterowana. Druga kamera ujmując cały pokój przesłuchań powinna pokazywać, kto bierze udział w przesłuchaniu,- środki techniczne mają zapewnić zabezpieczenie utrwalonego obrazu i dźwięku z przesłuchania, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione,- należy przewidzieć urządzenia umożliwiające utrwalanie dźwięku z przebiegu przesłuchania na dodatkowym nośniku,- urządzenia służące do utrwalania obrazu i dźwięku z przebiegu przesłuchania należy umieścić w pokoju technicznym,- obraz z kamer i dźwięk powinny być rejestrowane na twardym dysku lub pamięci typu flash. Format zapisanego materiału powinien byś formatem standardowym, dostępnym dla komputerów znajdujących się na sali rozpraw.- system ma umożliwiać przegląd i odtwarzanie zarejestrowanego wcześniej materiału, również na monitorach zlokalizowanych w pokoju technicznym,- dźwięk z pokoju przesłuchań ma być słyszany w pokoju technicznym przy wykorzystaniu:• głośników systemu nagłośnienia;• słuchawek do odsłuchu – 2 komplety słuchawek przewodowych, nagłownych, z obrotowym nausznikiem pozwalającym na wygodne odsłuch tylko jednym uchem. (słuchawki pozwalają na odsłuch dźwięku z pokoju przesłuchań i mikrofonów typu „naciśnij i mów”),- system nie może wymagać do jego obsługi, do i wykonania przesłuchania specjalistycznej wiedzy – obsługa ma być intuicyjna, uruchomienie „jednym klawiszem”,- należy przyjąć rozwiązania pozwalające na rozszerzenie w przyszłości o dodatkową funkcjonalność polegająca na możliwości przekazu dźwięku i obrazu (w czasie rzeczywistym i odtwarzań) z przyjaznego pokoju przesłuchań na salę rozpraw, za pośrednictwem lokalnej sieci strukturalnej IT.

F-271-94/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00277079/01 z dnia: 2021-11-19
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-24 11:00
Po zmianie:
2021-11-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-24 11:05
Po zmianie:
2021-11-25 11:05
branża Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 32330000, 51313000, 51314000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt rtv, multimedia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8561497 2021-12-02
godz. 09:00
POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Dostawa sprzętu RTV z funduszu prewencyjnego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda - gr. materiałowa 334-2 1 UCHWYT ŚCIENNY UCHYLNY REGULOWANY REGULACJA W PIONIE +15/-15ST DLA ...
8549179 2021-12-02
godz. 10:00
INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA Dostawa sprzętu komputerowego. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego szczegółowo opisanego w specyfikacji asortymentowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ w ...
8559514 2021-12-03
godz. 00:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. MAŁGORZATY KOZERY-GLISZCZYŃSKIEJ W PABIANICACH Zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy szkolnych w ramach programu Laboratoria Przyszłości
8556188 2021-12-03
godz. 10:00
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE Dostawa komputerów, laptopów, tabletów i projektora Część 1: Dostawa komputerów przenośnych Część 2: Dostawa laptopów graficznych. Część 3: Dostawa projektora laserowego Część 4...
8564574 2021-12-06
godz. 08:30
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ Dostawa zestawu do rejestracji dźwięku i obrazu
8561174 2021-12-06
godz. 10:00
RADZIEJOWSKI DOM KULTURY „”Zakup wyposażenia w ramach zadania: „NaGranie! oTWÓRZ RDK! - nowe technologie””
8564608 2021-12-06
godz. 14:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. POLSKICH PODRÓŻNIKÓW Zakup i dostawa: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, stanowiący załącznik nr 4 zgod...
8559804 2021-12-07
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Część 1: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu fotograficznego i sprzętu wideo wraz z akcesoriami. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części. Szczegó...
8563591 2021-12-07
godz. 10:00
MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH DAG-ŁŚ-261-13/2021 Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby wystaw: Poza Edenem, 100 X TeArt. Wolność Józefa Szajny, Głusza, Światło historii - Górny Śląsk na przestrzeni dziejów. PRZED...
8566604 2021-12-08
godz. 09:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W SKIERNIEWICACH IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skierniewicach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" Część 1: Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ...